Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup samochodu osobowego od spółki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-04-27

Mam zamiar zakupić używany samochód, użytkownik poinformował mnie, że auto jest spółki cywilnej i wystawią mi fakturę VAT na zakup samochodu. Czy w takiej sytuacji jest konieczne upewnienie się, iż wspólnicy zgadzają się na to i nie będą rościć sobie praw do tej ruchomości? Jaki podatek po bezpiecznie przeprowadzonej transakcji powinienem zapłacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę może od samego początku. tj. od samej rejestracji nabytego samochodu. Otóż, zgodnie z art. 72 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, także § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów lub jego pojedynczych zespołów rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dowodu własności pojazdu. Dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:

  • umowa sprzedaży,
  • umowa zamiany,
  • umowa darowizny,
  • umowa o dożywocie,
  • faktura VAT,
  • prawomocne orzeczenia sądu rozstrzygające o prawie własności.

Fakturę VAT wystawia się w przypadku gdy zbywca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, umowy zaś wówczas gdy zakup ma miejsce od osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej. Z tego też względu spółka proponuje Panu wystawienie faktury VAT, jako zbywca w fakturze będzie wyszczególniona spółka cywilna.

Aczkolwiek już w samym dowodzie rejestracyjnym będą wyszczególnieni wspólnicy tej spółki, z tego też dokumentu dowie się Pan jacy wspólnicy figurują w spółce. Winni oni być wskazani jako współwłaściciele auta.

Może Pan także zażądać także do wglądu umowy spółki.

Generalnie uważam, że jeśli nie jest to spółka, która zawodowo trudni się sprzedażą aut, zgody na sprzedaż samochodu stanowiącej środek trwały tej spółki wymaga zgody wszystkich jej wspólników. Teoretycznie zatem powinna być podjęta przez niech uchwała o zbyciu auta albo winni Panu przynajmniej fakturę podpisać wszyscy wspólnicy już tłumaczę dlaczego.

Przepis art. 865 Kodeksu cywilnego stanowi, że:

„§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty”.

Przy rozstrzyganiu, czy dana czynność prawna należy do kategorii „zwykłych czynności”, należy mieć na względzie w szczególności takie właśnie okoliczności konkretnego przypadku, jak cel i determinowany nim rodzaj działalności spółki, przynależność ocenianej czynności do tego rodzaju działalności oraz jej doniosłość z punktu widzenia rozmiaru tej działalności (wyrok Sądu Najwyższego z 5.6.1997 r., sygn. akt I CKN 70/97). Ilekroć coś nie należy do zwykłych czynności podejmowanych w spółce, sprzedaż środków trwałych taką czynnością nie jest, wymaga zgody wszystkich wspólników w formie uchwały – to tak dla Pana 100% bezpieczeństwa, aby potem przykładowo któryś ze wspólników Panu nie kwestionował ważności tej czynności prawnej.

W zakresie natomiast pytania o podatki – rozumiem, że pyta Pan, czy będzie miał Pan obowiązek regulować podatek od czynności cywilnoprawnych. Wyjaśniam zatem, że w przypadku nabycia samochodu od spółki cywilnej nie będzie Pan miał obowiązku zapłaty tego podatku, a to z uwagi na brzmienie art. 2 ust. 4a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który to przepis stanowi, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Gdyby kupił Pan auto od osoby fizycznej, nie na mocy faktury VAT, podlegałby Pan temu podatkowi, ale w tej sytuacji obowiązku nie będzie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Sprzedaż towaru po zamknięciu spółki cywilnej

Mąż był współwłaścicielem dwuosobowej spółki cywilnej. Po jego śmierci musieliśmy zlikwidować spółkę i ją wyrejestrować (tak też zrobiliśmy,...

 

Wybór opodatkowania dla spółki cywilnej

Jestem kierownikiem robót w firmie, w której mój kolega, z którym chcę założyć spółkę cywilną, pracował jeszcze dwa miesiące temu...

 

Wystawianie dokumentów po likwidacji spółki cywilnej

Spółka cywilna A zakończyła działalność kilka lat temu. Byli wspólnicy prowadzą teraz nową działalność – spółkę B. Dokumenty kadrowe...

 

Zabezpieczenie domu wspólnika spółki cywilnej

Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej (50%) i jednocześnie mam kupioną nieruchomość, której właścicielem jestem w 50% (drugie 50% ma moja...

 

Odzyskanie wkładu wniesionego do spółki

Dwa lata temu założyłem z żoną spółkę cywilną. Z mojej poprzedniej działalności wniosłem do spółki samochód ciężarowy. Obecnie chcemy...

 

Uregulowanie sprawy leasingowanego samochodu w spółce

Od kilku lat prowadzimy wspólnie ze wspólnikiem spółkę cywilną. Niedawno podpisaliśmy jako spółka cywilna umowę leasingową na samochód, którego ja...

 

Dalsze funkcjonowanie spółki cywilnej po śmierci wspólnika

We dwoje z moją siostrą i jednocześnie wspólniczką prowadziliśmy w formie spółki cywilnej prywatną szkołę. Wczoraj moja siostra zmarła,...

 

Prowadzenie ośrodka wypoczynkowego - czy mogę odliczyć koszty od podatku?

Jestem współwłaścicielem spółki cywilnej. W ramach działalności gospodarczej będę prowadziła ośrodek wypoczynkowy. Zgodnie z planem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »