Jak zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki?

• Data: 2023-08-09 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jak zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki? Spółka została założona przez pana, który oszukiwał ludzi. Proponował pracę, ale tak naprawdę zbierał dane i zakładał spółki. Jedną założył na mnie. Podpisałam dokumenty z myślą, że dostanę umowę o pracę. Nie mam umowy spółki. Jak mogę rozwiązać tę sytuację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki?

Odpowiedzialność członka zarządu spółki

Niestety sytuacja jest dla Pani bardzo niekorzystna. Skoro zgodziła się Pani być członkiem zarządu, a musiała, jeśli zarejestrowano spółkę (do tego potrzeba podpisów pod umową i pod dokumentami rejestrowymi albo udzielenia pełnomocnictwa temu panu), to odpowiada Pani za czynności podejmowane przez zarząd, a także za zobowiązania spółki, w przypadku gdy spółka popadnie w długi, a egzekucja z jej majątku okazałaby się nieskuteczna. Jeśli spółka otrzymałaby zarzut oszustwa, to też jako jej organ zarządzający ponosiłaby Pani odpowiedzialność. Sam fakt, że wyjdzie Pani ze spółki, wcale nie oznacza, że ewentualnej odpowiedzialności Pani uniknie. Oczywiście, są przesłanki zwalniające z tego, ale wymagają udowodnienia braku winy, wiedzy, świadomości, a sam brak czytania tego, co podpisujemy, nie zwalnia z odpowiedzialności. Musiałaby Pani udowodnić fałszerstwa np. Pani podpisów itp. To zaś wymagałoby zawiadomienia policji o tym, że osoba, która robiła takie rzeczy w spółce, popełniła przestępstwo.

Proszę zwrócić uwagę na art. 291–300 Kodeksu spółek handlowych (w skrócie K.s.h.). Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych zarząd reprezentuje spółkę kapitałową i prowadzi jej sprawy. Członkowie zarządu ponoszą zatem odpowiedzialność cywilną, ale i karną. Nie ma Pani umowy spółki, więc nie mogę wskazać, jak uregulowano prawo członka zarządu do wystąpienia z niej. Nie wiem także, ile jest członków zarządu, a ilu wspólników.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rezygnacja z funkcji członka zarządu spółki

Natomiast zgodnie z art. 202 par. 4 K.s.h. „Mandat członka zarządu wygasa również wskutek rezygnacji. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie”. Zasadnicze pytanie dotyczy tego, ile osób jest w zarządzie (proszę to sprawdzić w KRS po numerze NIP spółki). Jeżeli bowiem w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, w którym zwołano zgromadzenie wspólników.

Jeśli zaś w zarządzie jest ktoś oprócz Pani, to rezygnację wysyła Pani na adres siedziby spółki, a jeśli zna Pani adres – to dodatkowo na adres drugiego członka zarządu. Zalecam to uczynić listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru w celach dowodowych. Pozostały zarząd ma obowiązek w terminie 7 dni wykreślić Panią z KRS. Jeśli tego nie uczyni, może Pani wnieść pismo do KRS, wskazując, że złożyła Pani rezygnację (załączyć dowód, czyli ww. potwierdzenie złożenia rezygnacji i dowód odbioru w siedzibie zarządu lub do rąk własnych – wówczas na papierze z rezygnacją musi pani zadbać o pieczęć i pokwitowanie zarządu pozostałego przyjmującego rezygnację) i żądać, aby KRS wezwał spółkę do zaktualizowania danych w związku z Pani rezygnacją. Jeśli spółka tego zaniecha, sąd ma prawo nałożyć grzywnę.

Wniosek o upadłość spółki

Natomiast podkreślam, że jeśli w momencie składania rezygnacji spółka jest zadłużona i spełnia warunki do złożenia wniosku o upadłość, to rezygnacja nie uwolni Pani od odpowiedzialności. Należałoby najpierw przeanalizować, czy nie warto wnieść wniosku o jej upadłość. Warto więc najpierw wezwać oficjalnym pismem tego człowieka do udostępnienia umowy spółki i sprawozdania finansowego za ostatnie lata. Artykuł 299 par. 2 K.s.h. wskazuje bowiem, że „członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności z art. 299 par. 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody”. Trzeba też złożyć wniosek o okazanie stanu wobec fiskusa. Wszak art. 116 Ordynacji podatkowej wskazuje, że „Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2309) albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a Ordynacji podatkowej powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu”.

Co do ewentualnych przestępstw – to niestety ani rezygnacja, ani wniosek o upadłość nie uchronią od odpowiedzialności. Tu trzeba będzie bronić się brakiem winy (jakiejkolwiek, nawet nieumyślnej).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »