Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-06-24 • Aktualizacja: 2021-04-07

Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą i otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy. W ciągu miesiąca mam zamiar utworzyć spółkę z o.o. i wnieść DG do niej aportem, wraz z dofinansowaniem. Czy to dopuszczalne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą

Dofinansowanie z urzędu pracy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej

Dofinansowanie z urzędu pracy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej regulowane jest w Polsce m.in.:

 1. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457).

O dofinansowanie może ubiegać się osoba bezrobotna, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z własnej winy nie przerwała szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy przewidzianej w ustawie lub też po skierowaniu podjęła szkolenie przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

Pomoc jest przeznaczona dla osób bezrobotnych, czyli niepracujących i nieposiadających wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotacje.

Osobą bezrobotną może być tylko osoba fizyczna (człowiek), a nie firma (np. spółka z o.o.).

Dotacja z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej

W istocie nie istnieje możliwość prawna i faktyczna, by spółka z o.o. mogła ubiegać się o dotacje z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pan jako beneficjent zobowiązany byłby do:

 1. prowadzenia przez 12 miesięcy jednoosobowej działalności gospodarczej, bez jej zawieszenia,
 2. niepodejmowania niezatrudniania w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Dofinansowanie podlega zwrotowi w razie m.in.:

 1. wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
 2. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
 3. podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniesienie utworzonej działalności gospodarczej do nowo związanej spółki z o.o.

Pana zamiarem byłoby wniesienie utworzonej działalności gospodarczej do nowo związanej przez Pana spółki z o.o. – w okresie miesiąca od rozpoczęcia DG.

Można to zrobić poprzez:

 1. przekształcenie działalności jednoosobowej w spółkę z o.o. lub
 2. wniesienie przedsiębiorstwa z Pana działalności aportem do spółki z o.o. ( jak mniemam, nie byłoby innych wspólników).

W obydwu przypadkach byłby Pan jedynym wspólnikiem w spółce z o.o. Dla celów ubezpieczenia traktowany byłby Pan jako przedsiębiorca.

Jak wynika z Kodeksu spółek handlowych (art. 551 § 5), „przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową)”.

W pierwszym przypadku Pana działalność uległaby likwidacji (wykreśleniu z dniem przekształcenia z CEIDG), a to spowodowałoby konieczność zwrotu dofinansowania: nie prowadziłby Pan DG przez 12 miesięcy od jej rozpoczęcia.

W drugim przypadku – wniesienie przedsiębiorstwa do spółki zoo powoduje, że nie ma Pan narzędzi i środków do prowadzenia własnej DG. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak obowiązku likwidowania swojej DG.

Wniesienie przedsiębiorstwa dofinansowanego z urzędu pracy do spółki z o.o.

Teoretycznie mógłby Pan być wspólnikiem w spółce z o.o. oraz jednocześnie dalej prowadzić swoją DG (co najmniej 12 miesięcy od daty jej rozpoczęcia). Dofinansowanie wydane byłoby i rozliczone przed dokonaniem wniesienia przedsiębiorstwa z DG do spółki z o.o.

Ale ocena takiej sytuacji ze strony dofinansowującego mogłaby być dla Pana niekorzystna i oznaczać mogłaby zwrot dofinansowania.

Pan jako bezrobotny musiałby przedłożyć rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi.

Z umowy z kolei wynikać będzie termin wydatkowania dofinansowania. Środki z dofinansowania musiałby Pan wydać jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG.

Reasumując:

 • prawo nie zabrania wniesienia przedsiębiorstwa z własnej DG do spółki z o.o.,
 • skutki takiego działania oceniane są pod względem formalnym, podatkowym oraz pod względem innych obowiązujących przepisów,
 • wniesienie Pana przedsiębiorstwa z DG może być ocenione jako zakończenie własnej działalności gospodarczej i skutkować żądaniem zwrotu dofinansowania.

Należałoby więc najpierw zorientować się jak taką sytuacja oceniana będzie przez urząd pracy na Pana terenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »