Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonywanie pracy dla spółki przez jej udziałowca i prezesa

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2021-04-30

Jestem jedynym udziałowcem w sp. z o.o., a zarazem prezesem zarządu( jestem emerytką). Spółka prowadzi działalność usługową, zatrudnione są osoby na umowę-zlecenia. Osobiście też wykonuję pracę na rzecz spółki oraz nią zarządzam. Jak najkorzystniej (jaka forma zatrudnienia) i z kim mam podpisać umowę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykonywanie pracy dla spółki przez jej udziałowca i prezesa

Umowa spółki z członkiem zarządu

Odpowiadając na Pani, pytanie wyjaśniam przede wszystkim, że umowy o pracę z jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jednocześnie członkiem zarządu może być kwestionowane, czego musi mieć Pani pełną świadomość. W orzecznictwie można spotkać zarówno orzeczenie mówiące wprost o nieważności takiej umowy:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1996 r., sygn. akt II UKN 37/96

„Umowa o pracę zawarta w imieniu jednoosobowej spółki z o.o. z jej prezesem, przez pełnomocnika, któremu udzielił on pełnomocnictwa do zawarcia tej czynności jako nadzwyczajne zebranie wspólników w skład którego wchodził jako jedyny wspólnik – jest nieważna”.

Są też i takie orzeczenia, które dopuszczają zatrudnienie jedynego wspólnika na innym stanowisku niż w zarządzie spółki:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 października 2018 r., sygn. akt III AUa 611/18

„W przypadku spółki z o.o., która rzeczywiście prowadzi działalność ukierunkowaną na realizację jej celów określonych w umowie spółki, a w szczególności faktycznie prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia w tym celu pracowników, dopuszczalne jest pracownicze zatrudnienie jedynego wspólnika takiej spółki, jeśli spełnione zostaną następujące warunki: zatrudnienie takie ma miejsce na stanowisku specjalistycznym, związanym z prowadzoną przez spółkę działalnością, ustalenia potwierdzają zapotrzebowanie na pracę wspólnika dla spółki na takim stanowisku, jedyny wspólnik nie angażuje się w bieżącą działalność zarządczą spółki, jedyny wspólnik podlega faktycznie przy wykonywaniu pracy na rzecz spółki poleceniom osób zarządzających spółką lub kierujących jej poszczególnymi działami”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt I UK 575/16

„Za dopuszczalne należy uznać zawarcie umowy o pracę przez jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką, jeżeli funkcje zarządu wykonują inne osoby oraz pod warunkiem, że praca spełnia warunki pracy właściwej dla stosunku pracy”.

Reasumując, nie może Pani zawrzeć ze spółką umowy o pracę. Jako jedyny wspólnik spółki jest Pani uważana za osobę, której tytuł ubezpieczenia stanowi prowadzenie pozarolniczej działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Wykonywanie pracy dla spółki – umowa-zlecenie

Nie ma natomiast przeszkód, aby Pani zawarła ze spółką np. umowę-zlecenie na wykonywanie wszystkich świadczonych usług, ale i tak, jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lipca 1998 r., sygn. akt II UKN 131/98, „jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonujący odpłatnie czynności zarządzania swoją spółką, podlega z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu osób prowadzących działalność gospodarczą, choćby na prowadzenie spraw spółki zawarł z nią równocześnie umowę o ciągłe świadczenie zarobkowych usług podobnych do zlecenia” – dlatego proszę się liczyć z koniecznością opłacenia składek ZUS, jak ma to miejsce w odniesieniu do przedsiębiorcy.

Zawarcie umowy ze spółką – akt notarialny

Mając na uwadze, że jest Pani jedynym wspólnikiem i członkiem zarządu spółki, stosownie do art. 210 § 2 Kodeksu spółek handlowych zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Panią reprezentowaną przez Panią spółką wymaga formy aktu notarialnego. Zgodnie z przepisem o każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego. Dlatego też musi się Pani udać w tej sprawie do notariusza.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »