Członek rady nadzorczej a emerytura

Stosunek pracy kończy się 30 czerwca i w czerwcu skończę 65 lat. Jestem członkiem rady nadzorczej o kadencji, która kończy się z końcem roku. Czy mogę przejść na emeryturę z dniem 1 lipca, będąc członkiem rady nadzorczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Członek rady nadzorczej a emerytura

Członkostwo w radzie nadzorczej

Samo członkostwo w radzie nadzorczej nie jest przeszkodą do przejścia na emeryturę. Jeżeli umowa o pracę dotyczyła pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, to z pewnością wywoła to skutki w sferze korporacyjnej podmiotu, w którym pełniła Pani tę funkcję. Jeżeli wraz z zakończeniem umowy o pracę członka rady nadzorczej ustanie przychód z tego tytułu, nie widzę utrudnień ze strony ZUS-u w uzyskaniu prawa do emerytury.

Zobacz też: Czy rencista może prowadzić działalność gospodarczą

Dalsze dochody na emeryturze

Jeżeli jednak umowa o pracę dotyczy innej sfery Pani działalności, a pełnienie funkcji członka rady nadzorczej na innej podstawie generuje po Pani stronie przychód (pełni Pani tę funkcję odpłatnie), to zastosowanie będzie mieć przepis art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z jego treścią „prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przez emeryta lub rencistę przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w art. 104 ust. 2”.

Zgodnie zaś z owym ustępem drugim „za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności”. Jako że pełnienie funkcji członka rady nadzorczej za wynagrodzeniem należy uznać za inną pracę zarobkową w rozumieniu art. 104 ust. 2, która generuje obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (tak np. w wyroku SN z dnia 2 lutego 2014 r., sygn. akt II UK 274/13), to ilekroć członek rady nadzorczej ma ustalone prawo do emerytury – jego przychód z tytułu pełnienia tej funkcji powinien być brany pod uwagę przy ocenie tego, czy prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu bądź świadczenie to nie ulega zmniejszeniu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury

Art. 104 ust. 7 wskazuje, że prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei ustęp 8 wskazuje, że „w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:

1) 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

2) 18% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

3) 20,4% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba”.

Niemniej, zgodnie z art. 103 ust. 2 „powyższych zasad nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)”. Jednakże art. 103a wskazuje, że „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”.

Podsumowując, zarówno w sytuacji, gdy umowa o pracę dotyczyła pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, jak i gdy umowa o pracę dotyczy innej sfery Pani działalności, a pełnienie funkcji członka rady nadzorczej na innej podstawie generuje po Pani stronie przychód ma Pani prawo do emerytury. Przy tej drugiej opcji, z uwagi na osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, Pani emerytura nie może ulec obniżeniu mocą art. 103 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Natomiast jeśli doprecyzuje Pani sytuację prawną i prześle statut podmiotu, w którym Pani zasiada, to wtedy opinia może zostać doprecyzowana. Na ten moment nie widzę żadnego „haczyka” czy kruczka prawnego, ale nie wiem, jakie jest rozwiązanie w spółce po rozwiązaniu umowy o pracę, skoro trwa kadencja. To zaś będzie ewentualnie kluczowe w tejże sprawie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »