Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Działalność polegająca na inwestycjach giełdowych i handlu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-04-22 • Aktualizacja: 2021-03-27

Chciałbym zarejestrować działalność gospodarczą polegającą głównie na inwestycjach giełdowych, ale także na tradycyjnym handlu. Jaka jest optymalna forma? Jak sformułować ewentualny wniosek o interpretację do US?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność polegająca na inwestycjach giełdowych i handlu

Gdzie skierować wniosek o indywidualną interpretację prawa podatkowego?

Wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nie kieruje się do Naczelników Urzędów Skarbowych. Indywidualne interpretacje obecnie wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Koszt wydania interpretacji wynosi 40 zł, wnioskuje się o jej wydanie na specjalnym druku tj. ORD-IN. Instrukcja wypełnienia druku (wniosku) znajduje się na wniosku.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała tzw. kartę usługi opisującą najistotniejsze aspekty formalne składania wniosku. 

Przychody z tytułu sprzedaży akcji oraz papierów wartościowych

Odnośnie zaś Pana problemu, przychody z tytułu sprzedaży zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych stanowią zasadniczo przychody z kapitałów pieniężnych, a nie przychody z działalności gospodarczej. Niemniej jednak w pewnych okolicznościach tak organy podatkowe jak i sądy dopuszczały możliwość kwalifikacji przychodów tego rodzaju do przychodów z działalności gospodarczej.

Przykładem pozytywnego rozstrzygnięcia – aczkolwiek dotyczącego trochę innego stanu faktycznego – jest pismo z dnia 10 czerwca 2011 r. w którym Izba Skarbowa w Warszawie skonstatowała, iż „reasumując, w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub udziałów, a Wnioskodawca będzie dokonywał takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawcy opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza”.

W zasadzie od około 2005 roku pojawiają się w temacie, o który Pan pyta, sprzeczne ze sobą rozstrzygnięcia. Wpływa to również na piśmiennictwo, znaleźć można przedstawicieli niemal wszelkich możliwych poglądów. Przykładowo Parkiet (http://www.parkiet.com/Szkola-gieldowa/302029980-Czy-mozna-zalozyc-jednoosobowa-dzialalnosc-zwiazana-z-inwestowaniem-na-GPW-czy-rynku-forex-i-traktowac-ja-jako-zawod-tradera.html) wskazywał, niejednokrotnie, że istnieje taka możliwość.

Pojęcie działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej

W przypadku działalności gospodarczej ilekroć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca posługuje się pojęciem działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej „oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy”.

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 „źródłami przychodów są m.in. [oryginalna numeracja)]:

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c”.

Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych a podatek 

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy PIT od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Uzyskiwanie przychodów z transakcji finansowych

Niemniej jednak art. 10b ust. 4 stanowi, iż przepisu ww. nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. W tym świetle uznać trzeba, że możliwe jest uzyskiwanie przychodów z opisanych transakcji w ramach działalności gospodarczej – w mojej ocenie nawet indywidualnej. Podobny wniosek można wyciągnąć np. z interpretacji z dnia 18 października 2013 r. wydanej przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy (sygn. ITPB1/415-766a/13/MR).

Proszę zwrócić uwagę również na Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 3861/14), w którym sąd wskazał:

„Innymi słowy aby można było uznać, że przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających - pomimo zasady kwalifikowania ich do źródła przychodów w postaci kapitałów pieniężnych i praw majątkowych - są przychodami uzyskiwanymi w wykonywaniu działalności gospodarczej, o czym stanowi art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f., sposób uzyskiwania tych przychodów musi odpowiadać warunkom określonym w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., a więc przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających muszą być uzyskiwane przez podatnika z działalności prowadzonej we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany, ciągły oraz zarobkowy. Jeżeli natomiast wymienione przychody uzyskiwane są sporadycznie, okazjonalnie, w sposób nieczęstotliwy, bez ciągłości i zorganizowania odpowiadającego specyfice obrotu instrumentami finansowymi oraz wynikającymi z nich prawami, można jedynie uznać, że zostały one uzyskane przy okazji wykonywania działalności gospodarczej innego rodzaju, a więc z ewentualnym wykorzystaniem form organizacyjnych przypisanych tej innej, podstawowej działalności (por. przywołany wyżej wyrok NSA z 4 grudnia 2014 r., II FSK 2561/12)”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »