Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zamknąć fundację?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-02-01

Kilka lat temu żona razem ze mną założyła fundację, którą teraz chcielibyśmy formalnie zamknąć. Fundacja nie prowadziła działalności finansowej i nie była na liście organizacji pożytku publicznego. Nie ma za sobą żadnych zaszłości typu długi lub niezrealizowane umowy. Co roku były składane sprawozdania z niezbyt energicznej działalności. Pomimo to zamknięcie fundacji to od strony formalnej przedsięwzięcie, którego chyba nie doceniliśmy. Nie wiemy, jak to prosto i skutecznie zrobić. Jak zamknąć fundację?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer
Dziękuje za udzieloną opinię. Moje wątpliwości zostały rozwiane. Szybkie odpowiedzi są olbrzymią zaletą Państwa Serwisu.
Mariusz, 57 lat, mgr inż.
Odpowiedź szybka i konkretna. Prawo nasze jest zawile napisane. Potrzebowałam potwierdzenia, że prawidłowo je odczytałam. Z czystym sumieniem poleciłabym ten sposób uzyskania informacji. Szybki, bez czekania na termin wizyty.
Teresa, emeryt - księgowa, 67 lat

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach zawiera rozwiązania dotyczące likwidacji fundacji w art. 15. Przytoczę Panu z treści przepisu to co istotne, otóż:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„1. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie.

2.  Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, w wypadkach wymienionych w ust. 1 organ, o którym mowa w art. 13, zwraca się do sądu o likwidację fundacji.

3. W wypadkach innych niż przewidziane w ust. 1 likwidacja fundacji może nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy”.

Sąd Najwyższy w uchwale z 7.07.1993 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 88/93 wyjaśnił, iż przyczyny likwidacji fundacji są określone w art. 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach w sposób wyczerpujący.

Aby zatem zlikwidować działalność, trzeba wykazać, iż został zrealizowany cel – co zwykle zdarza się rzadko, bo cele te są raczej określane jako cele ciągłe, typu wspieranie przedsiębiorczości. W Pana przypadku można by uznać, że środki finansowe i majątek fundacji uległy wyczerpaniu (tak sobie to wyobrażam) i na tej podstawie spróbować zlikwidować fundację. W nauce prawa podkreśla się, iż likwidacja może nastąpić nie tylko w razie całkowitego wyczerpania środków finansowych i majątku, ale również w wypadku tak znacznego ich zmniejszenia, że nie jest możliwe w sposób ciągły i trwały realizowanie celów fundacji. W literaturze przedmiotu podnosi się, że ustawa stanowi o „wyczerpaniu”, a nie o „całkowitym wyczerpaniu środków finansowych i majątku fundacji” (tak m.in. H. Cioch, J. Strzępka, B. Sagan).

Jeżeli to, co powiedziała mi wyszukiwarka, jest prawidłowe i działa Pan wraz z małżonką w fundacji X, to § 20 statutu mówi, że decyzję o likwidacji podejmuje zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez fundatora. W przygotowaniu takiej uchwały oczywiście możemy pomóc.

Decyzja właściwego organu fundacji o likwidacji fundacji nie powoduje utraty przez nią osobowości prawnej, lecz stanowi przesłankę wszczęcia postępowania likwidacyjnego (tak postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie I CKN 416/98).  Dlatego też trzeba będzie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne. Likwidator wskazany w uchwale, o której wspomniałam wyżej (lub odrębnej), musi złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji, danych o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji – w przygotowaniu wniosku także mogę pomóc, sporządza się go na stosownych drukach KRS.

Po otwarciu formalnym likwidacji trzeba przeprowadzić czynności przewidziane  ustawą o rachunkowości sprowadzające się do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień likwidacji czyli dzień uchwały. To będzie trzeba wykonać przy pomocy księgowego, więc tu niestety swojej pomocy nie możemy zaoferować.

Teoretycznie w ramach likwidacji trzeba ustalić wierzycieli i dłużników, spróbować wyegzekwować długi i spłacić ewentualne należności. Jeżeli zobowiązań nie ma, w zasadzie upraszcza to postępowanie, ale jeżeli jest Pan np. związany umową najmu, trzeba będzie ją rozwiązać. Czy ma Pan wiążące umowy z kontrahentami? Należałoby doprowadzić w drodze wypowiedzeń czy porozumienia stron do ich wygaśnięcia. Jednym słowem trzeba będzie zakończyć sprawy w trakcie. W tym zakresie też jeżeli będzie potrzebne wsparcie prawne możemy pomóc.

Po przeprowadzeniu działań likwidacyjnych likwidator (zakładam, że likwidatorami będą dotychczasowi członkowie zarządu fundacji) sporządza sprawozdanie z likwidacji, obejmujące sprawozdanie finansowe na dzień jej zakończenia i składa do Krajowego Rejestru Sądowego  wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wykreślenia z KRS fundacja kończy swój byt. Oczywiście możemy pomóc w wypełnieniu stosownych formularzy do sądu.

Jeżeli zdecyduje się Pan na naszą pomoc w przygotowywaniu dokumentów, na pewno będzie potrzebowali potwierdzenia, czy o tę fundację chodzi, którą znalazłam za pomocą wyszukiwarki, podania numeru, pod którym jest wpisana fundacja do KRS – niestety nie mogłam go odnaleźć, i szczegółowych informacji o fundacji , jej działalności, składnikach majątkowych, wiążących umowach itd. Bez tego nawet nie bylibyśmy w stanie ocenić nakładu pracy do końca (mam tu na myśli ewentualną pomoc przy bieżącym zakończeniu interesów) .

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}