Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpowiedzialność prezesa spółki z o.o za jej zobowiązania

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-11-05 • Aktualizacja: 2021-08-26

Jestem prezesem spółki z o.o. Koleżanka jest w niej 100% udziałowcem. Prowadzone jest postępowanie kontrolne w zakresie podatku VAT. Koleżanka jest już tym wykończona i chce zamknąć spółkę, czy to możliwe? Czy gdyby później wyszły na jaw jakieś zobowiązania spółki, to ja jako prezes i koleżanka jako 100% udziałowiec, będziemy za nie odpowiadać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność prezesa spółki z o.o za jej zobowiązania

Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki z o.o

Członek zarządu spółki z o.o. w wielu sytuacjach odpowiada majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki z o.o.

 

Zasadniczo, zgodnie z art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych dopiero jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

 

Natomiast art. 299 § 2 wskazuje, pod jakimi warunkami członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa powyżej. Może to zatem uczynić, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

 

Przywołane zasady nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu, czyli innymi słowy Kodeks dopuszcza dalej idącą odpowiedzialność na podstawie przepisów szczególnych.

Zaległości podatkowe spółki a odpowiedzialność członków zarządu

Takie normy szczególne zawiera art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa i dotyczą one m.in. odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. Zgodnie z przywołanym przepisem „za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

 

1) nie wykazał, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części”.

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki których termin upływa po likwidacji spółki

Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje również (zgodnie z art. 116 § 2 ww. ustawy) zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a Ordynacji powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

 

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje również norma z art. 116 § 2a Ordynacji, która stanowi, że za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po likwidacji spółki, za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał po likwidacji spółki, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe po likwidacji spółki odpowiadają osoby pełniące obowiązki członka zarządu w momencie likwidacji spółki. Przepis art. 115 § 4 stosuje się odpowiednio, tj. m.in. rozstrzygnięcie w tych sprawach następuje w decyzji orzekającej o odpowiedzialności.

 

Reasumując, członek zarządu może być pociągnięty do odpowiedzialności nawet za zobowiązania podatkowe ujawnione czy nawet powstałe na podstawie odrębnych przepisów po likwidacji spółki.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »