Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie działalności bez miejsca zamieszkania w Polsce

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-09-23

Czy nie mając miejsca zamieszkania i zameldowania w Polsce, mogę tu założyć i prowadzić działalność gospodarczą? Czy mogę podać adres biura? Do jakiego urzędu powinnam się zgłosić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak stałego zameldowania czy zamieszkania w Polsce nie stanowi przeszkody do założenia wpisu poprzez uzyskanie go do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wypełniając formularz CEIDG-1 on-line na https://prod.ceidg.gov.pl, kandydat na przedsiębiorcę zobowiązany jest m.in. podać swoje miejsce zamieszkania. W instrukcji czytamy, że należy wskazać adres faktycznego zamieszkania (w Polsce albo za granicą).

Oznacza to, że Pani nie musi wykazywać miejsca, w którym jest zameldowana zgodnie z obowiązującymi przepisami na pobyt stały lub czasowy. Musi bowiem wskazać miejsce, w którym faktycznie przebywa. Kolejna rubryka 05 przeznaczona jest na adres zameldowania przedsiębiorcy. Jeżeli jednak wnioskodawca takiego adresu nie posiada, zaznacza kwadrat „brak miejsca zameldowania”.

Jedno i drugie nie dyskwalifikuje Pani jako przedsiębiorcy chcącego działać Polsce. Owszem – jak firma będzie miała biuro w Polsce, to proszę wskazać także ten adres. Zgodnie z art. 25 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „wpisowi do CEIDG podlegają:

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

1a) data urodzenia przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;

5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;

7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;

11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;

12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;

13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;

14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;

15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;

15a) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;

16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;

17) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;

18) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

19) informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG”.

Na dzień dzisiejszy wszystkie ewidencje prowadzone przez właściwe organy gminy powinny już zostać przeniesione do ewidencji centralnej CEIDG. Proszę zatem wejść na stronę prze mnie podaną i zorientować się w sposobie rejestracji – tylko anonimowo złożony wniosek wymaga potwierdzenia w UG, pozostałe są rejestrowane on-line.

Natomiast co do organów podatkowych ustala się właściwy US według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca pobytu osoby fizycznej, jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. US właściwy dla osób mieszkających za granicą – będzie to naczelnik II Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, z uwagi na właściwość tego urzędu dla podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce.

Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby założyła Pani w Polsce firmę. Proszę tylko nie zapomnieć, że oprócz podatku ma Pani do załatwienia i regulowania także zobowiązania z ZUS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przejęcie majątku firmowego

Mój mąż od dwóch lat choruje na nieuleczalną chorobę. Prowadzi swoją firmę. Podczas jego pobytów w szpitalu to ja, czyli żona, pracuję w jego...

 

Składki ZUS a działalność, która nie była prowadzona

Przedsiębiorca był i jest nadal zatrudniony na etacie i pracodawca odprowadza za niego składki do ZUS. Jednak równocześnie z pracą na etacie...

 

Gabinet w mieszkaniu – zmiana sposobu użytkowania na lokal użytkowy

Zamierzam prowadzić gabinet psychoterapii w formie działalności gospodarczej w mieszkaniu, którego jestem właścicielem. Mieszkanie znajduje się pod...

 

Rezygnacja z bycia VAT-owcem a zwrot VAT

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Przed 5 laty nabyłem samochód osobowy i wprowadziłem go do...

 

Ubezpieczony w KRUS a umowa-zlecenie (od 2015 r.)

Jestem rolnikiem zarejestrowanym w KRUS od 15 lat. Mieszkam z ojcem emerytem, który prowadzi małą działalność – parking (raz w tygodniu...

 

Grafik komputerowy nieposiadający działalności gospodarczej

Jestem osobą fizyczną nieposiadającą działalności gospodarczej. Jeżeli byłbym grafikiem komputerowym rysującym fikcyjne postacie tylko dla osób fizycznych...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »