Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakres obowiązków osoby współpracującej

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-10-03

Czy osoba współpracująca (żona) może wydawać polecenia pracownikom pod nieobecność małżonka – właściciela firmy? Kontrolować pracowników? Jak wygląda zakres obowiązków takiej osoby?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W polskim systemie prawnym definicję pojęcia „osoba współpracująca” zawiera ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem osobą taką jest małżonek pozostający z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujący w prowadzeniu tej działalności. Jest to definicja tylko dla potrzeb ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Ustawa ta stanowi:

„Art. 8. 6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

 

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;

2) twórcę i artystę;

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

  1. w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  2. z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego”.

Polskie przepisy nie regulują takich kwestii jak uprawnienia i obowiązki osoby współpracującej.

Małżonek jako osoba współpracująca nie jest:

  • osobą prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej („przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą”),
  • pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy („pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba”).

Przedsiębiorca może ustanowić małżonka będącego osoba współpracującą jako swego pełnomocnika. W CEIDG ujawnia się dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił pełnomocnika, takich danych nie ujawnia się.

W takim przypadku zakres praw i obowiązków pełnomocnika zależy od tego co wchodzi w zakres pełnomocnictwa.

A zakres zależy od woli przedsiębiorcy oraz pełnomocnika.

Osoba współpracująca tylko z racji bycia taką osobą nie posiada żadnych szczególnych praw i obowiązków, a na pewno nie jest ani przedsiębiorcą ani pracodawcą dla pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę.

Tym samym, co do zasady, nie jest upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa. Uprawnienie takie przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy, a więc osobie prowadzącej działalność gospodarczą.

Osoba współpracująca może dokonywać czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, dokonywać czynności faktycznych, zastępować przedsiębiorcę podczas jego nieobecności, zastępować go jako pracodawcą – jeżeli zostanie do tego odpowiednio umocowana.

Przedsiębiorca, chcąc, by osoba współpracująca (małżonek) wydawała polecenia pracownikom pod jego nieobecność, miała prawo do kontrolowania pracowników –powinien udzielić osobie współpracującej:

  • pełnomocnictwa ogólnego ( do wszelkich działań w swoim imieniu w sprawach swojej działalności oraz prowadzonego przedsiębiorstwa) lub tylko do określonych czynności albo
  • prokury.

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jednak do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na której podstawie następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców, a zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Połączenie dwóch działalności gospodarczych

Chciałem się dowiedzieć, czy jest to możliwe i jak to najprościej prawnie ubrać w formułę. Otóż: prowadzę działalność gospodarczą, siostra...

 

Czy były udziałowiec dostanie swoją część zysku z lat poprzednich?

Czy były udziałowiec, który odsprzedał swoje udziały spółce, a te zostały umorzone, uczestniczy w podziale zysku wypracowanego przez spółkę we...

 

Wynagrodzenie prezesa fundacji wolne od składek ZUS

Miesiąc temu założyliśmy z żoną fundację (statut do wglądu). Chcielibyśmy wypłacić wynagrodzenie dla prezesa zarządu z prowadzonej przez...

 

Czy pełnomocnik spółki może być spokrewniony z prezesem?

Czy pełnomocnik spółki z o.o. może być spokrewniony (brat) z prezesem zarządu i czy może być pracownikiem spółki podległym prezesowi?

 

Pełnomocnik spółki na emeryturze

Posiadam w spółce, w której jestem aktualnie zatrudniony na stanowisku prezesa, ponad 50% udziałów. Niebawem przechodzę na emeryturę, zaproponowano...

 

Przekazanie prawa członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Moi rodzice całe życie zawodowe przepracowali jako członkowie i domownicy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Ja od urodzenia, czyli przeszło 60...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »