Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległe składki ZUS wspólników spółki jawnej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-06-10

Kilka lat temu założyliśmy ze wspólnikiem spółkę jawną. Ostatnie faktury, jakie spółka wystawiła, pochodzą sprzed roku. Wtedy też spółka zakończyła działalność, lecz przeoczyliśmy jej zamknięcie i nie wyrejestrowaliśmy z ZUS. Czy jest jakakolwiek możliwość prawna zamknięcia jej z ubiegłoroczną datą, by nie płacić składek ZUS z odsetkami? Mniej więcej w tym samym czasie co zakończenie działalności spółki jawnej założyliśmy spółkę z o.o., która działa do dziś.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, a obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego tych osób powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Natomiast za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Na mocy art. 13 pkt 4 ww. ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność – od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Tym samym do momentu, w którym wykonywana jest działalność, istnienie tytuł do ubezpieczenia. W przypadku spółki jawnej rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru przez sąd, więc nie ma jakiejkolwiek możliwości, by uczynić to wstecz.

Analogicznie wskazuje m.in. P. Kostrzewa „Stąd też należy przyjąć, że wspólnik spółki jawnej w likwidacji podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu do dnia jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS, chyba że wcześniej utraci status jej wspólnika” [Kostrzewa Piotr, Czy w okresie likwidacji wspólnicy spółki jawnej mają obowiązek odprowadzać składki zdrowotne aż do momentu postanowienia sądu o wykreśleniu z rejestru?, „Vademecum Doradcy Podatkowego”, 104342].

Istnieje jednak pewne „światełko w tunelu”, albowiem przyjmuje się niekiedy, że dla podstawy składek tytułem jest wykonywanie działalności, a nie istnienie wpisu i gdy działalność przestała być realnie wykonywana, upadł tytuł do ubezpieczenia. Tak przykładowo wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 czerwca 2013 r. (III AUa 1722/12): „Jeżeli pomimo formalnego figurowania w ewidencji działalności gospodarczej, wnioskodawczyni nie wykonywała żadnych usług lub sprzedaży, czy też innych czynności, które wchodzą w zakres przedmiotowy działalności gospodarczej ujawnionej w ewidencji, ani nawet nie podejmowała czynności związanych z działalnością gospodarczą, jak zamawianie towarów, rekrutacja pracowników, poszukiwanie kontrahentów itp., to w konsekwencji należy uznać, że nie do utrzymania jest domniemanie wynikające z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, iż działalność tę wnioskodawczyni wykonuje (rozpoczęła jej prowadzenie). To zaś nie może prowadzić do objęcia jej ubezpieczeniem społecznym w myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 13 pkt 4 u.s.u.s.” [LEX nr 1362705]. Powyższe analogicznie można rozciągać na wspólników spółki jawnej, jednak zawsze są to problematyczne i często kwestionowane przez ZUS sprawy.

Oczywiście z punktu widzenia prawa należy jak najszybciej wykreślić tę „martwą” spółkę z rejestru, to jednak zapewne jako związane z zawiadomieniem ZUS spowodować może „pytania”, co ze składkami za okres poprzedzający wykreślenie, wtedy konieczna będzie obrona w oparciu właśnie o przedstawione stanowisko. Nie będzie to jednak sprawa łatwa i do takiego sporu należy się dobrze przygotować, np. gromadząc dokumenty świadczące o nieprowadzeniu działalności itp. Wynik takiego sporu jednak nie jest z góry przesądzony.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Ustalenie wartości udziału w spółce jawnej

Przeprowadzam podział majątku wspólnego. Moja żona prowadzi spółkę jawną ze wspólnikiem (każde z nich ma po 50% udziałów). Spółka została założona...

 

Problemy w spółce jawnej

Jestem współwłaścicielem (połowa) spółki jawnej. Wspólnik bez mojej zgody obstawił się swoimi znajomymi i wykończyli mnie psychicznie. Opuściłem...

 

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej – rozliczenia

Ze względu na narastający konflikt zdecydowałem się wystąpić ze spółki jawnej, której jestem wspólnikiem. Złożyłem już oświadczenie...

 

Rozliczenie zbycia udziałów w spółce jawnej

Z powodu przejścia na emeryturę chcę przekazać udziały osobie trzeciej. Jest dwóch wspólników. Wspólnik wyraża zgodę. Spółka posiada nieruchomość...

 

Odejście wspólnika ze spółki jawnej

Prowadzimy spółkę jawną, jest nas dwóch wspólników. Mój wspólnik rezygnuje z dalszej działalności, odchodzi ze spółki, dlatego chciałbym ją...

 

Działalność konkurencyjna wspólnika spółki jawnej

Spółka jawna prowadzi działalność produkcyjną. Jeden ze wspólników spółki kilka lat temu założył własną działalność jednoosobową...

 

Rozwiązanie spółki jawnej celowej bez likwidacji

Spółka jawna celowa zakończyła budowę osiedla, dokonała sprzedaży wszystkich mieszkań. Wspólnicy planują zakończyć jej działalność (rozwiązanie...

 

Wycofanie się ze spółki jawnej z powodu złej woli wspólnika

Mam problem z wycofaniem się ze spółki jawnej z powodu złej woli wspólnika, który bez końca przeciąga sprawę i nie zgadza się na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »