Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wskazanie adresu siedziby spółki z o.o. jako nasz dom

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-10-12

Jestem z żoną udziałowcem spółki z o.o. (po 50% udziałów) i jednocześnie wskazaliśmy adres siedziby nasz dom, którego jesteśmy właścicielami. US żąda tytułu prawnego do lokalu. Jak rozumiem, musimy ustanowić pełnomocnika do zawierania umów ze członkami zarządu (reprezentacja jednoosobowa, czy może to być umowa tylko ze mną?). Czy na pełnomocnika możemy wyznaczyć dorosłego syna? I jak to technicznie zrobić? Rozumiem, że umowę najmu mogę podpisać na część domu (mam na myśli garaż i część pokoju). Proszę o informację, jakie czynności musimy powziąć jako spółka oraz jako właściciele nieruchomości.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności warto przywołać parę przepisów dotyczących sposobu reprezentacji spółki z o.o. Zgodnie bowiem z art. 205 Kodeksu spółek handlowych jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 

W opisanej przez Pana sprawie ważny jest art. 210, który stanowi, że w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W przypadku gdy wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że zarząd spółki jest dwuosobowy. Spółka nie posiada również rady nadzorczej. W rezultacie umowa powinna być zawarta z pełnomocnikiem spółki. US żąda od Państwa tytułu prawnego spółki do lokalu. Takim tytułem prawnym może być umowa najmu. Z uwagi na fakt, że spółka z o.o. posiada osobowość prawną, może być ona odrębnym podmiotem oraz stroną zawieranych umów.

Zakładam, że są Państwo właścicielami domu, który ma stanowić siedzibę spółki. W takim przypadku sam akt własności nie wystarczy, ponieważ to Państwo, a nie spółka, są właścicielem. Potrzebna będzie umowa najmu, która stanowić będzie dla spółki tytuł prawny do jej siedziby.

W konsekwencji zgodnie z art. 210 powinni Państwo uchwałą spółki powołać pełnomocnika. Kodeks nie zawiera żadnych wymagać co do pełnomocnika, w związku z czym nie ma prawnych przeszkód, aby taką funkcję pełnił dorosły syn. Można udzielić pełnomocnictwa w bardzo wąskim zakresie do dokonania tylko jednej czynności prawnej, w tym przypadku do podpisania umowy najmu w imieniu spółki. Drugą stroną umowy będą Państwo jako osoby prywatne, będące właścicielem nieruchomości. Sama umowa najmu może zostać podpisana w zwykłej formie pisemnej. Nie jest w tym przypadku wymagana forma aktu notarialnego. Umowa najmu może dotyczyć wydzielonej części nieruchomości. W umowie należy dokładnie opisać, która część jest wynajmowana. Dodatkowo mama umowa powinna zawierać inne standardowe elementy, tj. oznaczenie stron, czas, na jaki umowa jest zawarta, cel umowy, okres wypowiedzenia itp.

Inną opcją jest zawarcie umowy użyczenia. Różnica pomiędzy najmem a użyczeniem jest taka, że najem ma postać odpłatną, natomiast użyczenie odbywa się bez wynagrodzenia.

Podsumowując powyższe ,należy:

  1. uchwałą powołać pełnomocnika;
  2. sporządzić umowę najmu (lub umowę użyczenia) zawartą pomiędzy właścicielami a spółką;
  3. taką umowę będącą tytułem prawnym przedstawić do US.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »