Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przewodniczący związku zawodowego w radzie nadzorczej spółki

Michał Kowalski • Opublikowane: 2016-08-19

Jako przewodniczący związku zawodowego zostałem wybrany do rady nadzorczej spółki. Spółka jest prywatna w 90%, 10% posiadają jej pracownicy. Czy w mojej sytuacji, prowadząc aktywną, zgodną z prawem działalność związkową (pikiety, powiadamianie mediów jako przewodniczący związku), mogę być pociągnięty do odpowiedzialności karnej (finansowej) przez pracodawcę np. pod zarzutem szkodzenia wizerunkowi firmy przez członka jej rady nadzorczej, choć w mediach występowałbym jako przewodniczący związku?

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Nie ulega wątpliwości, iż formalnie bycie członkiem organizacji związkowej (w tym także funkcyjnym) nie stanowi przeszkody w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej w spółce prawa handlowego. Żaden przepis obowiązującego prawa nie wyklucza łączenia takich funkcji. Z tego względu brak jest podstaw do pociągnięcia Pana do odpowiedzialności karnej z tytułu łączenia tych funkcji.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W dalszej kolejności pragnę podkreślić, iż pracownik będący członkiem rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej podlega dwóm reżimom odpowiedzialności:

  • jako członek rady nadzorczej,
  • jako pracownik (wyrok Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2003 r., sygn. akt IV CK 305/02).

Członek rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy (art. 293, art. 483 Kodeksu spółek handlowych). Z powyższego wynika, że odpowiedzialność członka rady nadzorczej względem spółki powstaje tylko wówczas, jeżeli dane działanie członka jest niezgodne z prawem. Bezprawność działania członka rady nadzorczej jest więc niezbędną przesłanką aktualizacji odpowiedzialności względem spółki. Działalność związkowa realizowana zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i innymi przepisami powszechnie obowiązującego niewątpliwie nie jest działalnością bezprawną i nie skutkuje powstaniem tej odpowiedzialności.

Odnosząc się do drugiego z reżimów odpowiedzialności, należy wskazać, że pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi względem niego odpowiedzialność materialną (art. 114 Kodeksu pracy). Wprawdzie wśród obowiązków pracowniczych Kodeks pracy w art. 100 § 2 wymienia dbanie o dobro zakładu pracy. Niemniej jednak należy wskazać, że działalność związkowa wykonywana zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i innymi przepisami powszechnie obowiązującego nie może być uznawana za godzenie w dobro zakładu pracy, a co za tym idzie, za naruszenie obowiązków pracowniczych, gdyż nie jest to działalność bezprawna. W konsekwencji także w tym reżimie brak jest podstaw do pociągnięcia pracownika – członka związku zawodowego do odpowiedzialności materialnej.

Natomiast działanie z naruszeniem przepisów związkowych np. organizacja nielegalnego strajku, mogłaby stanowić podstawę do wystąpienia przez spółkę z roszczeniami odszkodowawczymi, jeżeli spowodowałaby szkodę pracodawcy i byłaby zawiniona przez członka rady nadzorczej.

Reasumując, brak jest podstaw do wystąpienia przeciwko Panu z roszczeniem odszkodowawczym w związku z pełnieniem przez Pana funkcji związkowych, o ile działalność związkowa będzie realizowana w granicach obowiązującego prawa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}