Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Otworzenie przez pracownika firmy z tej samej branży w której pracował

• Autor: Marek Gola

Jestem sprzedawcą w specjalistycznym sklepie i mam umowę o pracę na czas nieokreślony, nie mam podpisanej żadnej umowy lojalnościowej. Chciałbym zwolnić się i otworzyć własny biznes w tej samej branży i w tej samej miejscowości, co moja obecna praca. Wiązałoby się to z przejęciem części klientów na lokalnym rynku. Czy grożą mi jakieś konsekwencje prawne względem mojego obecnego pracodawcy? Czy mogę porzucić pracę bez okresu wypowiedzenia i rozpocząć działania w kierunki swojej działalności? Czy mogę to zrobić z obecnym współpracownikiem, który pracuje w tej samej firmie (chciałbym go zatrudnić jako pracownika)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Otworzenie przez pracownika firmy z tej samej branży w której pracował

Rozwiązanie umowy o pracę i założeniem własnego sklepu w tej samej branży

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p.

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w sklepie. Nie została z Panem zawarta żądna umowa lojalnościowa, której przedmiotem byłby zakaz konkurencji. Zastanawia się Pan nad rozwiązaniem umowy o pracę i założeniem własnego sklepu w tej samej branży. Wobec powyższego zastanawia się Pan, czy z tego powodu, przy częściowym przejęciu rynku nie będzie Panu groziła odpowiedzialność.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż porzucenie pracy i złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z dnia na dzień wiąże się z możliwością uznania przez pracodawcę, że do rozwiązania doszło z Pana winy, co z kolei skutkować może wręczeniem Panu tzw. dyscyplinarki.

Zobacz też: Czy pracownik może wystawić fakturę pracodawcy

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Najlepszym rozwiązaniem byłoby zatem rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Formalnie może Pan sam rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, ale wówczas musi się Pan liczyć z tym, że jeżeli takie rozwiązanie zostanie przez pracodawcę zakwestionowane, wówczas możliwe będzie dochodzenie od Pana odszkodowania odpowiadającego wysokości wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia.

Istotnym z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 55 K.p., zgodnie z którym:

„Art. 55. § 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.”

Osobiście nie widzę przeszkód w założeniu przez Pana własnej działalności gospodarczej. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Tym samym, wobec braku umowy o zakazie konkurencji może Pan założyć własną działalność, a następnie zatrudnić w jej ramach – już jako pracodawca – swojego dotychczasowego współpracownika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info