Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie ośrodka wypoczynkowego - czy mogę odliczyć koszty od podatku?

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2019-05-17 • Aktualizacja: 2021-04-13

Jestem współwłaścicielem spółki cywilnej. W ramach działalności gospodarczej będę prowadziła ośrodek wypoczynkowy. Zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania będą to 10 domków turystycznych pod wynajem, 1 domek mieszkalny. W domku mieszkalnym przez sezon letni będę mieszkała i oczywiście pracowała. Będę sprawowała nadzór nad ośrodkiem, sprzątała itp. Działalność gosp. mam zarejestrowaną w miejscu zameldowania i zamieszkania. Ośrodek powstaje w innej miejscowości. Jak mam rozliczać koszty eksploatacji domku mieszkalnego w ośrodku – media, prąd itp? Czy mogę odliczyć koszty od podatku? Będę tam pracować a nie odpoczywać. Gdyby plan zagospodarowania przestrzennego nie wymagał postawienia domku mieszkalnego, wszystkie byłyby przeznaczone na wynajem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie ośrodka wypoczynkowego - czy mogę odliczyć koszty od podatku?

Koszty uzyskania przychodu

Słów kilka o kosztach uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT): kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie. Zatem, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 

  1. musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

  2. nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,

  3. musi być należycie udokumentowany.

 

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tych kosztów.

 

Związek przyczynowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Należy przy tym zauważyć, że konieczność poniesienia określonego wydatku nie może wynikać z zaniedbań, braku nadzoru lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

 

Nowe podejście fiskusa zostało szybko nagłośnione i dotarło też do posłów, którzy wystosowali interpelację poselską (nr 16957) do resortu finansów, aby ten powiedział, skąd taka zmiana.

Na przestrzeni ostatnich lat organy podatkowe w wydawanych interpretacjach przyznają podatnikom prawo do rozliczania w kosztach wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokali mieszkalnych wykorzystywanych dla celów prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że wydatki związane były z prowadzoną działalnością. W interpretacjach tych zastrzega się jednakże, że jeśli na cele związane z prowadzoną działalnością nie jest wykorzystywany cały dom, lecz tylko jego część, to warunkiem możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media jest wyodrębnienie pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza jak też przyjmuje, że pomieszczenie to nie może jednocześnie w żadnym stopniu służyć celom osobistym.

Warunek zaliczenia do kosztów podatkowych z działalności gospodarczej wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że warunkiem zaliczenia do kosztów podatkowych z działalności gospodarczej wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność (np. wydatki na czynsz, media, remont) jest, aby te wydatki były poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Przepisy ustawy PIT nie uzależniają możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia – w dosłownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić w jakiej części (jakim zakresie) lokal mieszkalny faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i wówczas może w odpowiedniej części zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.

Prowadzenie działalności w prywatnym mieszkaniu lub domu a koszty uzyskania przychodu

Przypomnijmy, że problem dotyczył drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w prywatnym mieszkaniu lub domu. Bardzo często osoby takie wykorzystywania na cele działalności części powierzchni domu przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nie tylko koszty bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakup towarów, telefony, paliwo), ale również koszty pośrednie, związane z utrzymaniem i eksploatacją mieszkania lub domu (np. czynsz, opłaty za prąd, gaz czy wodę).

 

Mniemam, że wskazała Pani miejsce położenia ośrodka jako miejsce dodatkowe swej działalności. Domki letniskowe stanowią bezpośrednie źródło Pani przychodu. Nie budzi wątpliwości, że konieczne jest właściwe dbanie o same domki, infrastrukturę ośrodka, wyposażenie domków itp.

 

Konieczne jest ponoszenie wydatek przyczyniających się do osiągnięcia przychodu, bądź służących zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów jakim są domki ( ośrodek).

 

Działa Pani w spółce cywilnej. Zatem to, co składa się na ośrodek, może być:

 

  1. wynajmowane przez spółkę cywilną,

  2. być wybudowanym przez spółkę i stanowić współwłasność łączną wspólników lub

  3. być wybudowanym przez wspólników i stanowić ich współwłasność ułamkową.

 

W przypadku 1 oraz 2 wszystko, co jest wynajmowane, oraz wszystko, co zostało przez spółkę wybudowane, można uznać za związane bezpośrednio z prowadzona działalnością. Domek mieszkalny, aby był uznany za związany z działalnością gospodarczą lub w takiej działalności wykorzystywany, nie musi być wynajmowany.

 

Zapewne spółka ujmie te domki w ewidencji środków trwałych i będzie jej amortyzować. Domki letniskowe to także są domki mieszkalne tyle tylko, że prawdopodobnie nie całoroczne – aczkolwiek nie dałbym sobie ręki uciąć.

Przeznaczenie prywatnego majątku przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej

W przypadku trzecim jako majątek prywatny przedsiębiorcy może być przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Domek mieszkalny pełni faktycznie rolę: magazynu, recepcji, miejsca zamieszkania Pani jako przedsiębiorcy w okresie działania ośrodka. Tylko to wskazuje, iż służy samemu prowadzeniu działalności i jest z tym związany bezpośrednio. Bez domku letniskowego musiałaby Pani wynajmować dla siebie jakieś lokum oraz dodatkowo coś na magazynowanie środków higieny, czystości, pościeli itp. Jakby nie patrzeć, ponosiłaby Pani koszty z tym związane i bez wątpienia mogła je zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.

 

Uznałbym, że w przypadku domku letniskowego spełniony jest warunek, iż wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją domku mieszkalnego, w którym de facto prowadzona jest działalność (np. wydatki na czynsz, media, remont), są ponoszone co najmniej w celu osiągnięcia przychodów. Można je uznać za wydatki ponoszone na zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

 

Dla potrzeb wykorzystywania w działalności należałoby wskazać cały domek letniskowy. Nie ma konieczności wskazywania pomieszczenia lub kilku. A skoro cały domek faktycznie służy prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, to można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu całe wydatki ponoszone w związku z tym domkiem mieszkalnym.

 

Taka sytuacja może być przez fiskusa traktowana jako użyczenie. Ale nie zmienia to w niczym zasad wykorzystywania domku oraz zaliczania wydatków z nim związanych jako kosztów uzyskania przychodów wskazanych powyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »