Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?

• Autor: Wioletta Dyl

Mam pytanie w sprawie opłaty opakowaniowej. Dotychczas byłam przekonana, że wnosi ją jedynie producent opakowań oraz importer spoza granic kraju. Jednak doszła do mnie informacja, że nastąpiła zmiana interpretacji i teraz każdy przedsiębiorca musi się zarejestrować i wnosić opłaty za opakowania. Prowadzę sklep internetowy, nie rejestrowałam się w rejestrze. Czy to prawda, czy rzeczywiście każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy każdy przedsiębiorca musi wnosić opłaty za opakowania?

Opłata produktowa od opakowań

Opłata produktowa od opakowań jest to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów (zaliczonych do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w opakowaniach) i dotyczy:

 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania z aluminium,
 • opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej,
 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
 • opakowania z drewna.

Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej

Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej obciąża producentów, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek, oraz przedsiębiorców wprowadzających towary na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia. Przepisy te stosuje się również do przedsiębiorców:

którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy,

– na których zlecenie został wytworzony produkt lub produkt w opakowaniu oraz których oznaczenie (znak towarowy w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej) zostało umieszczone na produkcie,

– prowadzących jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 lub więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedający produkty w tych jednostkach pakowane.

Kiedy wnosi się opłatę produktową

Nadto trzeba pamiętać, że opłatę produktową wnosi się w przypadku niewykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych.

Do rejestru BDO do 24 lipca 2018 r. musiały więc wpisać się wszystkie firmy w Polsce, które wprowadzają do Polski produkty, produkty w opakowaniach i gospodarują odpadami. Czyli prawie wszystkie firmy w Polsce poza wyłącznie usługowymi. Od 15 stycznia 2019 r. obowiązują nowe formularze BDO.

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do zgłoszenia w rejestrze BDO nie są zobowiązane:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ww.;
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach „rolniczych”, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3;
 • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 • podmioty transportujące samodzielnie wytworzone przez siebie odpady.

Produkty wysyłane przez internet a opłata produktowa

Powiedziałabym, iż na podstawie powyższego produkt wysyłany drogą internetową nie podlega opłacie produktowej, gdyż w rozumieniu ustawy o produktach niebezpiecznych, oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, oraz o opłacie produktowej nie ma żadnej wzmianki wskazującej, iż takowa opłata powinna być pobierana.

Niestety ustawą z dnia 12 października 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2056 z dnia 7.11.2017) do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi został dodany rozdział 6a „Opłata recyklingowa”.

Zgodnie z art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
 2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Maksymalna stawka opłaty recyklingowej

Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Konkretna wysokość opłaty określona została z kolei w rozporządzeniu Ministra Środowiska i wynosi obecnie 20 groszy za jedno opakowanie z tworzywa sztucznego. Pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Oznacza to, że opłaty pobierane przez cały 2018 rok, muszą być wpłacone do 15 marca 2019 roku. W praktyce opłata recyklingowa obecnie wynosi 0,20 zł za jedną torbę plus VAT.

Placówki handlowe są definiowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jak też Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy jako: „wszelkie instytucje, których główną działalnością jest działalność handlowa (hurtowa, detaliczna). Są to zatem takie placówki, które kupują wyroby w celu ich odsprzedaży”. Ministerstwo jako przykłady placówek handlowych wymienia: sklepy, stoiska, magazyny, hurtownie, stacje paliw, składy węgla, składy materiałów budowlanych, składnice, domy towarowe, domy wysyłkowe, czy biura zbytu.

Mając na uwadze powyższe stanowisko oraz jednocześnie brak wyłączenia ustawowego sprzedawców internetowych należy uznać, że przepisy odnośnie opłaty recyklingowej obowiązują nie tylko sprzedawców stacjonarnych, ale również internetowych.

Zatem, o ile oferuje Pani klientom lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce – jest Pani zobowiązana pobrać opłatę recyklingową od każdego klienta nabywającego lekką torbę z tworzywa sztucznego.

Pobrane pomiędzy 1 stycznia 2018 roku a 31 grudnia 2018 roku opłaty należy przelać na prowadzony przez właściwego marszałka województwa odrębny rachunek bankowy do dnia 15 marca 2019 roku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info