Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Świadczenie rehabilitacyjne osoby zatrudnionej i prowadzącej działalność gospodarczą

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2016-04-29 • Aktualizacja: 2021-04-08

Co zrobić z działalnością gospodarczą po otrzymaniu zasiłku rehabilitacyjnego? Jestem zatrudniony w firmie na umowę o pracę, a działalność gospodarcza była tylko dodatkowym źródłem dochodu. Opłacałem składkę zdrowotną.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie rehabilitacyjne osoby zatrudnionej i prowadzącej działalność gospodarczą

Przyznanie świadczenia pieniężnego w okresie niezdolności do pracy wywołanej chorobą

Poruszoną przez Pana kwestię przyznawania świadczeń pieniężnych w okresie niezdolności do pracy wywołanej chorobą regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą zasiłkową”.

Świadczenie rehabilitacyjne, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy zasiłkowej, przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to jest więc okresem niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, trwającej po wyczerpaniu okresu wypłaty zasiłku chorobowego, orzeczonej przez lekarza orzecznika ZUS.

Do świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zasiłkowej dotyczące m.in. utraty prawa do zasiłku chorobowego (art. 22 ustawy zasiłkowej).

Czy osobie która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

A zatem świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje także, jeżeli ubezpieczony jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, natomiast za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia dodatkowo – jeżeli ubezpieczony kontynuuje lub podjął działalność zarobkową.

A zatem Pan jako ubezpieczony traci prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli wykonuje w okresie pobierania tego świadczenia pracę zarobkową lub wykorzystuje czas, na który przyznane zostało świadczenie rehabilitacyjne, w sposób niezgodny z jego celem.

Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy

Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5.04. 2005 r. (I UK 370/0): „Pracą zarobkową, której wykonywanie w okresie orzeczonej niezdolności do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku, w tym pozarolnicza działalność gospodarcza, choćby nawet polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu przedsiębiorcy i zarazem pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim”.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą za wykonywanie pracy zarobkowej uważa się czynności związane z prowadzeniem zakładu, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (np. wyrok SN z dnia 17 stycznia 2002 r., sygn. akt II UKN 710/00). Na zajęcia te składają się czynności polegające na wykonywaniu prac objętych działalnością przedsiębiorstwa oraz związane z jego prowadzeniem, w tym m.in.:

 • nadzór nad pracownikami,
 • wydawanie dyspozycji i wskazówek zatrudnionym pracownikom,
 • przyjmowanie i wydawanie towaru,
 • szkolenie uczniów.

Co zrobić z działalnością gospodarczą w czasie pobierania zasiłku rehabilitacyjnego 

Zatem nie wolno sprzedawać i kupować towaru, prowadzić szkoleń itp., a przede wszystkim wystawiać faktur VAT.

W sytuacji więc, gdy prowadzi Pan działalność gospodarczą, a jednocześnie ma Pan pobierać zasiłek rehabilitacyjny, można działalność zawiesić, o ile nie zatrudnia Pan pracowników. Za pracowników uważa się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. A zatem nie obejmuje to osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej np. zlecenia czy o dzieło (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3.12.2007 r., sygn. akt I OSK 1655/06.: „(…) w prawie cywilnym przedmiot umowy zlecenia został ujęty wąsko, co wyraźnie ją różnicuje od umowy o pracę. Umowa zlecenia w znaczeniu sensu stricto obejmuje zobowiązanie do dokonania czynności prawnej, a w znaczeniu sensu largo obejmuje czynności o charakterze faktycznym. Z tych to powodów nie można umowy zlecenia traktować jako umowy o pracę”.

Przy braku pracowników zawiesza Pan działalność. Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:

 • Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.
 • Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.
 • Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Czynności jakie można wykonywać w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Jednakże w okresie zawieszenia jest Pan jak najbardziej uprawniony do wykonywania pewnego zakresu czynności, których katalog zawarty został w art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. A zatem przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, podpisywać dokumenty,
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności,
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem,
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem jej wykonywania,
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Jeżeli jednak z jakiś powodów zawieszenie działalności nie wchodziłoby w grę, zawsze może Pan jeszcze wystawić pełnomocnictwo do prowadzenia w Pana imieniu działalności (np. dla siostry, brata itp.) przez okres Pana rehabilitacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »