Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.

• Data: 2023-09-15 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

W 2012 r. zapadł wyrok karny (w załączniku) wobec pewnej osoby – sąd uznał ją winną popełnienia czynów z art. 288 § 1 K.k., art. 191 § 1 K.k. oraz art. 193 K.k. Czy osoba z takim wyrokiem mogła w 2014 r. zostać powołana na likwidatora spółki z o.o.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrok karny a pełnienie funkcji likwidatora spółki z o.o.

Wymogi co do członków organów i likwidatorów spółki

Wymogi dla likwidatorów wskazuje art. 18 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Zgodnie z jego brzmieniem:

„§ 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

§ 4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Skazanie za przestępstwo zniszczenia cudzej rzeczy i 5-letni zakaz piastowania funkcji w spółce

Przestępstwo z art. 288 Kodeksu karnego (K.k.) znajduje się w rozdziale XXXV; przestępstwa z art. 191 i 193 K.k. znajdują się zaś w rozdziale XXIII. A zatem owa osoba była skazana za przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII, bowiem przestępstwo z art. 288 K.k. znajduje się na owej liście, figurując w rozdziale XXXV. Popełnienie innych przestępstw nie wyklucza pełnienia funkcji likwidatora.

Zgodnie z § 18 ust. 2 K.s.h. taka osoba nie może być likwidatorem. Wyrok jest z 2012 r., zatem do 2014 r. nie minęło 5 lat. Jeśli zatem zatarcie skazania nie nastąpiło wcześniej ani osoba ta nie otrzymała zwolnienia z zakazu pełnienia funkcji mocą § 4, to nie mogła być ustanowiona likwidatorem. Potwierdza to orzecznictwo sądowe, np. SN w postanowieniu z 30 września 2020 r. sygn. akt I UK 263/19, wskazał, że:

Osoba nieuprawniona w organach spółki – ważność uchwał

„Zgodnie z art. 18 § 2 K.s.h. nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego. Prawomocne skazanie za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 K.s.h. sprawia, że osoba zainteresowana piastowaniem funkcji określonych w tym przepisie nie posiada zdolności do ich pełnienia. Skutki te wynikają ex lege z wydania prawomocnego wyroku skazującego. Przepis art. 18 § 2 K.s.h. wyłącza zdolność do pełnienia funkcji członka zarządu, którego to skutku w żaden sposób nie może, nawet tymczasowo (tj. do czasu stwierdzenia nieważności), »konwalidować« uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej, powołująca osobę skazaną na funkcję członka zarządu.”

WSA w Kielcach w wyroku z 23 października 2015 r., I SA/Ke 419/15, wskazał, że: „Mimo że uchwała podjęta została wbrew zakazowi z art. 18 § 2 K.s.h., to znaczy powołano do pełnienia funkcji członka zarządu osobę prawomocnie skazaną za przestępstwo (…), nie można uchwały uznać za nieważną, jeżeli nie wytoczono przeciwko niej powództwa, o którym mowa w art. 252 § 1 K.s.h. Bez wyroku unieważniającego uchwałę nie można twierdzić, że dana osoba nie pełniła funkcji członka zarządu”.

Proszę jednak mieć na uwadze, że zgodnie z art. 252 K.s.h. prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały. Skoro uchwała miała miejsce w 2014 roku, to okres 3 lat już upłynął, aby ją zaskarżyć.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »