Kiedy spółka jawna traci byt prawny, a wspólnicy przestają podlegać pod ubezpieczenie w ZUS?

• Data: 2023-09-20 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Spółkę jawną nie zatrudniała pracowników, tworzyło ją 3 wspólników. W listopadzie 2021 r. rozwiązaliśmy spółkę jawną bez procesu likwidacji na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 K.s.h. i złożyliśmy wniosek do Sądu Rejestrowego o wykreślenie z KRS. Sąd zażądał dokumentów o braku zadłużenia, zakończeniu bytu spółki i rozdysponowania majątku ruchomego spółki miedzy wspólników. Ostatecznie orzeczenie o wykreśleniu podmiotu z KRS Sąd wydał 11 stycznia tego roku. Mimo rozwiązania spółki bez likwidacji i wyrejestrowania działalności w ZUS zaraz po podjęciu uchwały – ZUS pismem z 18 kwietnia tego roku domaga się opłacenia pełnych składek za okres 7 tygodni, czyli do wykreślenia z KRS. Powołuje się przy tym na artykuł 272 K.s.h., który mówi o likwidacji spółki, podczas gdy spółkę rozwiązaliśmy bez likwidacji, niejako natychmiast po podjęciu uchwały wskutek zgodnej decyzji wspólników. ZUS nie przyjmuje żadnych argumentów o nieprowadzeniu działalności po uchwale o rozwiązaniu spółki (takich oświadczeń zażądał sąd rejestrowy przez wykreśleniem). Czy są podstawy do odwołania się od decyzji ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy spółka jawna traci byt prawny, a wspólnicy przestają podlegać pod ubezpieczenie w ZUS?

Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki jawnej

po przeanalizowaniu opisanego stanu faktycznego i przesłanych dokumentów wyjaśniam jak poniżej.

Art. 58 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) stanowi, że rozwiązanie spółki powoduje m.in. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników. Natomiast w myśl art. 67 § 1 K.s.h. w przypadkach określonych w art. 58 K.s.h. należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. W przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, obowiązek złożenia wniosku ciąży na wspólnikach. Zaś zgodnie z art. 84 § 2 K.s.h. rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru.

Wykreślenie spółki z KRS

Bowiem: „Zgodnie z art. 251 § 1 K.s.h. spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru, zaś według art. 84 § 2 K.s.h. rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru. W obu przypadkach wpis do rejestru ma charakter konstytutywny. Z chwilą wpisu do rejestru powstaje spółka jawna jako podmiot prawa mogący we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także jako przedsiębiorca. Wykreślenie powoduje utratę bytu prawnego spółki. Wskazać należy art. 17 ustawy z 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym domniemywa się, że dane wpisane do rejestru są prawdziwe. Przepis ten przewiduje istotne domniemanie wiarygodności danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, które stanowi dopełnienie zawartej w art. 14 ustawy gwarancji pewności obrotu. Na jego podstawie można przyjąć, że dane zawarte w Rejestrze są zgodne z rzeczywistym stanem i są prawdziwe. Wskazane domniemanie jest domniemaniem prawnym w rozumieniu art. 234 K.p.c., wiąże sąd w postępowaniu cywilnym, z tym że może być obalone, ponieważ ustawa tego nie wyłącza. Domniemanie to dotyczy wpisów, obejmuje więc treść zamieszczoną w odpowiednim dziale rejestru, natomiast nie dotyczy danych znajdujących się w aktach rejestrowych, jeżeli nie zostały wpisane do rejestru. Ustawodawca przyjmuje, że – co do zasady – wszystkie dane wpisane do rejestru są zgodne z prawdziwym stanem rzeczy, czyli z obiektywną rzeczywistością.” (wyrok SN z dnia 27 czerwca 2017 r., sygn. akt II CSK 595/16).

W tym miejscu zwracam uwagę, że ZUS, powołując się na art. 272 K.s.h., czyni to powołanie błędnie, gdyż w Państwa przypadku mamy do czynienia ze spółką jawną, a nie ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Niemniej jednak, tak jak wskazałam, w przypadku spółki jawnej jej rozwiązanie też następuje z chwilą wykreślenia z rejestru.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wspólnika s.j. – od kiedy do kiedy?

Nadto zaznaczam, że wspólnik spółki jawnej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej aż do czasu jej wykreślenia z KRS. Zgodnie z art. 13 pkt 4b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Jeżeli zatem działalność nie była zawieszona w okresie od podjęcia uchwały do wykreślenia z KRS, ZUS w mojej ocenie słusznie domaga się składek. Wspólnik spółki jawnej przestaje podlegać ubezpieczeniom dopiero od dnia bezpośrednio następującego po dniu, w którym spółka jawna została wykreślona z KRS albo nastąpiło zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej. W takim przypadku wyrejestrowanie wspólników spółki jawnej z obowiązkowych ubezpieczeń powinno więc nastąpić z dniem bezpośrednio następującym po dniu, w którym spółka jawna została wykreślona z KRS.

W świetle powyższego w mojej ocenie brakuje argumentów, by podważyć argumenty ZUS, skoro przepis mówi jednoznacznie, w jakich okresach wspólnik spółki jawnej podlega ubezpieczeniu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »