Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność polegająca na inwestycjach giełdowych i handlu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-04-22

Chciałbym zarejestrować działalność gospodarczą polegającą głównie na inwestycjach giełdowych, ale także na tradycyjnym handlu. Jaka jest optymalna forma? Jak sformułować ewentualny wniosek o interpretację do US?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nie kieruje się do Naczelników Urzędów Skarbowych. Indywidualne interpretacje obecnie wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Koszt wydania interpretacji wynosi 40 zł, wnioskuje się o jej wydanie na specjalnym druku tj. ORD-IN – znajdzie go Pan pod tym adresem – http://www.kis.gov.pl/documents/6609173/6783581/ord-in+-+ca%C5%82y.pdf Instrukcja wypełnienia druku (wniosku) znajduje się na wniosku.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała tzw. kartę usługi opisującą najistotniejsze aspekty formalne składania wniosku, dostępna jest tu: http://www.kis.gov.pl/documents/6609173/6748721/Uzyskanie+interpretacji+indywidualnej+przepis%C3%B3w+praw....pdf

Odnośnie zaś Pana problemu, przychody z tytułu sprzedaży zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych stanowią zasadniczo przychody z kapitałów pieniężnych, a nie przychody z działalności gospodarczej. Niemniej jednak w pewnych okolicznościach tak organy podatkowe jak i sądy dopuszczały możliwość kwalifikacji przychodów tego rodzaju do przychodów z działalności gospodarczej.

Przykładem pozytywnego rozstrzygnięcia – aczkolwiek dotyczącego trochę innego stanu faktycznego – jest pismo z dnia 10 czerwca 2011 r. w którym Izba Skarbowa w Warszawie skonstatowała, iż „reasumując, w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub udziałów, a Wnioskodawca będzie dokonywał takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawcy opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza”.

W zasadzie od około 2005 roku pojawiają się w temacie, o który Pan pyta, sprzeczne ze sobą rozstrzygnięcia. Wpływa to również na piśmiennictwo, znaleźć można przedstawicieli niemal wszelkich możliwych poglądów. Przykładowo Parkiet (http://www.parkiet.com/Szkola-gieldowa/302029980-Czy-mozna-zalozyc-jednoosobowa-dzialalnosc-zwiazana-z-inwestowaniem-na-GPW-czy-rynku-forex-i-traktowac-ja-jako-zawod-tradera.html) wskazywał, niejednokrotnie, że istnieje taka możliwość.

W przypadku działalności gospodarczej ilekroć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca posługuje się pojęciem działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej „oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy”.

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 „źródłami przychodów są m.in. [oryginalna numeracja)]:

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c”.

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy PIT od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Niemniej jednak art. 10b ust. 4 stanowi, iż przepisu ww. nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. W tym świetle uznać trzeba, że możliwe jest uzyskiwanie przychodów z opisanych transakcji w ramach działalności gospodarczej – w mojej ocenie nawet indywidualnej. Podobny wniosek można wyciągnąć np. z interpretacji z dnia 18 października 2013 r. wydanej przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy (sygn. ITPB1/415-766a/13/MR).

Proszę zwrócić uwagę również na Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 3861/14), w którym sąd wskazał:

„Innymi słowy aby można było uznać, że przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających - pomimo zasady kwalifikowania ich do źródła przychodów w postaci kapitałów pieniężnych i praw majątkowych - są przychodami uzyskiwanymi w wykonywaniu działalności gospodarczej, o czym stanowi art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f., sposób uzyskiwania tych przychodów musi odpowiadać warunkom określonym w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., a więc przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających muszą być uzyskiwane przez podatnika z działalności prowadzonej we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany, ciągły oraz zarobkowy. Jeżeli natomiast wymienione przychody uzyskiwane są sporadycznie, okazjonalnie, w sposób nieczęstotliwy, bez ciągłości i zorganizowania odpowiadającego specyfice obrotu instrumentami finansowymi oraz wynikającymi z nich prawami, można jedynie uznać, że zostały one uzyskane przy okazji wykonywania działalności gospodarczej innego rodzaju, a więc z ewentualnym wykorzystaniem form organizacyjnych przypisanych tej innej, podstawowej działalności (por. przywołany wyżej wyrok NSA z 4 grudnia 2014 r., II FSK 2561/12)”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}