Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przewodniczący związku zawodowego w radzie nadzorczej spółki

Michał Kowalski • Opublikowane: 2016-08-19

Jako przewodniczący związku zawodowego zostałem wybrany do rady nadzorczej spółki. Spółka jest prywatna w 90%, 10% posiadają jej pracownicy. Czy w mojej sytuacji, prowadząc aktywną, zgodną z prawem działalność związkową (pikiety, powiadamianie mediów jako przewodniczący związku), mogę być pociągnięty do odpowiedzialności karnej (finansowej) przez pracodawcę np. pod zarzutem szkodzenia wizerunkowi firmy przez członka jej rady nadzorczej, choć w mediach występowałbym jako przewodniczący związku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ulega wątpliwości, iż formalnie bycie członkiem organizacji związkowej (w tym także funkcyjnym) nie stanowi przeszkody w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej w spółce prawa handlowego. Żaden przepis obowiązującego prawa nie wyklucza łączenia takich funkcji. Z tego względu brak jest podstaw do pociągnięcia Pana do odpowiedzialności karnej z tytułu łączenia tych funkcji.

W dalszej kolejności pragnę podkreślić, iż pracownik będący członkiem rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej podlega dwóm reżimom odpowiedzialności:

  • jako członek rady nadzorczej,
  • jako pracownik (wyrok Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2003 r., sygn. akt IV CK 305/02).

Członek rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy (art. 293, art. 483 Kodeksu spółek handlowych). Z powyższego wynika, że odpowiedzialność członka rady nadzorczej względem spółki powstaje tylko wówczas, jeżeli dane działanie członka jest niezgodne z prawem. Bezprawność działania członka rady nadzorczej jest więc niezbędną przesłanką aktualizacji odpowiedzialności względem spółki. Działalność związkowa realizowana zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i innymi przepisami powszechnie obowiązującego niewątpliwie nie jest działalnością bezprawną i nie skutkuje powstaniem tej odpowiedzialności.

Odnosząc się do drugiego z reżimów odpowiedzialności, należy wskazać, że pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi względem niego odpowiedzialność materialną (art. 114 Kodeksu pracy). Wprawdzie wśród obowiązków pracowniczych Kodeks pracy w art. 100 § 2 wymienia dbanie o dobro zakładu pracy. Niemniej jednak należy wskazać, że działalność związkowa wykonywana zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i innymi przepisami powszechnie obowiązującego nie może być uznawana za godzenie w dobro zakładu pracy, a co za tym idzie, za naruszenie obowiązków pracowniczych, gdyż nie jest to działalność bezprawna. W konsekwencji także w tym reżimie brak jest podstaw do pociągnięcia pracownika – członka związku zawodowego do odpowiedzialności materialnej.

Natomiast działanie z naruszeniem przepisów związkowych np. organizacja nielegalnego strajku, mogłaby stanowić podstawę do wystąpienia przez spółkę z roszczeniami odszkodowawczymi, jeżeli spowodowałaby szkodę pracodawcy i byłaby zawiniona przez członka rady nadzorczej.

Reasumując, brak jest podstaw do wystąpienia przeciwko Panu z roszczeniem odszkodowawczym w związku z pełnieniem przez Pana funkcji związkowych, o ile działalność związkowa będzie realizowana w granicach obowiązującego prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »