Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 2019-04-26

Jaką rolę w stowarzyszeniu odgrywa lub może odgrywać komisja rewizyjna? Czy może być kompetentna do rozpatrzenia sprawy o wykluczenie członkostwa, jeśli statut w jej kompetencji tego nie przewiduje? Statut nie mówi nic o tym, kto ma tego typu sprawy rozpatrywać, tj. odwołać można się do komisji rewizyjnej stowarzyszenia, ale ta z reguły, będąc nieobiektywna, ocenia, jak ocenia. Czy w ogóle może podejmować takie sprawy?

Grzegorz Gęborek

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Na wstępie wskazuję, iż ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach nie zawiera szczegółowych postanowień regulujących zasad działania komisji rewizyjnej. Komisją rewizyjną nazywa się obligatoryjny organ kontroli wewnętrznej. Zasady działania komisji rewizyjnej, w tym zakres kompetencji komisji rewizyjnej, powinien określać statut.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jednocześnie, co istotnie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Z powyższego wynika domniemanie kompetencji WZC do podejmowania uchwał w przypadku braku określenia właściwości innej władzy stowarzyszenia w statucie.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 oraz pkt. 5 ustawy „statut stowarzyszenia określa w szczególności:

  • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
  • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu
  • oraz ich kompetencje.

Jeżeli komisja rewizyjna nie posiada statutowej kompetencji do pozbawienia członkostwa, to nie jest do tego uprawniona. Jeżeli ze statutu nie wynika kompetencja innego organu, to zastosowanie znajdzie art. 11 ust. 1 ustawy. Co więcej, jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 4, sposób utraty członkostwa określa statut. Jest to jeden z minimalnych wymogów odnośnie treści statutu.


Zatem jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwałę w przedmiocie pozbawienia członkostwa można poddać pod głosowanie WZC. Ustawa nie określa szczegółowo roli, jaką może odgrywać komisja rewizyjna w stowarzyszeniu. Zwyczajowo jest to organ kontroli wewnętrznej, taki jest cel i wymóg jej powołania.

Do podstawowych zadań komisji rewizyjnej może należeć sprawowanie kontroli nad działalnością zarządu, kontrola działalności samego stowarzyszenia, kontrola sprawozdań zarządu z działalności, wnioskowanie do WZC o udzielenia absolutorium członkom zarządu, a także inne kompetencji określone w statucie, o czym była mowa powyżej.  

Uważam, że można przyznać komisji rewizyjnej kompetencję do wykluczenia członka ze stowarzyszenia. Musi być ona wyraźnie określona w statucie. Niedopuszczalne będzie „przypisanie” sobie tej funkcji przez komisję rewizyjną, np. w formie uchwały organu. Jeżeli decyzje o wykluczeniu członka miałaby podejmować komisja rewizyjna, a statut nie zawiera postanowień w tym zakresie, to konieczna jest zmiana statutu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}