Zarzut naruszenia regulaminu Allegro i zablokowanie konta firmowego

• Data: 2023-01-20 • Autor: Kamil Kiecana

Platforma Allegro zablokowała mojej firmie konto, wskazując, że naruszyłem regulamin, czyli posiadam u nich więcej niż jedno konto. Moja spółka jednak posiada tylko jedno zarejestrowane konto. W rzeczywistości miałem tam konto, ale właścicielem była inna spółka, której też jestem udziałowcem (jestem jedynym udziałowcem w 2 różnych spółkach). Allegro twierdzi, że naruszyłem punkty 2.10 oraz 8.7 Regulaminu Allegro. W jaki sposób mogę egzekwować od Allegro odblokowanie konta? Czy mam rację, twierdząc, że nie jestem tym samym użytkownikiem, skoro konta są zarejestrowane na dwie różne spółki z o.o.? Dodam, że prowadziłem korespondencję z Allegro i nie chcą odblokować mi konta, powołując się na powyższe punkty regulaminu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarzut naruszenia regulaminu Allegro i zablokowanie konta firmowego

Regulaminowy zakaz Allegro do korzystania z kont innych użytkowników

Zacznijmy zatem od przywołania treści regulaminu, na które powołała się platforma Allegro.

Pkt 2.10 Regulaminu Allegro: „Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

a. udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,

b. udostępnienia Konta Zwykłego małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w odpowiednim formularzu. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego Konta.”

Pkt 8.7 Regulaminu Allegro: „Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w art. 2.12 i 8.4, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Spółki.”

Pozycja dominująca na rynku – zakaz nadużywania

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:

„1. Zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców.

2. Nadużywanie pozycji dominującej polega w szczególności na:

1) bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów;

2) ograniczeniu produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów;

3) stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
4) uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;

5) przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji;

6) narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści;

7) podziale rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.

3. Czynności prawne będące przejawem nadużywania pozycji dominującej są w całości lub w odpowiedniej części nieważne.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czyn nieuczciwej konkurencji

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

„1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.”

Użytkownik to „podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Spółkę w ramach Allegro, na zasadach określonych w Regulaminie”, zgodnie z definicją regulaminową.

Dwa odrębne podmioty gospodarcze, gdzie do Kont Firma umocowanie posiada jedna osoba

Skoro zatem mówimy o dwóch odrębnych podmiotach (spółkach), które mają przypisane dwa różne konta na Allegro, to nie widzimy podstaw do twierdzenia, że został naruszony pkt 2.10 ani 8.7 Regulaminu Allegro. Jeśli spółki te mają tzw. Konta Firma, to tym bardziej powyższe twierdzenie jest zasadne.

Osobną kwestią jest Pana umocowanie do działania w imieniu obu spółek na Allegro, ale zakładam, że takie umocowanie jest.

Wezwaniem do Allegro do zaniechania naruszeń praw i interesów obu spółek

W związku z powyższym obecnie do rozważenia jest skierowanie do Allegro formalnego pisma z wezwaniem do zaniechania naruszania praw i interesów obu spółek. Pismo najlepiej wysłać w tradycyjnej formie (nie mailowo), aby podkreślić powagę sprawy i mieć pewność skuteczności doręczenia na adres siedziby Allegro. Jeśli pismo nie poskutkuje, do rozważenia będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w kierunku naruszenia przez ową spółkę przepisów prawa konkurencji, w tym wskazanych powyżej. Dodam jeszcze, że w razie sporu sądowego można dochodzić zabezpieczenia Pana roszczeń w postaci odblokowania konta. Decyzję w tym zakresie podejmuje sąd.

Na marginesie: UOKIK wobec Allegro wydawał już negatywne decyzje w innych sprawach (por. decyzja Prezesa UOKIK nr DDK 1/2016), co wskazuje na to, że zdarzały się u nich przypadki łamania prawa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »