Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przewodniczący związku zawodowego w radzie nadzorczej spółki

Michał Kowalski • Opublikowane: 2016-08-19

Jako przewodniczący związku zawodowego zostałem wybrany do rady nadzorczej spółki. Spółka jest prywatna w 90%, 10% posiadają jej pracownicy. Czy w mojej sytuacji, prowadząc aktywną, zgodną z prawem działalność związkową (pikiety, powiadamianie mediów jako przewodniczący związku), mogę być pociągnięty do odpowiedzialności karnej (finansowej) przez pracodawcę np. pod zarzutem szkodzenia wizerunkowi firmy przez członka jej rady nadzorczej, choć w mediach występowałbym jako przewodniczący związku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ulega wątpliwości, iż formalnie bycie członkiem organizacji związkowej (w tym także funkcyjnym) nie stanowi przeszkody w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej w spółce prawa handlowego. Żaden przepis obowiązującego prawa nie wyklucza łączenia takich funkcji. Z tego względu brak jest podstaw do pociągnięcia Pana do odpowiedzialności karnej z tytułu łączenia tych funkcji.

W dalszej kolejności pragnę podkreślić, iż pracownik będący członkiem rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej podlega dwóm reżimom odpowiedzialności:

  • jako członek rady nadzorczej,
  • jako pracownik (wyrok Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2003 r., sygn. akt IV CK 305/02).

Członek rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy (art. 293, art. 483 Kodeksu spółek handlowych). Z powyższego wynika, że odpowiedzialność członka rady nadzorczej względem spółki powstaje tylko wówczas, jeżeli dane działanie członka jest niezgodne z prawem. Bezprawność działania członka rady nadzorczej jest więc niezbędną przesłanką aktualizacji odpowiedzialności względem spółki. Działalność związkowa realizowana zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i innymi przepisami powszechnie obowiązującego niewątpliwie nie jest działalnością bezprawną i nie skutkuje powstaniem tej odpowiedzialności.

Odnosząc się do drugiego z reżimów odpowiedzialności, należy wskazać, że pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi względem niego odpowiedzialność materialną (art. 114 Kodeksu pracy). Wprawdzie wśród obowiązków pracowniczych Kodeks pracy w art. 100 § 2 wymienia dbanie o dobro zakładu pracy. Niemniej jednak należy wskazać, że działalność związkowa wykonywana zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i innymi przepisami powszechnie obowiązującego nie może być uznawana za godzenie w dobro zakładu pracy, a co za tym idzie, za naruszenie obowiązków pracowniczych, gdyż nie jest to działalność bezprawna. W konsekwencji także w tym reżimie brak jest podstaw do pociągnięcia pracownika – członka związku zawodowego do odpowiedzialności materialnej.

Natomiast działanie z naruszeniem przepisów związkowych np. organizacja nielegalnego strajku, mogłaby stanowić podstawę do wystąpienia przez spółkę z roszczeniami odszkodowawczymi, jeżeli spowodowałaby szkodę pracodawcy i byłaby zawiniona przez członka rady nadzorczej.

Reasumując, brak jest podstaw do wystąpienia przeciwko Panu z roszczeniem odszkodowawczym w związku z pełnieniem przez Pana funkcji związkowych, o ile działalność związkowa będzie realizowana w granicach obowiązującego prawa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Umowa z konsorcjum dwóch podmiotów

Zawieram umowę handlową. Drugą stroną umowy jest konsorcjum dwóch podmiotów. W projekcie umowy mam wpisane ich dane itd. Co jeszcze powinniśmy zawrzeć...

 

Aport firmy do utworzonej spółki cywilnej a ciągłość umów

Chciałbym przekształcić swoją działalność gospodarczą w spółkę cywilną z żoną (brak intercyzy). Chcemy zrobić to w ten sposób, że...

 

Połączenie dwóch działalności gospodarczych

Chciałem się dowiedzieć, czy jest to możliwe i jak to najprościej prawnie ubrać w formułę. Otóż: prowadzę działalność gospodarczą, siostra...

 

Wpis do RDN

Z datą 15.06 otrzymuję postanowienie o wykreśleniu mnie z RDN, a 16.06 zaświadczenie o wpisie do RDN – ta sama sygnatura sprawy,...

 

Czy były udziałowiec dostanie swoją część zysku z lat poprzednich?

Czy były udziałowiec, który odsprzedał swoje udziały spółce, a te zostały umorzone, uczestniczy w podziale zysku wypracowanego przez spółkę we...

 

Wynagrodzenie prezesa fundacji wolne od składek ZUS

Miesiąc temu założyliśmy z żoną fundację (statut do wglądu). Chcielibyśmy wypłacić wynagrodzenie dla prezesa zarządu z prowadzonej przez...

 

Darowizna akcji spółki

Jestem właścicielem pakietu akcji spółki pracowniczej. Notarialnie dokonałem darowizny tych akcji córce, która jest prawnym spadkobiercą. Spółka...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »