Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakres obowiązków osoby współpracującej

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-10-03

Czy osoba współpracująca (żona) może wydawać polecenia pracownikom pod nieobecność małżonka – właściciela firmy? Kontrolować pracowników? Jak wygląda zakres obowiązków takiej osoby?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo pomocna odpowiedź. 
Bartosz
Dziękuję, za szybką i jasną odpowiedź. Rozwiało to moje wątpliwości w tej sprawie.
Piotr
Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata

W polskim systemie prawnym definicję pojęcia „osoba współpracująca” zawiera ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem osobą taką jest małżonek pozostający z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujący w prowadzeniu tej działalności. Jest to definicja tylko dla potrzeb ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ustawa ta stanowi:

„Art. 8. 6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

 

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;

2) twórcę i artystę;

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

  1. w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  2. z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego”.

Polskie przepisy nie regulują takich kwestii jak uprawnienia i obowiązki osoby współpracującej.

Małżonek jako osoba współpracująca nie jest:

  • osobą prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej („przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą”),
  • pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy („pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba”).

Przedsiębiorca może ustanowić małżonka będącego osoba współpracującą jako swego pełnomocnika. W CEIDG ujawnia się dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił pełnomocnika, takich danych nie ujawnia się.

W takim przypadku zakres praw i obowiązków pełnomocnika zależy od tego co wchodzi w zakres pełnomocnictwa.

A zakres zależy od woli przedsiębiorcy oraz pełnomocnika.

Osoba współpracująca tylko z racji bycia taką osobą nie posiada żadnych szczególnych praw i obowiązków, a na pewno nie jest ani przedsiębiorcą ani pracodawcą dla pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę.

Tym samym, co do zasady, nie jest upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa. Uprawnienie takie przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy, a więc osobie prowadzącej działalność gospodarczą.

Osoba współpracująca może dokonywać czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, dokonywać czynności faktycznych, zastępować przedsiębiorcę podczas jego nieobecności, zastępować go jako pracodawcą – jeżeli zostanie do tego odpowiednio umocowana.

Przedsiębiorca, chcąc, by osoba współpracująca (małżonek) wydawała polecenia pracownikom pod jego nieobecność, miała prawo do kontrolowania pracowników –powinien udzielić osobie współpracującej:

  • pełnomocnictwa ogólnego ( do wszelkich działań w swoim imieniu w sprawach swojej działalności oraz prowadzonego przedsiębiorstwa) lub tylko do określonych czynności albo
  • prokury.

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jednak do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na której podstawie następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców, a zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak połączyć dwa kapitały firm jednoosobowych?

Chciałem się dowiedzieć, czy jest to możliwe i jak to najprościej prawnie ubrać w formułę. Otóż: prowadzę działalność gospodarczą, siostra...

Szacunek do syna zastępującego ojca

Wraz ze znajomymi prowadzimy zakład (spółka 4-osobowa). Mąż ma kłopoty zdrowotne i w sumie zastępuje go nasz 30-letni syn. Wspólnicy nie mają...

Czy były udziałowiec dostanie swoją część zysku z lat poprzednich?

Czy były udziałowiec, który odsprzedał swoje udziały spółce, a te zostały umorzone, uczestniczy w podziale zysku wypracowanego przez spółkę we...

Wynagrodzenie prezesa fundacji wolne od składek ZUS

Miesiąc temu założyliśmy z żoną fundację (statut do wglądu). Chcielibyśmy wypłacić wynagrodzenie dla prezesa zarządu z prowadzonej przez...

Czy pełnomocnik spółki może być spokrewniony z prezesem?

Czy pełnomocnik spółki z o.o. może być spokrewniony (brat) z prezesem zarządu i czy może być pracownikiem spółki podległym prezesowi?

Pełnomocnik spółki na emeryturze

Posiadam w spółce, w której jestem aktualnie zatrudniony na stanowisku prezesa, ponad 50% udziałów. Niebawem przechodzę na emeryturę, zaproponowano...

Przekazanie prawa członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Moi rodzice całe życie zawodowe przepracowali jako członkowie i domownicy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Ja od urodzenia, czyli przeszło 60...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}