Rozliczenie zarobków od zagranicznego brokera

• Autor: Michał Berliński

Dwa lata temu zarobiłem pieniądze na giełdzie walutowej u zagranicznego a dokładniej szwajcarskiego brokera (broker nie wysyła żadnych dokumentów do polskiego urzędu skarbowego). Oczywiście zapomniałem zapłacić od tego podatek, a rok temu zarobiłem kolejną kwotę, od której już bym chciał na bieżąco odprowadzić podatek. Jak prawidłowo rozliczyć zaległą kwotę oraz w razie komplikacji jakie mogą czekać mnie konsekwencje? Dodam, że część środków została wypłacona dopiero w tym roku, ale te środki to 1/4 kwoty, która została tam wpłacona, więc teoretycznie wypłaciłem dopiero 1/4 depozytu. Konto jest w banku polskim w walucie PLN, jak również konto u brokera też jest w walucie PLN. Zamieszkuję w Polsce.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie zarobków od zagranicznego brokera

Rozliczenie podatku od dochodów

Należy na samym wstępie wskazać, że tematyka, z którą się Pan do nas zwrócił, jest dosyć problematyczna. Sposób opodatkowania tychże dochodów został uregulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym „od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu”.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 tej ustawy „dochód ten ustala się jako różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy”. Stosownie do art. 30b ust. 6 ustawy rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zobacz też: Firma handlowa na rynku Forex

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dochód od szwajcarskiego brokera

W związku z powyższym nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Podstawę opodatkowania z tytułu transakcji przeprowadzanych na rynku Forex stanowi dochód, obliczony jako różnica między sumą przychodów uzyskanych w roku podatkowym z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania tego przychodu. Rozliczenia ww. dochodu jest Pan obowiązany dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-38, składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Wykazanie zarobków u brokera

Zgromadzenie danych dotyczących uzyskanych przychodów i poniesionych tytułem ich uzyskania kosztów powinno następować w oparciu o informacje roczne sporządzane i wysyłane Panu przez podmioty, za których pośrednictwem uzyskuje on te dochody. Niestety pisze Pan, że takowych Pan nie otrzymuje. W Polsce obowiązek sporządzania takich informacji został przewidziany w art. 39 ust. 3 wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym „osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2” (m.in. dochody z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających), sporządzone według wzoru (PIT-8C). Musi Pan zatem wykazać podatek od tych transakcji ujawnionych na rachunku bankowym, z którego może uda się Panu wykazać kwotę zakupy określonej waluty oraz jej sprzedaży, co będzie stanowić podstawę do wskazania przychodu, kosztów jego uzyskania oraz dochodu.

Dochody i podatek z zagranicy

Podatek zapłacony zagranicą będzie mógł Pan odliczyć od ewentualnego podatku płatnego w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 30b ust. 5a ustawy o PIT „jeżeli polski rezydent osiąga dochody z odpłatnego zbycia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeśli uzyskano dochody tylko za granicą”.

Konieczność odprowadzenia podatku

Dlatego w zakresie dochodów za 2019 roku do 30 kwietnia powinien Pan złożyć deklarację PIT-38 i wykazać dochód. Może Pan spróbować skontaktować się ze swoim zagranicznym brokerem, aby ewentualnie wystawił Panu zestawienie transakcji, tak aby miał Pan dodatkowy dowód Pańskiej działalności. Może go Pan przetłumaczyć np. z udziałem tłumacza przysięgłego.

Jeśli zaś nie odprowadzi Pan podatku, będzie mógł Pan zostać obciążony podatkiem w wysokości 75% od dochodu z nieujawnionych źródeł.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Michał Berliński

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »