Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powody wykreślenia działalności gospodarczej z CEIDG

Michał Soćko • Opublikowane: 2019-01-07 • Aktualizacja: 2021-03-30

Przypadkowo dowiedziałam się, że w CEIDG widnieje zapis dotyczący moje firmy: „status – wykreślony”; podstawa prawna art. 34 ust. 5 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej”. Nie otrzymałem z sądu żadnej informacji na ten temat. Co właściwie ten wpis oznacza? Czym jest ta „określona działalność”? Czy jakąś działalność można prowadzić? Będę wnioskował o wznowienie procedury, bo wpis do ewidencji jest mi pilnie potrzebny. Dzierżawię lokal i tam jest przewidziane postanowienie, że można wynajmować na działalność gospodarczą. Zakaz jest na okres 2 lat. Domyślam się, że może to być związane z zaległościami w ZUS.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powody wykreślenia działalności gospodarczej z CEIDG

Co oznacza wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 2168; zwana dalej „u.s.d.g.”) została zastąpiona ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 r., poz. 647; zwaną dalej „u.c.e.i.d.g.”) oraz ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646; zwaną dalej „u.p.p.”).

Dalej zacytować należy przepis u.s.d.g. wskazany w podstawie wykreślenia wpisu z CEIDG. I tak zgodnie z art. 34 ust. 5 pkt 2 u.s.d.g.:

Art. 34. 1. Dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG nie oznacza usunięcia danych z wpisu do CEIDG.

2. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:

1) (uchylony);

1a) (uchylony);

2) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;

3) (uchylony);

3a) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d;

4) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2;

5) gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.

3. Organy administracji rządowej, które posiadają informacje o utracie uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki na potrzeby prowadzonego postępowania korzysta z danych zawartych w rejestrze PESEL.

5. CEIDG wykreśla przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni:

1) w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

2) gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

3) po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

6. Do czynności, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

7. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18, usuwa się z CEIDG po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 31 ust. 6 i 7, a także po upływie okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszony do CEIDG przez sąd upadłościowy na podstawie art. 31 ust. 5 pkt 1.

8. CEIDG przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, informacje o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 5, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5.”

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej - wykreślenie z CEIDG

Zgodnie z powołanym przepisem wykreśla się przedsiębiorcę z urzędu z CEIDG, jeżeli zostało wydane prawomocne orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Wyjaśnić należy, że orzeczenie takie może zakazywać bądź to w ogóle prowadzenia działalności gospodarczej, bądź prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej (np. art. 41 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).

Art. 41. § 1. Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

§ 1a. Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego. Sąd orzeka zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.

§ 1b. Sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w § 1a, w razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w tym przepisie.

§ 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

Odpowiednikiem art. 34 ust. 5 pkt 2 u.s.g.d.g. jest obecny art. 30 ust. 1 pkt 1 u.c.e.i.d.g. Stanowi on jak niżej:

Art. 30. 1. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

1) zgłoszenia do CEIDG informacji o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

2) wprowadzenia do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

2. Do czynności, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”

Zatem skoro nastąpiło wykreślenie Pańskiego wpisu z CEIDG, to albo był wydany zakaz prowadzenia w ogóle działalności gospodarczej, albo określonej działalności gospodarczej, a Pan właśnie taką działalność prowadził.

W pierwszym przypadku przez czas trwania zakazu nie będzie mógł Pan w ogóle się zarejestrować jako przedsiębiorca. A w drugim przypadku może się Pan zarejestrować, ale musi Pan wykonywać inną działalność niż objęta zakazem. Przy czym w pierwszej kolejności musi Pan zajrzeć do orzeczenia sądu i ustalić, jaki jest dokładnie zakres zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Innymi słowy, czy nie może Pan w ogóle prowadzić takiej działalności, czy tylko danego rodzaju działalności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »