Taki sam profil działalności gospodarczej wspólnika spółki z o.o. a działalność konkurencyjna

Taki sam profil działalności gospodarczej wspólnika spółki z o.o. a działalność konkurencyjna

Od 2015 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w 2018 r. dodatkowo jestem członkiem zarządu i 50% udziałowcem sp. z o.o. Jednoosobowa działalność i spółka z o.o. prowadzą taki sam profil działalności. Czy może to w taki sposób działać? Czy może to być potraktowane jako działalność konkurencyjna wspólnika? Proszę o wyjaśnienia tych kwestii.

Przekazanie synowi udziałów w spółce jawnej

Przekazanie synowi udziałów w spółce jawnej

Jesteśmy wraz ze wspólniczką wspólnikami w spółce jawnej. W najbliższym czasie wspólniczka odejdzie ze spółki i chce przekazać swoje udziały synowi, który jest w związku małżeńskim (posiada rozdzielność majątkową). W chwili obecnej nie jest on nigdzie zatrudniony, w najbliższym czasie otworzy działalność gospodarczą (geodezja), posiłkując się środkami finansowymi z urzędu pracy. Do tej pory spółka jawna wybudowała dom i sprzedała go. Podatki: VAT (został przeniesiony), podatek dochodowy wspólniczka już zapłaciła, a ja dopiero zapłacę. Spółka kupiła działkę bez VAT-u od osoby fizycznej. Na działkę wydano pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych. Spółka kupiła działkę od starostwa (kwota zawierała VAT). W jaki sposób przekazać udział należący do wspólniczki na jej syna? Czy umowa darowizny na syna jej udziału ma być w formie aktu notarialnego? Jakie konsekwencje podatkowe za tym idą? I co trzeba zrobić w związku z tym? 

Usługi bhp w ramach działalności nierejestrowanej

Usługi bhp w ramach działalności nierejestrowanej

Jestem pracownikiem służby bhp (uprawnienia specjalisty w rozumieniu rozporządzenia w sprawie służby bhp). Zamierzam świadczyć usługi szkoleniowe (wstępne i okresowe bhp) i doradcze (ocena ryzyka zawodowego, postępowania powypadkowe, analiza stanu bhp itp.) w ramach działalności nierejestrowanej w rozumieniu art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców. W okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłem działalności gospodarczej. Chciałbym zapytać o kwestię rozliczenia podatku VAT, podatku dochodowego oraz obciążeń ZUS (w sieci pojawiają się uwagi o przeniesieniu obowiązku odprowadzenia składek przerzuconym na zleceniodawcę usługi – proszę o ustosunkowanie się to tej informacji). W jaki sposób należy te zobowiązania uwzględniać i rozliczać? Czy są jeszcze jakieś inne elementy formalno-prawne związane z tą formą świadczenia usług? 

Świadczenie usługi przez firmę z Anglii w Polsce

Świadczenie usługi przez firmę z Anglii w Polsce

Mieszkam w UK oraz mam tu zarejestrowaną działalność jednoosobową Self employed bez VAT. Czy sprzedaż w Polsce jako firma z Anglii na portalu Allegro usług cyfrowych i niematerialnych, które pozostają nadal własnością firmy, np. wynajem własnych programów komputerowych, wiąże się z jakimiś dodatkowymi kosztami, opłatami, rozliczeniami na terenie Polski w urzędzie skarbowym lub w podobnej instytucji? Sprzedaż skierowana do osób prywatnych typu zwykły klient, a nie firm. Chcę się upewnić, że jedynym miejscem rozliczania jest Anglii i tylko to prawo będzie obowiązywać, jeśli chodzi o działalność. Chyba że są jeszcze jakieś sprawy, o których nie wiem, a są istotne w prowadzeniu tego typu usług z Anglii w Polsce. Jak wygląda sytuacja z tymi 160 000 zł, po których przekroczeniu firma mająca właśnie działalność w Anglii musi zacząć płacić podatek w Polsce? W jaki sposób to jest liczone?

Oddalenie wniosku przez KRS o zmianie zarządu oraz statutu w stowarzyszeniu

Oddalenie wniosku przez KRS o zmianie zarządu oraz statutu w stowarzyszeniu

Działam w stowarzyszeniu jako członek zarządu. Niedawno nastąpiła u nas zmiana zarządu oraz statutu. Nowy zarząd został wybrany według nowo przyjętego statutu. Wniosek o wpis wraz z załącznikami wysłaliśmy do sądu rejestrowego. Tuż przed nadejściem odpowiedzi z KRS jeden z nowych członków zarządu z powodu przykrego epizodu został „poproszony” o złożenie rezygnacji, co uczynił. Tymczasem sąd wezwał nas do uzupełnienia wniosku, jednakże nie byliśmy w stanie tego zrobić bez wspomnianej wcześniej osoby – nie mogliśmy uzyskać jej podpisu. Dlatego po 7 dniach wniosek został oddalony przez KRS. Co wobec tego musimy zrobić, aby wyprostować tę sytuację od strony prawnej? Czy należy ponownie zwołać Walne Zgromadzenie? Wydaje mi się, że to najprostsze rozwiązanie, ale nie wiem, czy tak można. Co w tej sytuacji z wszystkimi działaniami zarządu, który w tym czasie działał według ustaleń z ostatniego Walnego Zgromadzenia – czyli według nowego statutu? Czy te działania są legalne, czy ktoś może je podważyć?

Zabezpieczenie spółki cywilnej na wypadek śmierci wspólnika

Zabezpieczenie spółki cywilnej na wypadek śmierci wspólnika

Rodzice prowadzą spółkę cywilną z podziałem 50/50. Ja (ich syn) jestem zatrudniony w spółce jako pracownik. Mama i tata są już w podeszłym wieku i rozważamy moje wejście do spółki, aby nadal mogła funkcjonować, gdyby zdarzyło się, że jeden z rodziców umrze. Dodam, że posiadam rodzeństwo, którego rodzice nie chcą dopuścić do wejścia do spółki. W związku z opisaną sytuacją mam pytania: Czy wejście do spółki wiąże się z wyceną przez rzeczoznawcę całego jej majątku? Co się dzieje z majątkiem wspólnika, który nagle umiera? Czy po śmierci wspólnika rodzeństwo będzie mogło ubiegać się o majątek, jaki zostawił w spółce zmarły wspólnik? Czy jest to procentowy podział w majątku spółki? Zastanawiam się, czy nie lepiej i prościej byłoby założyć swoją jednoosobową działalność na siebie i przenosić majątek spółki na siebie? A po czasie, kiedy całość będzie przeniesiona, rozwiązać spółkę. A może Państwo mają prostsze rozwiązanie?

Powiązania między firmami - wyjaśnienia

Powiązania między firmami - wyjaśnienia

Proszę o wyjaśnienie, kiedy o firmach można mówić, że są powiązane. W jakich przypadkach firmy powiązane są zobligowane do tworzenia dokumentacji transferowych? Ile można mieć maksymalnie udziałów w dwóch spółkach współdziałających ze sobą gospodarczo, by nie zostały uznane za podmioty powiązane, czyli aby nie było obowiązku dokumentacji cen transferowych? Oto przykłady: 1. Jest osoba fizyczna, która ma powyżej 25% udziałów w jednej firmie (A), a pracuje w drugiej firmie (B) na etacie, jednak nie w zarządzie. Czy firma A i B to podmioty powiązane? Co w przypadku, gdy ta osoba jest zatrudniona na umowę-zlecenie? Ewentualnie czy taka osoba może świadczyć usługę jako firma A na rzecz firmy B? 2. Są firmy X, Y, Z. Pomiędzy nimi zachodzą transakcje, takie że firma X sprzedaje towary do firmy Y, a firma Y sprzedaje te towary do firmy Z. Zakładając, że firmy X i Z są ze sobą powiązane, ale nie istnieją powiązania między firmą Y a firmami X i Z, czy nie ma obowiązku tworzenia cen transferowych? Czy można uznać, że takie transakcje nie są ze sobą powiązane?

Czy żołnierz może być wspólnikiem spółki komandytowej?

Czy żołnierz może być wspólnikiem spółki komandytowej?

Jestem żołnierzem zawodowym i chciałbym przystąpić do spółki celowej jako komandytariusz. Moja rola w spółce polegałaby jedynie na wniesieniu wkładu pieniężnego. Komplementariuszem byłaby spółka z o.o., która jednocześnie reprezentowałaby spółkę w obrocie. Czy mogę przystąpić do spółki komandytowej, jeżeli zgodnie z prawem żołnierz nie może prowadzić działalności gospodarczej, zarobkowej, czy być organem spółki? Czy byłaby tu niezbędna zgoda mojego dowódcy?

Przymusowy wykup akcji a PIT-8C

Przymusowy wykup akcji a PIT-8C

Jeśli akcje akcjonariusza będącego osobą fizyczną podlegają przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 K.s.h., czy na spółce, która dokonuje skupu, ciąży obowiązek wystawienia informacji o wysokości dochodu – PIT-8C? Ja jej nie otrzymałam i powiedziano mi, że spółka nie ma takiego obowiązku. Kiedy jednak szukam informacji na ten temat, znajduję rozbieżne opinie. Nie chciałabym się narazić fiskusowi, a nie wiem, jak w tej sytuacji powinno wyglądać moje roczne rozliczenie. Proszę o jednoznaczną poradę w tej sprawie!

Zmiany w spółce z o.o. przez internet

Zmiany w spółce z o.o. przez internet

Istnieje spółka z o.o., w której skład wchodzi członek zarządu i prezes (każdy wspólnik ma 50% udziałów). Prezes spółki napisał oświadczenie. w którym rezygnuje z pełnionych przez siebie funkcji. Chce również zbyć udziały 49% dla członka zarządu, a pozostały 1% dla nowego wspólnika, który zamierza wstąpić do spółki. Na stanowisko prezesa (po rezygnacji obecnego) będzie powołany obecny członek zarządu, który dotychczas nie sprawował tej funkcji. Spółka była zawarta przez internet za pośrednictwem portalu S24. Zastanawiam się, czy wyżej wymienionych czynności można dokonać przez internet, za pośrednictwem tego portalu? Potrzebuję wskazania całej procedury przejścia przez powyższe czynności – rezygnacja prezesa z wszystkich pełnionych funkcji, zbycie jego udziałów, nabycie udziałów przez obecnego członka i nowego wspólnika, powołanie prezesa. Jakich czynności należy dokonać, by osoba, która nabędzie ten 1% udziałów, była wspólnikiem?

Rozwód udziałowca spółki z o.o.

Rozwód udziałowca spółki z o.o.

Jakie będą konsekwencje rozwodu prywatne i dla mnie jako udziałowca spółki z o.o.? Udziały spółki z o.o. nabyłem przed ślubem, ale po ślubie żona w banku podpisywała się jako współmałżonek. Mamy wspólny dom, kredyt i wspólnotę majątkową. Jakich kosztów i alimentów się spodziewać? Żona chce opuścić dom. Czy dowodem w sprawie o rozwód mogą być SMS-y i wiadomości z Messengera?

Nabycie udziałów z spółce z.o.o. przez cudzoziemca

Nabycie udziałów z spółce z.o.o. przez cudzoziemca

Udziały w polskiej spółce z o.o. (w wysokości 70%) zamierza nabyć cudzoziemiec będący beneficjentem rzeczywistym spółki ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która jest jednym z głównych kontrahentów polskiej spółki. Polska spółka kupuje od niej towary i po takiej samej cenie sprzedaje je w Polsce, z którego to tytułu otrzymuje od spółki z Emiratów prowizję w wysokości zależnej od ilości sprzedanego towaru. Polska spółka rozlicza się z podatku VAT i podatku dochodowego w Polsce. Czy w związku z potencjalną zmianą struktury właścicielskiej polskiej spółki w sposób opisany powyżej mogą wyniknąć dla polskiej spółki negatywne konsekwencje, ewentualnie dodatkowe obowiązki? Pytanie odnosi się głównie do zagadnienia cen transferowych. Dodam jeszcze, że cudzoziemiec, który zamierza nabyć udziały, jest członkiem zarządu spółki, która posiada te 70%, przy czym nie jest to ta sama spółka, która sprzedaje towar polskiej spółce. Nadmieniam o tym, bo być może już istnieje między polską spółką a cudzoziemcem osobą fizyczną stosunek powiązania i nie jest istotne bezpośrednie posiadanie udziałów.

Przekazanie części działalności gospodarczej synowej

Przekazanie części działalności gospodarczej synowej

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (6 sklepów, restauracja) przekazuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – synowej (zarejestrowana działalność, obie są czynnymi podatnikami podatku VAT) część swojej firmy – 2 sklepy + restaurację. Pytanie dotyczy wyposażenia i środków trwałych w amortyzacji, a konkretnie czy należy te ruchomości przekazać w formie darowizny (ale nie jest przekazywana cała firma, tylko jej część), czy jako fakturowaną sprzedaż poszczególnych składników z odprowadzeniem podatku VAT?

Prawa udziałowca mniejszościowego w spółce z o.o.

Prawa udziałowca mniejszościowego w spółce z o.o.

Posiadam 20% udziałów w spółce z o.o. Przez 15 lat mimo mniejszościowego udziału byłem jej prezesem, ale zostałem odwołany przez większościowego udziałowca, który ma 80% – co do samego odwołania nie mam pretensji, bo już tego chciałem. Problem polega na tym, że za bardzo nie wiem, jakie mam prawa jako 20% udziałowiec. Jak mogę najkorzystniej sprzedać swoje udziału? W statusie mamy zapis, że udziałowiec ma prawo pierwokupu. Lub w przypadku pozostania udziałowcem – jak obliczyć kwotę miesięcznego uposażenia, gdybym nie chciał już angażować się w sprawy firmy, a z racji udziałów pobierać wynagrodzenie i robić zupełnie inne rzeczy, ale mogą one być podobne do prowadzonej działalności przez spółkę (nie mamy zapisu zabraniającego prowadzenia podobnej działalności)?

Jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy i właściciela spółki z o.o.?

Jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy i właściciela spółki z o.o.?

Proszę o informację, jakie dokumenty należy przygotować do KRS w celu zmiany nazwy spółki z o.o. oraz zmiany właściciela (jednoosobowej spółki z o.o.) z osoby fizycznej na osobę prawną.

Tłoczenie oleju w gospodarstwie jako działalność nierejestrowana

Tłoczenie oleju w gospodarstwie jako działalność nierejestrowana

Posiadam małe gospodarstwo ekologiczne powyżej 1 hektara, ale na KRUS-ie nie nie jestem, bo pracuję jako robotnik gospodarczy w szkole na 1/2 etatu. Zarobki z tego tytułu mam 1/2 najniższej krajowej. Chciałbym kupić maszynę do tłoczenia oleju i sprzedawać ten olej. Czy mogę to zrobić w ramach tzw. działalności nierejestrowanej?

Szybkie odejście ze spółki komandytowej i zwrot wkładu

Szybkie odejście ze spółki komandytowej i zwrot wkładu

Jestem jednym z 4 wspólników w spółce komandytowej, jednak ze względu na odmienne podejście do sposobu zarządzania postanowiłem odejść ze spółki. Doszliśmy do porozumienia ze wspólnikami, że spółka będzie trwała nadal, a oni zwrócą mi część wkładu. Proszę o poradę prawną – w jakiej formie możemy dokonać tego rozstania, aby czas mojego opuszczenia spółki był jak najkrótszy (wspólnicy planują zaciągnąć zobowiązania na kolejne inwestycja, na które ja już się nie zgadzam)?

Reklama nierejestrowanej działalności

Reklama nierejestrowanej działalności

Moje pytanie dotyczy działalności nierejestrowanej. Co z kwestią reklamy – strony www, plakatów, ulotek?… Czy można stosować takie reklamy? W ustawie jest podane kryterium przychodu, więc rozumiem, że jeśli ten przychód nie zostanie przekroczony, to urząd nie może mnie zmusić do rejestracji działalności?

Jak sprzedać małą gastronomię korzystnie podatkowo i prawnie dla obu stron?

Jak sprzedać małą gastronomię korzystnie podatkowo i prawnie dla obu stron?

Chciałabym uzyskać precyzyjne informacje, jak najkorzystniej pod względem prawnym i podatkowym dla obu stron sprzedać małą gastronomię. Jest ona prowadzona w formie spółki cywilnej. Kupujący to osoba mi bliska, chciałabym, aby mogła przejąć firmę nie zmieniając NIP-u oraz pozostać przy wszystkich korzystnych umowach, jak również nie bawić się w te wszystkie cesje. Jeśli kupujący zostanie wspólnikiem, czy istnieje jakaś możliwość, abym ja otrzymała za sprzedaż pieniądze, oczywiście wypisując się ze spółki? Może inne rozwiązanie jest korzystniejsze, czyli zwykła sprzedaż biznesu i zamknięcie firmy?

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?

Wraz ze wspólnikiem mamy spółkę z. o.o., którą chcemy rozwiązać. Spółka nie posiada NIP, REGON, nie jest w rejestrze VAT i nie rozpoczęła działalności. Oboje współwłaściciele zgadzamy się na to, aby tę spółkę rozwiązać. Jaki jest najszybszy i najlepszy sposób rozwiązania takiej spółki?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »