Zakup kilku rowerów i otwarcie wypożyczalni

• Autor: Monika Wycykał

Chciałbym kupić kilka rowerów i je wynajmować. Czy muszę zakładać działalność gospodarczą? Czy istnieje inna możliwość legalnego wynajmu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup kilku rowerów i otwarcie wypożyczalni

Kiedy wykonywane czynności to działalność gospodarcza?

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. 2015, poz. 584 z późn. zm.) pod pojęciem działalności gospodarczej należy rozumieć „zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły”. Działalność gospodarczą co do zasady może prowadzić każdy, z wyjątkiem ograniczeń przewidzianych w ustawach, np. w zakresie działalności regulowanej, oraz wynikających z indywidualnych zakazów na podstawie orzeczeń sądowych. Co ważne, o istnieniu lub nieistnieniu działalności gospodarczej decyduje spełnienie przesłanek przewidzianych w cytowanym przepisie, a nie formalne zarejestrowanie — oznacza to, że jeżeli prowadzi Pan:

 • jakąkolwiek działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową albo zawodową,
 • prowadzona działalność ma charakter zarobkowy – czyli nie jest nieodpłatna,
 • jest ona prowadzona w sposób zorganizowany,
 • nie ma charakteru sporadycznego, lecz ciągły,

  – to wówczas podjął Pan działalność gospodarczą, nawet mimo niepodjęcia kroków prawnych w celu jej zarejestrowania.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykonywanie działalności gospodarczej bez wpisu do CEIDG

Nie ma znaczenia, jakie czynności Pan wykonuje, byle zostały spełnione powyższe warunki. „Ocena, czy działalność gospodarcza jest wykonywana, należy przede wszystkim do sfery ustaleń faktycznych, a dopiero w następnej kolejności – do ich kwalifikacji prawnej. Działalność gospodarcza to prawnie określona sytuacja, którą trzeba oceniać na podstawie zbadania konkretnych okoliczności faktycznych, wypełniających znamiona tej działalności lub ich niewypełniających. Prowadzenie działalności gospodarczej jest zatem kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z tą działalnością związanych, czy też nie” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt III AUa 193/15).

Tym samym regularny wynajem rowerów co do zasady może być uznany za taką formę aktywności.

Należy zwrócić uwagę, że zajmowanie się działalnością gospodarczą bez wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wiąże się z olbrzymim ryzykiem i może skutkować przykrymi konsekwencjami prawnymi, związanymi przede wszystkim z dochodzeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezapłaconych składek oraz nieodprowadzonych podatków przez Urząd Skarbowy. Ponadto art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń przewiduje odpowiedzialność wykroczeniową z tego tytułu: „kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. W związku z powyższym doradzam uregulowanie sytuacji prawnej przed podjęciem działalności.

Zorganizowanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Zorganizowanie jednoosobowej działalności gospodarczej jest dość proste: wystarczy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (od takiego wniosku nie trzeba uiszczać żadnych opłat). Może Pan to zrobić:

 • albo poprzez złożenie wniosku elektronicznego drogą on-line pod adresem www.prod.ceidg.gov.pl – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, potwierdzonego profilu zaufanego ePUAP, albo podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, bądź w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia;
 • albo w formie papierowej w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza). Nazwa firmy musi zawierać Pańskie imię i nazwisko, zgodnie z art. 435 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2014, poz. 121, z późn. zm.).

Dokonanie wpisu do CEIDG

Złożenie wniosku do CEIDG jest równoznaczne po pierwsze, ze złożeniem wniosków o:

 • dokonanie wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 • zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS);
 • zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS);
 • a po drugie – ze złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania (uwaga! Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów rodzi obowiązek powiadomienia właściwego urzędu skarbowego o miejscu jej przechowywania).

Jeżeli będzie to Pana pierwsza działalność gospodarcza i nie będzie Pan świadczył usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego był Pan zatrudniony w okresie 2 lat poprzedzających założenie działalności, to wówczas przez 24 miesiące może Pan korzystać z preferencyjnych składek odprowadzanych do ZUS („mały ZUS” dla początkujących przedsiębiorców).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Monika Wycykał

O autorze: Monika Wycykał

Magister prawa z uzupełniającym wykształceniem w postaci magisterium z filologii polskiej. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aktualnie pozostaje doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa własności intelektualnej, poświęconą utworom piśmienniczym. Na swoim koncie posiada szereg publikacji o charakterze naukowym. Od 2012 r. pracuje jako prawnik w jednej z renomowanych katowickich kancelarii.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, konsumenckim, prawa własności intelektualnej, mieszkaniowym i gospodarczym, jednak nie boi się również mniej popularnych dziedzin prawa, sprawiających trudność innym prawnikom. Szczególnie lubi przygotowywać projekty ustaw, uchwał, umów, polityk, regulaminów i innych aktów.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »