Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zlikwidować spółkę z o.o. za pośrednictwem systemu elektronicznego

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-08-26

Mam pytanie w sprawie sp. z o.o. założonej w systemie S24, którą ze wspólnikiem chcielibyśmy zlikwidować. Spółka posiada znikomy majątek. Jak zlikwidować taką spółkę z o.o. za pośrednictwem systemu elektronicznego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na procedurę likwidacji składa się szereg czynności proceduralnych. W pierwszym rzędzie należy dokonać otwarcia likwidacji. Wspólnicy mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki (art. 246 § 1 K.s.h.) większością 2/3 głosów. Jak trafnie przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2012 r. (IV CSK 16/12, LEX nr 1228450), zgromadzenie wspólników zwołane przez kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 K.c. jest uprawnione do podjęcia uchwały o likwidacji spółki, nawet jeśli kurator nie podjął najpierw starań o powołanie organów spółki objętej kuratelą. Decyzja co do dalszego istnienia spółki leży bowiem przede wszystkim w gestii wspólników, a nie kuratora. Jeśli sami wspólnicy nie są zainteresowani w dalszym funkcjonowaniu spółki i wyrażają to poprzez podjęcie stosownej uchwały, to bezprzedmiotowe jest podejmowanie przez kuratora prób mających na celu powołanie organów do prowadzenia spraw spółki.

W przypadku spółki zakładanej elektronicznie również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Fakt otwarcia likwidacji, ustanowienia likwidatora czy likwidatorów, ich imiona i nazwiska oraz adresy i sposób reprezentowania spółki (jak również każda zmiana w tym zakresie) wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie składane jest przez zgromadzenie wspólników nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki, na formularzu KRS-Z61 wraz z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL – o ile w spółce był ustanowiony prokurent.

Likwidatorami, co do zasady są członkowie zarządu – wówczas nie trzeba odwoływać członków zarządu.

Spółka z o.o. zarejestrowana elektronicznie (w trybie S24) może również zostać rozwiązana w sposób elektroniczny. Wystarczy, aby uchwała o rozwiązaniu spółki została podpisana przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji – taka zgoda nie jest wymagana, jeśli wniosek składają likwidatorzy;
  • uchwałę zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w formie aktu notarialnego, a w przypadku elektronicznego trybu – elektroniczny wzorzec uchwały wraz z oświadczeniami o jej podjęciu opatrzonymi podpisami wspólników potwierdzonymi, np. profilami zaufanymi ePUAP;
  • zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji – jeżeli nie załączy Pan bilansu to sąd rejestrowy wezwie Pana do uzupełnienia braków formalnych, tj. dostarczenia zatwierdzonego bilansu otwarcia likwidacji.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym składa się na formularzu MSiG-M1. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w przeciągu 3-miesiecy.

Od ukazania się ogłoszenia wierzyciele spółki z o.o. mają 3 miesiące na zgłoszenie likwidatorom wszelkich wierzytelności wobec spółki.

Po upływie tych wymaganych trzech miesięcy podejmujecie Panowie uchwałę o rozwiązaniu spółki i wnosicie o jej wykreślenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Likwidator spółki z o.o. i zarazem jedyny członek zarządu

Jako jeden z 3 likwidatorów spółki z o.o. wykupiłem od pozostałych wspólników udziały i zostałem jedynym właścicielem spółki. Po...

 

Ukrainiec w zarządzie spółki z o.o.

Zgłosiłem internetowo rejestrację jednoosobowej sp. z o.o. Finalnie okazało się, iż jestem osobą karaną (mogę być udziałowcem firmy, lecz nie mogę...

 

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji w zarządzie spółki z o.o.?

W spółce z o.o. jest zarząd, który składa się z prezesa (udziałowiec z 60% udziałów), zastępcy prezesa (udziałowiec z 40% udziałów)...

 

Pośrednictwo przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji

Mam spółkę z o.o. Chciałabym być pośrednikiem przy zakupie i sprzedaży towarów do Kirgizji. Zakup towarów będzie w Polsce, a sprzedaż...

 

Konsekwencje pozostawienia niedziałającej spółki z o.o.

Moja spółka z o.o. jest w stanie zawieszenia od 1,5 roku. Chciałbym wraz ze wspólnikami ją rozwiązać, jednakże jest to dość kosztowny zabieg...

 

Kto może zakwestionować rodzaj umowy z pracownikiem, jakie konsekwencje dla spółki z o.o.?

Spółka z o.o. zatrudniła na umowę o dzieło 100 pracowników. Proszę o odpowiedź na pytania związane z kwestionowaniem umów...

 

Podnajem na rzecz spółki z o.o., której prezes jest właścicielem wynajętej nieruchomości

Podnajem na rzecz spółki z o.o., której prezes jest właścicielem wynajętej nieruchomości

Jestem właścicielem pewnej nieruchomości i jednocześnie prezesem spółki z o.o. Wynajmuję tę nieruchomość osobie prywatnej z możliwością...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »