Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rezygnacja z funkcji prokurenta spółki z o.o. - procedura złożenia prokury

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2021-08-13

Jestem prokurentem spółki z o.o., ale nie wchodzę w skład zarządu. Właściciel spółki i zarazem prezes jednoosobowego zarządu przebywa na stałe za granicą, a jego zły stan zdrowia uniemożliwia kontakt. W jaki sposób mogę zrezygnować z funkcji prokurenta tej spółki? Aktualnie jestem jedyną uprawnioną osobą, która może odbierać pisma kierowane na adres spółki. Po złożeniu przeze mnie prokury nikt nie będzie uprawniony do odbioru tego pisma. Czy zatem słuszną drogą będzie złożenie rezygnacji z prokury poprzez wysłanie stosownego oświadczenia listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres spółki? Czy taka procedura złożenia prokury będzie wystarczająca, abym został wykreślony w KRS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rezygnacja z funkcji prokurenta spółki z o.o. - procedura złożenia prokury

Zrzeczenie się prokury w spółce z o.o.

W myśl art. 1097 § 2 Kodeksu cywilnego – prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta (§ 3). O tych przypadkach wygaśnięcia prokury stanowi wprost przepis prawa. O rezygnacji z funkcji prokurenta nie wspomina. W nauce prawa jednak wyraźnie wskazuje się, że prokurent może się jej zrzec. Zrzeczenie się prokury (wypowiedzenie prokury, rezygnacja) jest jednostronną czynnością prawną prokurenta, następuje przez jego oświadczenie woli złożone mocodawcy. Złożenie oświadczenia o rezygnacji nie wymaga zachowania szczególnej formy. W przypadku rezygnacji prokurenta powinna ona zostać złożona zgodnie z zasadami reprezentacji biernej obowiązującej u danego przedsiębiorcy (tak np. Balwicka-Szczyrba Małgorzata, Glicz Marcin, Sylwestrzak Anna, Komentarz do niektórych przepisów ustawy – Kodeks cywilny, [w:] Pełnomocnictwo. Komentarz).

Reprezentacja spółki z o.o.

Zasady reprezentacji spółki z o.o. określa art. 205 § 2 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), który stanowi, że „oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta”. Zgodnie z tym przepisem powinien Pan przesłać swoją rezygnację na adres jedynego członka zarządu, ale jeżeli jest to nie możliwe – w mojej ocenie wysyłka na adres spółki będzie uznana za prawidłową. Taki wniosek wypływa np. z poniższego wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:

„W przypadku gdy rezygnację składa członek zarządu jednoosobowego lub ostatni członek zarządu wieloosobowego albo składają ją jednocześnie wszyscy członkowie zarządu wieloosobowego, a w spółce brak prokurenta, nie ma podstaw do negowania reprezentacji spółki przez jej zarząd. W takim przypadku pisemne oświadczenie o rezygnacji lub wyrażone w postaci elektronicznej powinno być przekazane spółce pod jej adresem (adresem zarządu, adresem do doręczeń) w sposób umożliwiający – analogicznie jak w przypadku, gdy reprezentację spółki w razie rezygnacji członka zarządu wykonuje inna osoba pozostająca w składzie zarządu – nadanie mu biegu w celu podjęcia działań, które wymusza rezygnacja, w szczególności zmierzających do obsady zwolnionego miejsca w zarządzie. Inaczej omawiane oświadczenie nie spełniłoby zakładanej przez art. 61 K.c. funkcji komunikacyjnej i nie mogłoby być uznane za dokonane w rozumieniu tego przepisu. Przekazanie oświadczenia o rezygnacji na piśmie do siedziby spółki (zarządu) lub wysłanie drogą elektroniczną pod adres siedziby spółki (zarządu) w sposób umożliwiający nadanie mu biegu w celu podjęcia działań, które wymusza rezygnacja, leży więc nie tylko w interesie spółki, ale i samego składającego rezygnację; warunkuje w świetle art. 61 K.c. dojście jego oświadczenia do skutku” [wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 lutego 2019 r., I AGa 175/18].

W takim przypadku sąd dopuścił wysyłkę na ogólny adres spółki. Są zatem przesłanki, aby uznać, że pismo o rezygnacji wysyłane na adres spółki, nawet przy braku odbioru, uznane będzie za skuteczne i że oświadczenie o rezygnacji zostało doręczone z chwilą upływu terminu do odbioru pisma. Mimo to dodatkowo wysłałabym to oświadczenie także za granicę na adres wspólnika.

Wykreślenie prokury z KRS

Co powinno dalej nastąpić? Otóż spółka powinna złożyć wniosek do KRS o wykreślenie Pana z prokury. Ma na to 7 dni, licząc od dnia rezygnacji z prokury potwierdzonej pismem przesłanym na adres spółki. Pan, jako były prokurent, może dodatkowo poinformować KRS zwykłym pismem, że złożył Pan rezygnację, co powinno spowodować, że KRS będzie mógł wszcząć postępowanie przymuszające spółkę do wykreślenia Pana jako prokurenta.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »