Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o – przejęcie zobowiązań

Paula Dąbrowska • Opublikowane: 2017-01-30

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, mam na siebie kredyty firmowe. Chciałbym ze względu na bezpieczeństwo (i rosnącą skalę działalności) przekształcić działalność w jednoosobową spółkę z. o.o. Czy mogę to zrobić i co z kredytami, czy staną się kredytami spółki z. o.o? Nie wiem tylko, czy prywatne mieszkanie moje i żony, z którą mamy rozdzielność majątkową jednak zawartą już po zakupie mieszkania, nie stanie się wówczas własnością firmy. Jeśli tak, to czy mogę je sprzedać żonie i jakie w związku z tym wystąpią podatki? I drugie pytanie: czy mogę jako osoba prowadząca działalność zatrudnić żonę? Chciałbym bowiem, aby mieszkanie było wyłącznie na nią. Żona, pracując, miałaby udokumentowany dochód i mogłaby wziąć kredyt na zakup tego mieszkania.

Paula Dąbrowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Nie ma prawnych przeszkód do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku przekształcenia powstaje nowy podmiot (spółka przekształcona), jednakże spółce tej przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego – art. 584(2) Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Po dniu przekształcenia nie zmienia się treść stosunków prawnych zawartych między przedsiębiorcą – osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą a osobami trzecimi (dłużnikami czy wierzycielami). W miejsce przedsiębiorcy, jako strony umowy, wchodzi z mocy prawa spółka kapitałowa (podmiot przekształcony), co oznacza, że spółka przejmie zobowiązania z tytułu umów kredytowych, należy jednak o tym przekształceniu powiadomić bank. Nie zachodzi ani potrzeba zawierania na nowo umów podpisanych już przez jednoosobowego przedsiębiorcę z osobami trzecimi, ani potrzeba ich aneksowania.

Z mocy prawa cały majątek (wszelkie nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne itd.) wchodzący w skład przedsiębiorstwa prowadzonego do tej pory przez osobę fizyczną w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej staje się majątkiem przekształconej spółki. Nie trzeba zatem zawierać w tym celu żadnych dodatkowych umów, aneksów itd. Jeśli prywatne mieszkanie nie było składnikiem przedsiębiorstwa, to nie ma prawnych podstaw do tego, aby weszło w skład majątku spółki.

Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się: (art. 584(5) K.s.h.):

1) sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy (w formie aktu notarialnego) wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

2) złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

3) powołania członków organów spółki przekształconej;

4) zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;

5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgodnie z art. 198 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli, ale z uwagi na to, że nieruchomość stanowi składnik majątku wspólnego do zbycia udziału wymagana jest zgoda małżonka. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Zgodnie z poglądem wskazanym w orzecznictwie „w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej dopuszczalne jest rozporządzenie przez małżonka przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego drugiego małżonka” (uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 1991 r. sygn. akt. III CZP 76/90, uchwała SN z dnia 19 grudnia 1991 r. sygn. akt. III CZP 133/91).

Darowizna pomiędzy małżonkami – jako należącymi do I grupy podatkowej – nie będzie podlegała podatkowi od darowizny, pod warunkiem zgłoszenia tej czynności prawnej do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od jej dokonania – art. 4a ust. 1 z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 205).

Sprzedaż pomiędzy małżonkami, z uwagi na brak zwolnienia przewidzianego w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie podlegała podatkowi w wysokości 2% wartości nieruchomości – art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 223).

Wszelkie umowy dotyczące przeniesienia własności nieruchomości powinny zostać zawarte w formie aktu notarialnego (art. 158 K.c.).

Zatrudnienie małżonki jest możliwe, a fakt istnienia rozdzielności ustawowej nie ma znaczenia. Jeśli zostanie zatrudniona przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, wtedy jest traktowana jako osoba współpracująca.

Za osoby współpracujące uważa się: współmałżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające. Osoby te muszą pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracować przy wykonywaniu pozarolniczej działalności albo wykonywaniu umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2016.963 j.t) – u.s.u.s., podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polski są pracownikami; za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Zgodnie z art. 8 ust. 2 u.s.u.s. – jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Osoba współpracująca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym tak jak przedsiębiorca, bez uprawnienia do zastosowania przywileju tzw. „małego ZUS-u”.

Zgodnie z art. 2 i art. 3 Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, natomiast pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Zasada stanowiąca, że pracownik spełniający powyższe kryteria dla celów ubezpieczeń społecznych traktowany jest jak osoba współpracująca nie ma jednak zastosowania, jeżeli umowa o pracę zawarta jest ze spółką. Jeżeli małżonka zostałaby zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce, wtedy jej pracodawcą byłaby spółka, a nie wspólnik-małżonek i podstawą do określenia wysokości składek ubezpieczeniowych byłaby kwota wskazana w umowie o pracę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy miejscem prowadzenia spółki może być po prostu adres?

Jaką powierzchnię musi mieć miejsce potrzebne do zarejestrowania spółki z o.o.? Czy wystarczy po prostu adres? Spółka w pierwszym okresie nie...

Czy można zlikwidować spółkę z o.o. podczas jej zawieszenia?

Czy można zlikwidować spółkę z o.o. podczas jej zawieszenia?

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Jaki mam zapłacić podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.? Udziały w sp. z o.o. mieliśmy wraz z żoną po 50%. Oboje te...

Wskazanie działalności dominującej w spółce z o.o.

W umowie spółki z o.o. w zakresie działalności mam wpisane między innymi PKD 62. Mamy tam jeszcze oczywiście dużo innych PKD. Aktualnie przy okazji...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}