Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zamknąć fundację?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-02-01

Kilka lat temu żona razem ze mną założyła fundację, którą teraz chcielibyśmy formalnie zamknąć. Fundacja nie prowadziła działalności finansowej i nie była na liście organizacji pożytku publicznego. Nie ma za sobą żadnych zaszłości typu długi lub niezrealizowane umowy. Co roku były składane sprawozdania z niezbyt energicznej działalności. Pomimo to zamknięcie fundacji to od strony formalnej przedsięwzięcie, którego chyba nie doceniliśmy. Nie wiemy, jak to prosto i skutecznie zrobić. Jak zamknąć fundację?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach zawiera rozwiązania dotyczące likwidacji fundacji w art. 15. Przytoczę Panu z treści przepisu to co istotne, otóż:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„1. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie.

2.  Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, w wypadkach wymienionych w ust. 1 organ, o którym mowa w art. 13, zwraca się do sądu o likwidację fundacji.

3. W wypadkach innych niż przewidziane w ust. 1 likwidacja fundacji może nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy”.

Sąd Najwyższy w uchwale z 7.07.1993 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 88/93 wyjaśnił, iż przyczyny likwidacji fundacji są określone w art. 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach w sposób wyczerpujący.

Aby zatem zlikwidować działalność, trzeba wykazać, iż został zrealizowany cel – co zwykle zdarza się rzadko, bo cele te są raczej określane jako cele ciągłe, typu wspieranie przedsiębiorczości. W Pana przypadku można by uznać, że środki finansowe i majątek fundacji uległy wyczerpaniu (tak sobie to wyobrażam) i na tej podstawie spróbować zlikwidować fundację. W nauce prawa podkreśla się, iż likwidacja może nastąpić nie tylko w razie całkowitego wyczerpania środków finansowych i majątku, ale również w wypadku tak znacznego ich zmniejszenia, że nie jest możliwe w sposób ciągły i trwały realizowanie celów fundacji. W literaturze przedmiotu podnosi się, że ustawa stanowi o „wyczerpaniu”, a nie o „całkowitym wyczerpaniu środków finansowych i majątku fundacji” (tak m.in. H. Cioch, J. Strzępka, B. Sagan).

Jeżeli to, co powiedziała mi wyszukiwarka, jest prawidłowe i działa Pan wraz z małżonką w fundacji X, to § 20 statutu mówi, że decyzję o likwidacji podejmuje zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez fundatora. W przygotowaniu takiej uchwały oczywiście możemy pomóc.

Decyzja właściwego organu fundacji o likwidacji fundacji nie powoduje utraty przez nią osobowości prawnej, lecz stanowi przesłankę wszczęcia postępowania likwidacyjnego (tak postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie I CKN 416/98).  Dlatego też trzeba będzie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne. Likwidator wskazany w uchwale, o której wspomniałam wyżej (lub odrębnej), musi złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji, danych o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji – w przygotowaniu wniosku także mogę pomóc, sporządza się go na stosownych drukach KRS.

Po otwarciu formalnym likwidacji trzeba przeprowadzić czynności przewidziane  ustawą o rachunkowości sprowadzające się do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień likwidacji czyli dzień uchwały. To będzie trzeba wykonać przy pomocy księgowego, więc tu niestety swojej pomocy nie możemy zaoferować.

Teoretycznie w ramach likwidacji trzeba ustalić wierzycieli i dłużników, spróbować wyegzekwować długi i spłacić ewentualne należności. Jeżeli zobowiązań nie ma, w zasadzie upraszcza to postępowanie, ale jeżeli jest Pan np. związany umową najmu, trzeba będzie ją rozwiązać. Czy ma Pan wiążące umowy z kontrahentami? Należałoby doprowadzić w drodze wypowiedzeń czy porozumienia stron do ich wygaśnięcia. Jednym słowem trzeba będzie zakończyć sprawy w trakcie. W tym zakresie też jeżeli będzie potrzebne wsparcie prawne możemy pomóc.

Po przeprowadzeniu działań likwidacyjnych likwidator (zakładam, że likwidatorami będą dotychczasowi członkowie zarządu fundacji) sporządza sprawozdanie z likwidacji, obejmujące sprawozdanie finansowe na dzień jej zakończenia i składa do Krajowego Rejestru Sądowego  wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wykreślenia z KRS fundacja kończy swój byt. Oczywiście możemy pomóc w wypełnieniu stosownych formularzy do sądu.

Jeżeli zdecyduje się Pan na naszą pomoc w przygotowywaniu dokumentów, na pewno będzie potrzebowali potwierdzenia, czy o tę fundację chodzi, którą znalazłam za pomocą wyszukiwarki, podania numeru, pod którym jest wpisana fundacja do KRS – niestety nie mogłam go odnaleźć, i szczegółowych informacji o fundacji , jej działalności, składnikach majątkowych, wiążących umowach itd. Bez tego nawet nie bylibyśmy w stanie ocenić nakładu pracy do końca (mam tu na myśli ewentualną pomoc przy bieżącym zakończeniu interesów) .

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}