Wejście do spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

• Autor: Adam Dąbrowski

Mam ogłoszoną upadłość konsumencką i plan spłat na okres 3 lat – spłacam już rok. Ktoś prosi mnie, żebym została właścicielem spółki z o.o. Czy wejście do spółki z o.o. po upadłości konsumenckiej, to jest jakiś problem? Prowadzę teraz swoją działalność gospodarczą.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wejście do spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Dochód po wykonywaniu planu spłaty

Zostanie współwłaścicielem w takiej spółce oznacza stanie się jej wspólnikiem. Jest rzeczą naturalna, że uzyskuje Pani dochody co najmniej na swoje utrzymanie oraz wykonywanie planu spłaty. Aktualnie obowiązujące przepisy nie dają podstaw do zakazu upadłemu rozporządzania w dowolny sposób środkami, jaki upadły ma po spełnianiu zobowiązań związanych ze spłatą.

Pani dochód, który nie podlega zajęciu, wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego jest zarządzany przez Panią. Może Pani zarządzać majątkiem wyłączonym spod egzekucji wedle Kodeksu oraz mieniem wyłączonym z masy upadłości przez sędziego – komisarza. Dochód, który nie wchodzi do masy upadłości, pozostaje do Pani pełnej dyspozycji.

Może on przykładowo zawierać umowy dotyczące bieżących spraw życia codziennego, typu abonament telefoniczny czy internet. Ewentualnie inne czynności, które nie byłyby szkodliwe dla masy upadłości i interesu wierzycieli.

Wejście do spółki z o.o.

Jak mniemam, miałaby Pani być wspólnikiem, który nie odpowiada za długi spółki (komandytariuszem). W znaczeniu potocznym byłaby Pani niejako współwłaścicielem, bowiem taka spółka musi mieć co najmniej 2 wspólników. Skrót spółka z o.o. sp. k. – wskazuje, że jakaś spółka z o.o. byłaby wspólnikiem komplementariuszem – czyli odpowiadającym za zobowiązania całym swoim majątkiem oraz zarządzającym spółka komandytowa oraz reprezentującym ją.

Wspólnikiem komandytariuszem w spółce komandytowej pozostaje się po wniesieniu określonej umowa sumy komandytowej lub nabyciu ogółu praw i obowiązków od innego wspólnika. Minimalny wkład nie jest określony. Umowa może stanowić, że wnosi Pani 1000 zł i ma 90% udziału w zyskach.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Masa upadłości

Jak wynika z Prawa upadłościowego:

„Art. 62. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art. 63–67a”.

Czyli także nabyte po ogłoszeniu upadłości ruchomości, prawa oraz spadki. Majątek ten będzie podlegał likwidacji przez syndyka masy upadłości. W praktyce oznacza to, że upadły musi pożegnać się z wartościowymi ruchomościami takimi jaki samochód czy biżuteria, a także nieruchomościami czy udziałami w spółkach.

Utrata zarządu i możliwości rozporządzania majątkiem nie powoduje jednak, że dłużnik traci zdolność do czynności prawnych. Po prostu majątkiem stanowiącym masę upadłościową upadły nie może dysponować.

Przyjmuję, że sąd zakończy postępowanie upadłościowe, jeżeli dojdzie do wykonania ostatecznego planu podziału, albo gdy sąd stwierdzi, iż w toku postępowania wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni.

Z Prawa upadłościowego:

„Art. 368. 1. Sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego.

2. Sąd stwierdza zakończenie postępowania także wtedy, gdy w toku postępowania wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni.

3. Przepisy art. 362–367 stosuje się odpowiednio”.

Sąd upadłościowy stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego.

Wynikająca z treści przepisu art. 368 ust. 3 „odpowiednie” stosowanie przepisów o umorzeniu postępowania upadłościowego nie oznacza, że podstawami zakończenia postępowania są podstawy umorzenia postępowania upadłościowego, czyli:

  1. majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  2. wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego–komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brakuje płynnych funduszów na te koszty;
  3. wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania.

Podstawą decyzji sądu w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego jest wykonanie planu ostatecznego podziału funduszy masy upadłości.

Ryzyko wejścia do spółki

Plan spłaty nie jest „umową” pomiędzy upadłym a wierzycielami zawartą po zakończeniu postępowania. Wykonywanie planu spłaty oznacza, że trwa postępowanie upadłościowe. A skoro trwa, to majątek nabyty w czasie trwania postępowania wchodzi w skład masy upadłości. W praktyce istnieje zagrożenie, że mogłoby dojść do sprzedaży ogółu praw i obowiązków, jakie miałaby Pani w spółce komandytowej. Dochód ze spółki w części ustawowej także chodziłby w skład masy upadłości. A to oznacza, że przynajmniej teoretycznie możliwa jest pozbawienie Pani prawa do „udziałów”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Adam Dąbrowski

O autorze: Adam Dąbrowski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »