Ogłoszenie upadłości konsumenckiej podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Obecnie jestem przedsiębiorcą (jednoosobowa działalność gospodarcza). Posiadam zobowiązania, których wymagalność powstała w latach 2012 i 2013, czyli w czasie, gdy miałem status konsumenta. Jednoosobową działalność gospodarczą założyłem w 2017 roku i w trakcie jej prowadzenia nie powstały żadne nowe zobowiązania. Obecnie chcę ogłosić upadłość. Zgodnie z art. 21 ustawy musiałbym wnieść wniosek o upadłość w pierwszym dniu prowadzenia działalności, ponieważ zaczynając prowadzić firmę, byłem już niewypłacalny zgodnie z art. 11. Czy w związku z powyższym mam składać wniosek jako przedsiębiorca, czy też jako konsument? Jeśli złożę wniosek jako konsument, to sąd pewnie oddali mój wniosek ze względu na fakt prowadzenia działalności? Jeśli złożę jako przedsiębiorca, to sąd również oddali mój wniosek, co uprawni mnie do zamknięcia działalności i następnie wniesienia wniosku jako konsument. Czy Sąd oddali mój wniosek jako konsumenta, ze względu na nie wniesienie wniosku o upadłość firmy (art. 491 ust. 2 pkt 3)? Co robić?

Czy każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?

Mam pytanie w sprawie opłaty opakowaniowej. Dotychczas byłam przekonana, że wnosi ją jedynie producent opakowań oraz importer spoza granic kraju. Jednak doszła do mnie informacja, że nastąpiła zmiana interpretacji i teraz każdy przedsiębiorca musi się zarejestrować i wnosić opłaty za opakowania. Prowadzę sklep internetowy, nie rejestrowałam się w rejestrze. Czy to prawda, czy rzeczywiście każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?

Wypłata zysków spółki z o.o. po jej przekształceniu w spółkę akcyjną

W ciągu ostatnich 3 lat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) osiągała wysokie zyski, nie wypłacając dywidendy wspólnikom. Zyski zasiliły fundusz zapasowy. Podjęto decyzję o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną (S.A.). Co należy zrobić, aby po przekształceniu zachować możliwość wypłacenia dywidendy za poprzednie okresy działalności jeszcze spółki z o.o? Czy należy tę możliwość zapisać w uchwale wspólników o przekształceniu spółki z o.o., czy w statucie spółki akcyjnej, czy jest to możliwe „z urzędu”?

Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o?

Spółka z o.o. założona w 1991 r. przetrwała do 1997 r. Od tej pory nie prowadzi działalności, ale jej nie zlikwidowaliśmy ze względu na zobowiązania wobec kontrahentów i ZUS-u. Od 1998 r. podaję do US bilans i rachunek wyników za ostatni rok działalności. W KRS nie ma nazwisk wspólników, bo nie zrobiliśmy jakiegoś zgłoszenia po okresie działalności. Za rok 2018 nie mogliśmy złożyć bilansu drogą elektroniczną. Chcę ją wreszcie wykreślić z rejestru, zobowiązania się przedawniły, nie ma żadnego majątku, wspólnicy nie są zainteresowani, a ja jestem już u kresu wytrzymałości. Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o? Do US w tym roku złożyłam bilans drogą papierową i czekam na wezwanie – nie wiem, co mam powiedzieć. Proszę o pomoc.

Jak wytransferować środki ze spółki estońskiej na konto polskie?

Posiadam spółkę w Estonii. W Polsce posiadam ułamek umowy o dzieło. Jak poprawnie wytransferować środki ze spółki na moje konto (polskie)? Wiem, mamy dwie metody: dywidenda oraz pensja. Prosiłbym o wytłumaczenie, jak to technicznie wykonać. Jakie dokumenty, komu ile procent podatku itp. Co do mojego miejsca zamieszkania: Polska. Nie obejmują mnie żadne zasady typu pół roku roku poza krajem.

Zakończenie działalności obu spółek: komandytowej i z o.o.

Przed 2 laty założyłam spółkę z o.o. i spółkę komandytową. Głównym celem było wybudowanie strony internetowej (e-sklepu), na co udzieliłam spółce prywatnej pożyczki. Rok temu wspólnik odsprzedał mi swoje udziały, co spowodowało, że jestem teraz jedynym udziałowcem. Niedługo potem zawiesiłam działalność spółek, ponieważ strona internetowa jest nieukończona i nie przynosi dochodu. Były wspólnik nadal jest prezesem zarządu. Dług spółek wynosi ok. 150 tys. zł. Nie jestem w stanie generować dochodu, aby spółki spłaciły dług. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Jak mogę zakończyć działalność? Jakie jest dla mnie najlepsze rozwiązanie?

Działalność gospodarcza polegająca na handlu w internecie banknotami i monetami kolekcjonerskimi

Jestem osobą czynną zawodowo i dodatkowo chciałabym założyć działalność gospodarczą polegającą na handlu w internecie banknotami i monetami kolekcjonerskimi. Walory nabywane byłyby zarówno w ramach UE, jak i poza nią, a sprzedawane na Allegro lub przez własną stronę internetową. Interesuje mnie wszystko, co jest związane z prowadzeniem takiej formy działalności – od przyjęcia odpowiedniego sposobu opodatkowania, aż po konieczność posiadania przeze mnie kasy fiskalnej.

Pożyczka dla spółki z o.o. od wspólnika - czy wystarczy zwykła umowa pożyczki

Będący obywatelem Szwecji wspólnik (posiadający 10% udziałów) polskiej spółki z o.o. udzieli tejże spółce pożyczki w wysokości 100 tys. zł. Czy w takiej sytuacji wystarczy zwykła umowa pożyczki? Czy ów Szwed musi posiadać rezydenturę podatkową w Polsce w chwili zawarcia umowy pożyczki? Czy do wypłaty odsetek od pożyczki konieczne jest posiadanie rezydentury podatkowej w RP? Jeśli pożyczki udziela wspólnik, czy jest konieczne zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych?

Wypłacanie wynagrodzeń w imieniu zleceniodawcy

Czy działając jako zleceniobiorca usługi polegającej na wypłacaniu wynagrodzeń w imieniu zleceniodawcy, muszę mieć pozwolenie KNF? Czy otrzymywane od zleceniodawcy środki na wynagrodzenia nie będą stanowiły przychodu z mojej działalności? Do tego celu mam wyodrębnione pomocnicze konto bankowe. Czy taka usługa jest w świetle przepisów usługą płatniczą?

Spółka cywilna, na której bazie powstał NZOZ a zatrudnienie wspólników

Utworzyliśmy w czwórkę spółkę cywilną, a na jej bazie powstał NZOZ. Do tej pory wiedziałam, że nie możemy się zatrudnić, tylko mamy swoje udziały w zyskach spółki. Przeczytałam jednaj, że spółka może zatrudnić wspólnika, jeśli przedmiotem będzie praca niezwiązana z prowadzeniem i reprezentacją. Myślę o zatrudnieniu na stanowisku lekarz POZ, badania profilaktyczne czy pełnieniu dyżurów. Proszę o opinię w tej sprawie.

Przeoczenie wygaśnięcia kadencji prezesa spółki

Razem z żoną jesteśmy wspólnikami spółki z o.o. (60/40 udziałów) z jednoosobowym zarządem, w którym ja jestem prezesem. Zarząd został powołany na kadencję 3 lat w lipcu 2015 r. Niestety przeoczyliśmy moment wygaśnięcia kadencji. Zgromadzenie wspólników (ja i żona) dalej chcemy, bym to ja był w zarządzie i pełnił funkcję prezesa. Co mamy teraz zrobić? Jakich konsekwencji powinniśmy się spodziewać?

Zwrot kwoty za udziały w spółce z o.o. a ważność umowy umowy sprzedaży udziałów

Czy umowa zakupu udziałów w spółce z o.o. jest ważna i skuteczna? Chciałem nabyć udziały w sp. z o.o. Notariusz potwierdził podpisy na umowie. Sprzedający ze wszystkimi egzemplarzami umowy udał się ze mną do mojego banku. Tam przelewem zapłaciłem za kupowane udziały. Jednak sprzedający nie oddał mi mojego egzemplarza umowy, a następnego dnia zwrócił otrzymane przelewem pieniądze. Czy umowa kupna jest ważna?

Informacje na temat kondycji spółki dla udziałowca

Zostałem udziałowcem w spółce z o.o., której prezesem jest mój syn. Jakie mam prawa do informacji na temat kondycji firmy, decyzji o inwestycjach, kredytach, obrotach i jaki jest mój status tej firmie? Mój udział to 90%.

Najem prywatny kilku mieszkań

Wynajmuję 11 lokali jako osoba prywatna, nie są to typowe mieszkania; 10 typu condohotel oraz 1 lokal użytkowy. Najem zgłoszony do US, podatek zryczałtowany, ZUS-owi nie podlegam. Najem uwzględnia VAT. Ponoć po ostatnich zmianach przepisów i interpretacjach sądowych powinienem najem prowadzić jako działalność gospodarczą z wszelkimi tego konsekwencjami (ZUS). Czy to prawda?

Wsparcie finansowe fundacji w zamian za figurowanie w dokumentach jako fundator

Fundacja działająca od 3 lat buduje dom dla podopiecznych i w chwili obecnej utraciła płynność finansową. Jest osoba, która może wesprzeć fundację finansowo, ale stawia warunek – chce figurować oficjalnie (w dokumentach) jako fundator. Czy jest to możliwe?

Ogłoszenie upadłości spółki lub jej likwidacja po upływie terminów

Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem utraciła płynność finansową w wyniku niewywiązania się kontrahenta z zobowiązań finansowych. Spółka posiada obecnie 5 wierzycieli i jednego dłużnika. Trzech wierzycieli to wspólnicy spółki, gotowi zrzec się swoich roszczeń. Pozostali dwaj wierzyciele to leasingodawca i firma świadcząca spółce usługi księgowe. Spółka nie posiada żadnego majątku, nie stać jej nawet na opłaty sądowe związane z postępowaniem upadłościowym, jednak suma jej zobowiązań nie jest wysoka. Jako prezes zarządu chciałabym uniknąć dalszego zadłużania się spółki oraz odpowiedzialności. Zależy mi także na ewentualnej egzekucji zobowiązań od kontrahenta, na którym ciąży już sądowy nakaz zapłaty. Co można i co powinniśmy w tej sytuacji zrobić?

Informacja o ogłoszeniu upadłości przez kontrahenta

Prezes zarządu spółki, która jest naszym kontrahentem, wysłał informację o ogłoszeniu upadłości tej spółki. Firma ta jest naszym odbiorcą od 15 lat, winna jest naszej firmie 70 tys. zł. Jakie powinniśmy podjąć działania?

Jaka opcja połączenia firm jest najbardziej korzystna podatkowo?

Matka i dwie córki prowadzą niezależnie działalności gospodarcze. Rodzina chce połączyć siły, tworząc jedną spółkę. Jaka opcja połączenia firm jest najbardziej korzystna podatkowo?

Rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa stowarzyszenia

Byłem prezesem stowarzyszenia (klubu sportowego), które nie prowadzi działalności gospodarczej. Od października pełnię funkcję radnego miasta. W lutym tego roku złożyłem rezygnację z funkcji prezesa, ponieważ powiedziano mi, że nie mogę łączyć tych funkcji. Pojawił się problem, bo nie mogę znaleźć osób chętnych do pracy w stowarzyszeniu. Czy faktycznie musiałem złożyć tę rezygnację? Dodam jeszcze, że w stowarzyszeniu jestem zatrudniony jako instruktor i z tego tytułu pobieram wynagrodzenie. Dodatkowo zajęcia prowadzimy na sali gimnastycznej stanowiącej mienie gminy. Podkreślam jednak, że jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ, nie jesteśmy w rejestrze przedsiębiorców i nie prowadzimy działalności gospodarczej. 

Podnajem na rzecz spółki z o.o., której prezes jest właścicielem wynajętej nieruchomości

Jestem właścicielem pewnej nieruchomości i jednocześnie prezesem spółki z o.o. Wynajmuję tę nieruchomość osobie prywatnej z możliwością podnajmu. Następnie osoba ta wynajmie tę nieruchomość spółce, w której jestem prezesem. Wynajem odbywa się według średnich cen rynkowych. Czy jest to zgodne z prawem?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »