Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiany w spółce z o.o. przez internet

• Autor: Michał Kowalski

Istnieje spółka z o.o., w której skład wchodzi członek zarządu i prezes (każdy wspólnik ma 50% udziałów). Prezes spółki napisał oświadczenie. w którym rezygnuje z pełnionych przez siebie funkcji. Chce również zbyć udziały 49% dla członka zarządu, a pozostały 1% dla nowego wspólnika, który zamierza wstąpić do spółki. Na stanowisko prezesa (po rezygnacji obecnego) będzie powołany obecny członek zarządu, który dotychczas nie sprawował tej funkcji. Spółka była zawarta przez internet za pośrednictwem portalu S24. Zastanawiam się, czy wyżej wymienionych czynności można dokonać przez internet, za pośrednictwem tego portalu? Potrzebuję wskazania całej procedury przejścia przez powyższe czynności – rezygnacja prezesa z wszystkich pełnionych funkcji, zbycie jego udziałów, nabycie udziałów przez obecnego członka i nowego wspólnika, powołanie prezesa. Jakich czynności należy dokonać, by osoba, która nabędzie ten 1% udziałów, była wspólnikiem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiany w spółce z o.o. przez internet

Dokonanie zmian w spółce przez portal S24

Dla spółki z o.o. za pomocą S24 można dokonać zmian: adresu, siedziby, kodów PKD, składu zarządu, składu Rady Nadzorczej, ustanowienie oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmian dotyczących właścicieli, zmian dotyczących kapitału, likwidacja spółki oraz zmiany poszczególnych § umowy spółki.

Wg Kodeksu spółek handlowych w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, zbycie przez wspólnika udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Według ustawy o KRS (art. 19. 2b) „wnioski składane drogą elektroniczną są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP”.

Zobacz też: Zmiana prezesa zarządu w spółce z o.o.

Założenie profilu zaufanego ePUAP

Profil zaufany ePUAP można założyć na jeden z trzech sposobów:

 1. całkowicie przez internet za pomocą certyfikatu kwalifikowanego albo
 2. zewnętrznego dostawcy tożsamości (na przykład bank), albo
 3. wysyłając wniosek przez internet i potwierdzając założenie konta w urzędzie.

Uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wiąże się natomiast z koniecznością zawarcia umowy z podmiotem oferującym takie podpisy i jego opłacenie.

Zamiarem jest:

 1. złożenie rezygnacji rzez prezesa,
 2. wybór na prezesa dotychczasowego członka zarządu,
 3. rezygnujący prezes jako wspólnik chce zbyć swoje 49% udziałów dla członka zarządu, a pozostały 1% dla nowego wspólnika, który zamierza wstąpić do spółki.
 4. wybór drugiego członka zarządu, jeżeli zarząd w spółce jest dwuosobowy.

Przeczytaj też: Zmiana adresu spółki

Rezygnacja prezesa

Jako że jest dwóch członków zarządu, to rezygnacja prezesa powinna być złożona na ręce drugiego członka zarządu. Rezygnacja jest skutecznie złożona, gdy członek zarządu zapozna się z nią lub składający rezygnacje uzyska potwierdzenie jej złożenia.

W świetle art. 205 § 2 bez względu na liczbowy skład zarządu i sposób reprezentacji, oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. W doktrynie przeważa pogląd, iż wyżej omawiany przepis ma charakter bezwzględny, bowiem rozwiązanie wymagające łącznej reprezentacji biernej godziłoby w interesy osób trzecich (tak: R. Pabis [w:] Jacek Bieniak, i in., Kodeks spółek Handlowych. Komentarz, Warszawa 2011).

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2004 r., sygn. aktV CK 600/03: „Oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną wymagającą zakomunikowania innej osobie, zatem do czynności tej odnosi się regulacja wynikająca z art. 61 k.c.”

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2010 r., sygn. akt III CSK 176/09: „Rezygnacja jest jednostronną czynnością prawną członka zarządu, podobnie jak odwołanie jest jednostronną czynnością prawną spółki. Na jednej szali ustawodawca położył śmierć, rezygnację i odwołanie, choć te przyczyny ustania mandatu różnią się od siebie. Rezygnacja może nastąpić »z dniem« albo też w terminie w rezygnacji wskazanym. Jednakże oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki wymaga zakomunikowania go tej spółce, zatem do czynności tej odnosi się regulacja wynikająca z art. 61 k.c. Oświadczenie takie winno być złożone organowi spółki”. Zostało to potwierdzone w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 89/15: „Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. -spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.” („Art. 205. § 2.Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta”).

Wskutek rezygnacji – o ile każdy członek zarządu ma prawo do jej samodzielnej reprezentacji – spółka jest prawidłowo reprezentowana. Ale wspólnicy powinni zadbać o to, aby skład zarządu był taki, jak wynika to z umowy spółki. Skoro umowa mówi o zarządzie dwuosobowym, trzeba do niego powołać druga osobę. Jeżeli zaś dotychczasowy członek ma zostać prezesem, konieczne jest powołanie go na funkcję prezesa oraz powołanie drugiej osoby do zarządu.

Przejście udziału jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności.

Kolejność działań

Preferowałbym model tradycyjny. Biorąc pod uwagę rezygnację, wybory, sprzedaż udziałów, a zwłaszcza to, by spółka miała pełną dokumentację (nie było jej w S24 oraz w spółce), kolejność działań byłaby następująca:

W przypadku braku w umowie spółki ograniczeń co do zbywania udziałów oraz braku zgody spółki na zbycie:

 1. złożenie przez prezesa rezygnacji na ręce drugiego członka zarządu,
 2. potwierdzenie na egzemplarzu prezesa zalodzenia rezygnacji z data i podpisem jej otrzymania,
 3. zawarcie przez wspólnika umów sprzedaży udziałów z podpisami notarialnie poświadczonymi za ich własnoręczne złożenie,
 4. zawiadomienie spółki o zbyciu udziałów- najlepiej pisemne; do pisma załączyć kopię umowy zbycia,
 5. wprowadzenie przez członka zarządu, który pozostał w zarządzie zmian do listy wspólników,
 6. odbycie Zgromadzenia Wspólników bez formalnego zwołania – musi być 100% kapitału zakładowego,
 7. podjęcie uchwał o:
  • wyborze członka zarządu – konieczna jest pisemna zgoda wybieranego na powołanie,
  • powołaniu prezesa – konieczna jest pisemna zgoda wybieranego na powołanie,
 8. zaprotokołowanie obrad ZW wraz z uchwałami,
 9. przygotowanie nowej listy wspólników, podpisanej przez wszystkich członków zarządu z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.
 10. przygotowanie informacji o adresach członków zarządu,
 11. przygotowanie informacji o wspólniku który ma mieć 49% udziałów do wpisu w KRS,
 12. przygotowanie wniosku o wpisanie zmian wraz z załącznikami,
 13. złożenie wniosku do KRS, opłacenie wniosku.

W przypadku wymaganej w umowie spółki zgody spółki na zbycie udziałów:

 1. złożenie przez prezesa rezygnacji na ręce drugiego członka zarządu,
 2. potwierdzenie na egzemplarzu prezesa zalodzenia rezygnacji z data i podpisem jej otrzymania,
 3. przeprowadzenie procedury uzyskania zgody spółki wg umowy spółki- a przy braku procedury:
  • pisemny wniosek wspólnika o zgodę na zbycie udziałów ze wskazaniem osoby nabywcy i ceny,
  • wyrażenie przez spółkę zgody na zbycie. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej – czyli drugi członek zarządu, jaki pozostaje w spółce,
 4. zawarcie przez wspólnika umów sprzedaży udziałów z podpisami notarialnie poświadczonymi za ich własnoręczne złożenie,
 5. zawiadomienie spółki o zbyciu udziałów- najlepiej pisemne; do pisma załączyć kopie umowy zbycia,
 6. wprowadzenie przez członka zarządu, który pozostał w zarządzie zmian do listy wspólników,
 7. odbycie Zgromadzenia Wspólników bez formalnego zwołania – musi być 100% kapitału zakładowego,
 8. podjęcie uchwał o:
  • wyborze członka zarządu – konieczna jest pisemna zgoda wybieranego na powołanie,
  • powołaniu prezesa – konieczna jest pisemna zgoda wybieranego na powołanie,
 9. zaprotokołowanie obrad ZW wraz z uchwałami,
 10. przygotowanie nowej listy wspólników, podpisanej przez wszystkich członków zarządu z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.
 11. przygotowanie informacji o adresach członków zarządu,
 12. przygotowanie informacji o wspólniku który ma mieć 49% udziałów do wpisu w KRS,
 13. przygotowanie wniosku o wpisanie zmian wraz z załącznikami,
 14. złożenie wniosku do KRS, opłacenie wniosku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Michał Kowalski

O autorze: Michał Kowalski

Radca prawny, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie oświatowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię, a w zakresie swojej praktyki zawodowej świadczy usługi w szczególności dla nauczycieli i szkół, ale także dla innych grup pracowników i pracodawców. Z powodzeniem udziela pomocy prawnej w systemie elektronicznym.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego. Prowadzi również szkolenia dla nauczycieli i pracowników.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info