Odwołanie prezesa fundacji przez fundatora - wnioski do KRS

• Data: 2022-12-12 • Autor: Tomasz Krupiński

Jestem fundatorem fundacji. Poza mną i prezesem fundacji fundacja nie ma innych członków. Zgodnie z naszym statutem fundator może powoływać i odwoływać prezesa i podejmować wszystkie decyzje. Chciałbym zatem odwołać prezesa fundacji i powołać nowego. Jak tego dokonać, aby odwołanie było skuteczne? Czy konieczna jest wizyta w KRS, czy można wysłać pismo? Jakie wnioski należy złożyć? Czy odwoływanego prezesa należy o tym powiadomić i czy on musi wyrazić zgodę na taką zmianę? [Do wglądu statut fundacji.]

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołanie prezesa fundacji przez fundatora - wnioski do KRS

Wprowadzenie zmiany co do osoby prezesa fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zgodnie z przepisem art. 11 ustawy o fundacjach:

„1. Podjęcie przez fundację działalności gospodarczej nieprzewidzianej w statucie wymaga uprzedniej zmiany statutu.

2. Zmiana statutu fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio.”

Zmiana statutu w zakresie osoby członka zarządu wymaga zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje tożsame reguły postępowania rejestrowego dla wszystkich podmiotów wpisywanych do KRS, w tym dla fundacji. W konsekwencji do postępowania rejestrowego są stosowane przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym oraz o postępowaniu rejestrowym.

Artykuł 9 ust. 1 ustawy o fundacjach rozszerza kognicję sądu rejestrowego przy rejestracji fundacji, zobowiązując go do poczynienia dodatkowych ustaleń zmierzających do stwierdzenia:

a) czy czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne,

b) oraz czy cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.

W ramach badania, czy czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte „przez właściwą osobę lub organ”, chodzi o stwierdzenie, czy czynności te zostały dokonane przez dwa rodzaje podmiotów wskazanych w art. 2 ustawy o fundacjach, czyli przez osoby fizyczne lub osoby prawne, w sytuacji zaś ograniczonej zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej była zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Ważność czynności prawnych stanowiących podstawę wpisu wiąże się z jednej strony z zachowaniem formy aktu notarialnego oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji (z wyjątkiem sytuacji, gdy ustanowienie fundacji następuje w testamencie), z drugiej zaś w zawarciu w tym oświadczeniu dwóch elementów: wskazania celu fundacji oraz składników majątkowych przeznaczonych na jego realizację (art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach). Zgodność statutu z przepisami prawa ocenia się, biorąc pod rozwagę zarówno obligatoryjne składniki treści statutu, jak i składniki fakultatywne (por. uchwała SN z 06.08.1996 r., III CZP 88/96, OSNC 1996/11, poz. 151). W piśmiennictwie zauważa się, że sprzeczność statutu może zachodzić nie tylko z ustawą o fundacjach, lecz także innymi obowiązującymi przepisami prawa (zob. H. Cioch, A. Kidyba, Ustawa o fundacjach..., art. 9, nt 2,3). Z kolei twierdzi się, że przy ocenie statutu fundacji sąd nie może oceniać celowości założenia fundacji, ingerować w wolę fundatora lub wypaczać tę wolę (H. Cioch, Glosa do postanowienia SN z 20.01.1998 r., I CKN 417/97, Rej. 1999/12, s. 116).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wnioski KRS – zmiana prezesa fundacji

Wniosek o zmianę statutu składa się z:

  • formularza KRS-Z20 – dotyczy zmian statutu, tj. kiedy i co się zmieniło w statucie, a także o ile uległy zmianie nowe brzmienie bądź nowe cele organizacji.
  • formularza KRS-ZK dotyczy konkretnie zmiany członka zarządu fundacji.

Powinien Pan odwołać prezesa zarządu w formie pisemnej i wysłać mu to powiadomienie. Natomiast skuteczność odwołania zależy od wpisu do KRS. Tak więc po dokonaniu wymienionych czynności należy złożyć do KRS wnioski, które wyżej wymieniłem. Wzory tych wniosków są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z powodu pandemii sądy obecnie nie działają stacjonarnie – wszelkie działania można wykonać drogą pocztową.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »