Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie działalności spółki a ogłoszenie jej upadłości

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2022-02-28

Prowadzę spółkę z o.o. Mój kontrahent, spółka Skarbu Państwa, nie zapłaciła za wykonane prace faktury na kwotę ok. 300 tys. zł. Z tego powodu popadłem w długi. Obecnie działalność spółki mam zawieszoną. Czy w okresie zawieszenia mogę zgłosić upadłość spółki? Chciałbym rozwiązać spółkę i przeprowadzić likwidację.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawieszenie działalności spółki a ogłoszenie jej upadłości

Dozwolone czynności w czasie zawieszenia działalności spółki

Zgodnie z ustawą – Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Jak rozumiem, na podstawie tych przepisów zawieszona została działalność gospodarcza prowadzona przez Pańską spółkę.

Zgodnie z art. 25 Prawa przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  2. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
  8. może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495).

Jak z tego wynika, przedsiębiorca – spółka nie może w okresie zawieszenia prowadzić działalności. Może jednak dokonywać takich czynności, które, jeśli poddać je ocenie, zmierzają do prawidłowego funkcjonowania takiego podmiotu w obrocie gospodarczym.

Ogłoszenie upadłości w okresie zawieszenia działalności spółki

Zgłoszenie upadłości w mojej ocenie należy do takich czynności. Dotyczy też postępowań związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Upadłość ma być zgłoszona właśnie w związku z działalnością sprzed zawieszenia. Upadłość może prowadzić do likwidacji.

W kwestii możliwości likwidacji spółki, która posiada zadłużenie, wypowiedział się Sąd Najwyższy. W postanowieniu z dnia 18 października 2006 r. (sygn. II CSK 136/06), wskazał, że: „jak wynika z art. 282 § 1 K.s.h. w toku postępowania likwidacyjnego spółki z o.o. likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. W razie braku majątku jego upłynnienie nie wchodzi w grę i wykonanie obowiązku »wypełnienia zobowiązań«, gdy są nimi zobowiązania pieniężne, nie jest możliwe. W takiej zatem sytuacji niewypełnienie zobowiązań spółki przez likwidatorów nie stanowi naruszenia powołanego przepisu.(...) Okoliczność, że w toku likwidacji spółki pozbawionej majątku umożliwiającego prowadzenie przez nią działalności przewidzianej w umowie o jej utworzeniu i pozwalającego na wypełnienie jej zobowiązań, zobowiązania te nie zostały, bo nie mogły zostać wypełnione, nie może stanowić powodu utrzymywania przy życiu »martwego« podmiotu gospodarczego”.

Z powyższego wynika, że można zakończyć likwidację i wykreślić spółkę z rejestru. Ani Kodeks spółek handlowych, ani Prawo upadłościowe nie wymagają, by w toku postępowania upadłościowego czy to likwidacyjnego działalność gospodarcza była odwieszona. Trzeba jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach wynikających właśnie z przepisów dotyczących czynności w trakcie zawieszenia. Jeśli nie będą w toku postępowania upadłościowego czy likwidacji wymagane czynności, które nie mieszczą się w katalogu dopuszczalnych w trakcie zawieszenia, to w mojej ocenie nie ma potrzeby odwieszania działalności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »