Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niewykreślenie z KRS po rezygnacji z funkcji prezesa spółki z o.o.

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2022-04-25

Dwa miesiące temu złożyłem rezygnację z funkcji prezesa spółki z o.o. Do dnia dzisiejszego spółka nie złożyła wniosku o wykreślenia mnie w KRS-ie. Jakie kroki mam podjąć? Czy zawiadamiać o tym fakcie sąd rejestracyjny i w jakiej formie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewykreślenie z KRS po rezygnacji z funkcji prezesa spółki z o.o.

Rezygnacja z funkcji prezesa spółki

Nie pisze Pan nic o tym, że jest Pan jedynym członkiem zarządu. Przyjmuję więc, że rezygnację złożył Pan na ręce innego członka zarządu.

W świetle art. 205 § 2 Kodeksu spółek handlowych „bez względu na liczbowy skład zarządu i sposób reprezentacji, oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta”. W doktrynie przeważa pogląd, iż wyżej omawiany przepis ma charakter bezwzględny, bowiem rozwiązanie wymagające łącznej reprezentacji biernej godziłoby w interesy osób trzecich (tak: R. Pabis [w:] J. Bieniak i in., Kodeks spółek Handlowych. Komentarz, Warszawa 2011).

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2004 r., sygn. akt V CK 600/03::

„Oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną wymagającą zakomunikowania innej osobie, zatem do czynności tej odnosi się regulacja wynikająca z art. 61 k.c.”

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2010 r., sygn. akt III CSK 176/09:

„Rezygnacja jest jednostronną czynnością prawną członka zarządu, podobnie jak odwołanie jest jednostronną czynnością prawną spółki. Na jednej szali ustawodawca położył śmierć, rezygnację i odwołanie, choć te przyczyny ustania mandatu różnią się od siebie. Rezygnacja może nastąpić »z dniem« albo też w terminie w rezygnacji wskazanym. Jednakże oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki wymaga zakomunikowania go tej spółce, zatem do czynności tej odnosi się regulacja wynikająca z art. 61 k.c. Oświadczenie takie winno być złożone organowi spółki”.

Zostało to potwierdzone w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 89/15: „Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.”

„Art. 205. § 2.Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta”.

Formalnie z dniem skutecznego złożenia rezygnacji wobec spółki przestał Pan być prezesem i członkiem zarządu. Spółka nie jest władna oceniać Pana rezygnacji i odmówić jej przyjęcia.

Potwierdzenie rezygnacji w KRS

Wpis w KRS lub jego brak o rezygnacji członka zarządu nie tworzy nowego stanu prawnego. Potwierdza on tylko fakt, że dana osoba przestała pełnić funkcję w zarządzie.

Po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego członka zarządu spółka ma obowiązek dokonać stosownych czynności zmierzających do wykreślenia składającego rezygnację z rejestru KRS. Zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa o KRS): „wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. W razie stwierdzenia niewykonywania obowiązków rejestrowych sąd rejestrowy wszczyna stosowną procedurę uregulowaną w art. 24 ustawy o KRS.

Członek zarządu, który złożył rezygnację, nie ma możliwości złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie swojej osoby z KRS, ponieważ po złożeniu rezygnacji nie reprezentuje już spółki.

Pan po złożeniu rezygnacji (skutecznym) nie musi nic więcej robić. Należy tylko zadbać o dowody na potwierdzenie złożenia desygnacji wobec spółki (zarządu).

Zawiadomienie sądu o rezygnacji

Jeśli spółka z o.o. nie złożyła wniosku o wpisanie zmian do KRS, może Pan zawiadomić sąd o swojej rezygnacji w celu podjęcia przez sąd działań z urzędu.

Ustawa o KRS stanowi:

„Art. 12. 1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.

Art. 25. 6. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.

W opisanej sytuacji – skutecznej rezygnacji przez Pana z funkcji członka zarządu – sąd z Pana zawiadomienia pozyska informacje o stanie faktycznym. Wezwie spółkę do złożenia właściwego wniosku lub wykreśli Pana z KRS i wezwie spółkę do uzupełnienia składu zarządu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »