Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 2019-04-26

Jaką rolę w stowarzyszeniu odgrywa lub może odgrywać komisja rewizyjna? Czy może być kompetentna do rozpatrzenia sprawy o wykluczenie członkostwa, jeśli statut w jej kompetencji tego nie przewiduje? Statut nie mówi nic o tym, kto ma tego typu sprawy rozpatrywać, tj. odwołać można się do komisji rewizyjnej stowarzyszenia, ale ta z reguły, będąc nieobiektywna, ocenia, jak ocenia. Czy w ogóle może podejmować takie sprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie wskazuję, iż ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach nie zawiera szczegółowych postanowień regulujących zasad działania komisji rewizyjnej. Komisją rewizyjną nazywa się obligatoryjny organ kontroli wewnętrznej. Zasady działania komisji rewizyjnej, w tym zakres kompetencji komisji rewizyjnej, powinien określać statut.

Jednocześnie, co istotnie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Z powyższego wynika domniemanie kompetencji WZC do podejmowania uchwał w przypadku braku określenia właściwości innej władzy stowarzyszenia w statucie.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 oraz pkt. 5 ustawy „statut stowarzyszenia określa w szczególności:

  • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
  • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu
  • oraz ich kompetencje.

Jeżeli komisja rewizyjna nie posiada statutowej kompetencji do pozbawienia członkostwa, to nie jest do tego uprawniona. Jeżeli ze statutu nie wynika kompetencja innego organu, to zastosowanie znajdzie art. 11 ust. 1 ustawy. Co więcej, jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 4, sposób utraty członkostwa określa statut. Jest to jeden z minimalnych wymogów odnośnie treści statutu.

 

Zatem jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwałę w przedmiocie pozbawienia członkostwa można poddać pod głosowanie WZC. Ustawa nie określa szczegółowo roli, jaką może odgrywać komisja rewizyjna w stowarzyszeniu. Zwyczajowo jest to organ kontroli wewnętrznej, taki jest cel i wymóg jej powołania.

Do podstawowych zadań komisji rewizyjnej może należeć sprawowanie kontroli nad działalnością zarządu, kontrola działalności samego stowarzyszenia, kontrola sprawozdań zarządu z działalności, wnioskowanie do WZC o udzielenia absolutorium członkom zarządu, a także inne kompetencji określone w statucie, o czym była mowa powyżej.  

Uważam, że można przyznać komisji rewizyjnej kompetencję do wykluczenia członka ze stowarzyszenia. Musi być ona wyraźnie określona w statucie. Niedopuszczalne będzie „przypisanie” sobie tej funkcji przez komisję rewizyjną, np. w formie uchwały organu. Jeżeli decyzje o wykluczeniu członka miałaby podejmować komisja rewizyjna, a statut nie zawiera postanowień w tym zakresie, to konieczna jest zmiana statutu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »