Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podnajem na rzecz spółki z o.o., której prezes jest właścicielem wynajętej nieruchomości

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-09-23 • Aktualizacja: 2021-03-29

Jestem właścicielem pewnej nieruchomości i jednocześnie prezesem spółki z o.o. Wynajmuję tę nieruchomość osobie prywatnej z możliwością podnajmu. Następnie osoba ta wynajmie tę nieruchomość spółce, w której jestem prezesem. Wynajem odbywa się według średnich cen rynkowych. Czy jest to zgodne z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podnajem na rzecz spółki z o.o., której prezes jest właścicielem wynajętej nieruchomości

Możliwość zawierania umów przez spółkę z członkiem zarządu

Przedstawiona konstrukcja prawna jest bardzo ciekawa. W mojej ocenie także dopuszczalna. Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) w art. 210 dopuszcza możliwość zawierania umów przez spółkę z członkiem zarządu. Z brzmienia art. 210 § 1 można wysnuć wniosek, że spółkę musi reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. Wydaje się jednak, że taki sposób działania rady nadzorczej jest obowiązkowy tylko wtedy, gdy brak w tej kwestii odmiennych postanowień zawartych w umowie spółki lub w regulaminie rady nadzorczej albo w stosownej uchwale wspólników, albo nawet w „samoistnej” uchwale rady nadzorczej (podobnie A. Kidyba, Kodeks, t. 1, s. 907-908; J. P. Naworski, w: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Komentarz, t. 2, s. 408; R. Pabis, Spółka z o.o., s. 236). W praktyce najczęściej rada nadzorcza stosowną uchwałą (albo umowa spółki) upoważnia przewodniczącego rady nadzorczej do wykonywania reprezentacji, o której mowa w art. 210 § 1 K.s.h.

Art. 210 § 1 dotyczy wyłącznie umów i sporów z aktualnymi członkami zarządu, nie jest dopuszczalne obejmowanie regulacją tego przepisu byłych członków zarządu (zob. J. P. Naworski, w: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Komentarz, t. 2, s. 412 i przywoływane tam orzecznictwo Sądu Najwyższego). Podobnie art. 210 § 1 nie dotyczy umów zawieranych bądź sporów toczonych z osobami bliskimi członka zarządu (powiązanymi z nim osobiście). W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 209.

Powołanie pełnomocnika w sytuacji sporu spółki z członkiem zarządu

Pełnomocnik, o którym mowa w art. 210 § 1 K.s.h., w sytuacji sporu z członkiem zarządu jest pełnomocnikiem procesowym. Ponieważ art. 210 nie zawiera żadnych ograniczeń co do tego, kto może być tym pełnomocnikiem, trzeba uznać, że jest to przepis szczególny wobec art. 87 § 1 i 2 K.p.c.

Podnajem stanowi już nowy stosunek prawny między innymi stronami, stąd też wymienione wyżej ograniczenia nie mają zastosowania. Kwestią istotną jest, czy czynność może być zwolniona z podatku VAT.

Z przepisu art. 43 ust. 1 pkt. 36) ustawy o podatku od towarów i usług (u.p.t.u.) wynika, że zwolnieniu od podatku podlega świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym, co istotne, na cele mieszkaniowe.

„Zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

  • świadczenie usługi na własny rachunek,
  • charakter mieszkalny nieruchomości,
  • mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Zaistnienie wszystkich wskazanych przesłanek skutkuje zastosowaniem zwolnienia od podatku. Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala na zastosowanie zwolnienia”.

Podnajem nieruchomości na rzecz spółki z o.o.

„Podatnik podatku od towarów i usług będzie mógł (…) skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi, jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Powyższe dotyczy zarówno umów najmu zawieranych pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak również umów zawieranych z podmiotem trzecim, tj. w relacji wynajmujący – najemca – podnajemca”.

W sprawie mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi, jednakże zaznaczył Pan, że stawki mają charakter rynkowy. Zgodnie z treścią art. 11c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

„1. Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

2. Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.”

Nie widzę więc żadnych przeciwwskazań do zawierania tego typu umów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »