Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeoczenie wygaśnięcia kadencji prezesa spółki

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-10-25

Razem z żoną jesteśmy wspólnikami spółki z o.o. (60/40 udziałów) z jednoosobowym zarządem, w którym ja jestem prezesem. Zarząd został powołany na kadencję 3 lat w lipcu 2015 r. Niestety przeoczyliśmy moment wygaśnięcia kadencji. Zgromadzenie wspólników (ja i żona) dalej chcemy, bym to ja był w zarządzie i pełnił funkcję prezesa. Co mamy teraz zrobić? Jakich konsekwencji powinniśmy się spodziewać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeoczenie wygaśnięcia kadencji prezesa spółki

Sytuacja nie jest beznadziejna, bowiem Sąd Najwyższy spotkał się już z takim problemem i na chwilę obecną w podobnych kwestiach obowiązuje ugruntowane już stanowisko orzecznictwa.

Zasadniczo z upływem kadencji wygasa mandat członka zarządu. W takiej sytuacji spółka jest nienależycie reprezentowana, a czynności „wadliwego” prezesa mogą zostać uznane za nieważne. W praktyce funkcjonowania wielu spółek, członkowie zarządu nie są jednak powoływani na kolejne kadencje po wygaśnięciu mandatu. Tutaj nie dzieje się nic złego z punktu widzenia domniemania prawdziwości wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli czynności prezesa są wykonywane przez osobę widniejącą jako prezes w KRS, to wierzyciele, kontrahenci spółki są chronieni. W Państwa przypadku także sama spółka, wspólnicy, nie będą kwestionować czynności dokonanych przez ostatni czas przez dotychczasowego prezesa.

Sąd Najwyższy wyjaśnił już w wyroku z dnia 4 marca 2015 r. (sygn. akt IV CSK 340/14), że brak dowodu na to, aby istniały w formie pisemnej uchwały o odnowieniu członkom zarządu mandatu na kolejne kadencje (o powołaniu na kolejne kadencje) nie stoi na przeszkodzie ocenie, że byli oni powoływani w formie uchwał podejmowanych per facta concludentia (w sposób dorozumiany bez zachowania formy pisemnej). Zatem w Państwa przypadku należy utrzymać taką właśnie ocenę sytuacji. Dla uporządkowania kwestii wpisu w KRS warto oczywiście podjąć uchwałę powołującą Pana na nową kadencję i zgłoszenie tego faktu do KRS.

Zatem z punktu widzenia funkcjonowania spółki, ważności działań w mojej ocenie nie grozi Państwu żadne niebezpieczeństwo i ryzyko.

Analizując jednak Państwa sytuację, zastanawiam się, czy słusznie uważają Państwo, że mandat Pana wygasł. Zgodnie z art. 202 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Skoro Pana kadencja powinna się kończyć w lipcu 2018 r., to sprawozdanie z ten rok obrotowy będzie zatwierdzane do 30 czerwca 2019 r. W takiej sytuacji na zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie podejmiecie Państwo uchwałę o powołaniu Pana na kolejną kadencję do pełnienia funkcji Prezesa. Tę uchwałę zgłosicie w KRS i wszystko odbędzie się zgodnie z prawem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przeprowadzenie likwidacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Chcę zlikwidować jednoosobową spółkę z o.o. Spółka od 2012 do 2014 r. miała zawieszoną działalność, od 2014 do chwili obecnej nie prowadzi żadnej...

 

Podnajem na rzecz spółki z o.o., której prezes jest właścicielem wynajętej nieruchomości

Podnajem na rzecz spółki z o.o., której prezes jest właścicielem wynajętej nieruchomości

Jestem właścicielem pewnej nieruchomości i jednocześnie prezesem spółki z o.o. Wynajmuję tę nieruchomość osobie prywatnej z możliwością...

Ogłoszenie upadłości spółki lub jej likwidacja po upływie terminów

Ogłoszenie upadłości spółki lub jej likwidacja po upływie terminów

Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem utraciła płynność finansową w wyniku niewywiązania się kontrahenta z zobowiązań finansowych....

Pożyczka dla spółki z o.o. od wspólnika - czy wystarczy zwykła umowa pożyczki

Pożyczka dla spółki z o.o. od wspólnika - czy wystarczy zwykła umowa pożyczki

Będący obywatelem Szwecji wspólnik (posiadający 10% udziałów) polskiej spółki z o.o. udzieli tejże spółce pożyczki w wysokości...

Zakończenie działalności obu spółek: komandytowej i z o.o.

Zakończenie działalności obu spółek: komandytowej i z o.o.

Przed 2 laty założyłam spółkę z o.o. i spółkę komandytową. Głównym celem było wybudowanie strony internetowej (e-sklepu), na co udzieliłam...

Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o?

Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o?

Spółka z o.o. założona w 1991 r. przetrwała do 1997 r. Od tej pory nie prowadzi działalności, ale jej nie zlikwidowaliśmy ze względu na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »