Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komu prezes zarządu spółki z o.o. składa rezygnację?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-02-15

Jestem prezesem spółki z o.o., której wspólnicy chcą sprzedać w drodze umowy 100% udziałów innej spółce z o.o. W związku z tym chcę zrezygnować z pełnienia funkcji prezesa zarządu, jak i członka zarządu. Chodzi mi o pozbycie się odpowiedzialności przy nowym składzie udziałowców. Komu złożyć rezygnację i jakich czynności dokonać wobec KRS, urzędu skarbowego, aby skutecznie przestać być prezesem i członkiem zarządu? Kiedy kończy się moja odpowiedzialność – czy z chwilą wpisu do rejestru, czy złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa? Spółka kupująca twierdzi, że dokona wszystkich formalności wobec urzędów i wykreśli mnie z zarządu – czy mogę być tego pewien? Dodam, że spółka jest obecnie nierentowna.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Artykuł 202 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) wyraźnie wskazuje, że jednym z powodów wygaśnięcia mandatu członka zarządu jest jego rezygnacja. Jest to jednostronne oświadczenie woli i nie wymaga także zgody pozostałych członków zarządu. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Wygaśnięcie mandatu następuje przez samo skuteczne złożenie spółce oświadczenia o rezygnacji z udziału w zarządzie spółki. Mandat wygasa z chwilą doręczenia spółce lub właściwym organom takiego oświadczenia, chyba że z jego treści wynika, iż rezygnacja następuje z nadejściem późniejszego terminu.

Zasadą jednak jest składanie oświadczenia o rezygnacji na ręce organu (osoby) uprawnionego do powołania lub wskazanego jako przedstawiciel spółki w sprawie powołania.

Z art. 210 K.s.h. wynika, że w umowach z członkiem zarządu spółkę reprezentują pełnomocnik ustanowiony przez zgromadzenie wspólników lub rada nadzorcza. Oświadczenie o rezygnacji powinno się złożyć właśnie temu pełnomocnikowi lub radzie nadzorczej.

Jeżeli zaś zgromadzenie nie ustanowiło pełnomocnika, to oświadczenie powinno zostać przedłożone zgromadzeniu (wspólników).

Wpis w KRS, lub jego brak, o rezygnacji członka zarządu nie tworzy nowego stanu prawnego. Potwierdza on tylko fakt, że dana osoba przestała pełnić funkcję w zarządzie.

Po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego członka zarządu spółka ma obowiązek dokonać stosownych czynności zmierzających do wykreślenia składającego rezygnację z rejestru KRS. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W razie stwierdzenia niewykonywania obowiązków rejestrowych sąd rejestrowy wszczyna stosowną procedurę uregulowaną w art. 24 ustawy o KRS. Członek zarządu, który złożył rezygnację, nie ma możliwości złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie swojej osoby z KRS, ponieważ po złożeniu rezygnacji nie reprezentuje już spółki.

Jeśli spółka z o.o. nie złożyła wniosku o wpisanie zmian do KRS, może Pan zawiadomić sąd o swojej rezygnacji w celu podjęcia przez sąd działań z urzędu.

W myśl art. 116 Ordynacji podatkowej – „za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.”

Aby zatem członek zarządu ponosił odpowiedzialność podatkową za swoją spółkę, musi być spełniony szereg warunków, w tym przede wszystkim musi wystąpić zaległość podatkowa.

Udziałowiec spółki nie odpowiada za zaległości spółki, chyba że spółka ma status spółki w organizacji i nie posiada zarządu.

Warunkiem koniecznym odpowiedzialności jest bezskuteczność egzekucji z majątku spółki (w całości lub w części). Oznacza to, że organ podatkowy musi najpierw przeprowadzić postępowanie wobec spółki, wszcząć egzekucję, w wyniku której nie uzyska całkowitego zaspokojenia swojego roszczenia.

Odpowiedzialność na powyższych zasadach może być ponoszona także po rozstaniu się ze spółką. Zgodnie bowiem z art. 116 § 4 Ordynacji podatkowej przedstawione powyżej zasady dotyczące odpowiedzialności stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji. Oczywiście po rozstaniu odpowiedzialność może dotyczyć wyłącznie zaległości z tytułu zobowiązań, które powstały w czasie pełnienia funkcji członka zarządu, pełnomocnika lub bycia wspólnikiem. W praktyce oznacza to, że mimo rezygnacji z uczestnictwa w spółce lub jej władzach odpowiedzialność może być ponoszona do momentu przedawnienia roszczeń.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Pożyczka przez osobę nie będącą wspólnikiem spółce z o.o.

Spółka z o.o. finansuje swoją działalność z oprocentowanych pożyczek udzielanych jej wyłącznie przez jej wspólników. Osoba trzecia, niebędąca...

 

Egzekucja wobec likwidatora spółki z o.o.

Spółka z o.o. od miesiąca ponad roku jest w likwidacji, na upadłość nie było finansów. Dług spółki to składki ZUS rozłożone na raty (układ...

 

Sprzedaż spółki z o.o. bez sprawozdania finansowego

Jestem w zarządzie sp. z o.o. z 10% udziałów od 2016 r. Prezes, który miał 90% udziałów, sprzedał spółkę w 2018 r., nie dokonując do...

 

Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy spółki z o.o.

Mamy w sp. z o.o. 100 tys. zł kapitału podstawowego.  650 tys. zł to zysk z lat ubiegłych (bez 2018 roku), który zostanie się...

 

Wprowadzenie nowego wspólnika do spółki z o.o.

Jestem prezesem spółki z o.o. oraz posiadam 99% jej udziałów. Spółka jest w tej chwili u mnie osobiście zadłużona. Osoba, który prowadzi...

 

Zatrudnienie członków zarządu spółki z o.o. na stanowiskach pracowniczych

Moje pytanie dotyczy zatrudnienia członków zarządu spółki z o.o. na stanowiskach pracowniczych. Sytuacja przedstawia się w ten sposób, że...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »