Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup kilku rowerów i otwarcie wypożyczalni

Monika Wycykał • Opublikowane: 2016-09-16

Chciałbym kupić kilka rowerów i je wynajmować. Czy muszę zakładać działalność gospodarczą? Czy istnieje inna możliwość legalnego wynajmu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. 2015, poz. 584 z późn. zm.) pod pojęciem działalności gospodarczej należy rozumieć „zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły”. Działalność gospodarczą co do zasady może prowadzić każdy, z wyjątkiem ograniczeń przewidzianych w ustawach, np. w zakresie działalności regulowanej, oraz wynikających z indywidualnych zakazów na podstawie orzeczeń sądowych. Co ważne, o istnieniu lub nieistnieniu działalności gospodarczej decyduje spełnienie przesłanek przewidzianych w cytowanym przepisie, a nie formalne zarejestrowanie — oznacza to, że jeżeli prowadzi Pan:

 • jakąkolwiek działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową albo zawodową,
 • prowadzona działalność ma charakter zarobkowy – czyli nie jest nieodpłatna,
 • jest ona prowadzona w sposób zorganizowany,
 • nie ma charakteru sporadycznego, lecz ciągły,

  – to wówczas podjął Pan działalność gospodarczą, nawet mimo niepodjęcia kroków prawnych w celu jej zarejestrowania.

Nie ma znaczenia, jakie czynności Pan wykonuje, byle zostały spełnione powyższe warunki. „Ocena, czy działalność gospodarcza jest wykonywana, należy przede wszystkim do sfery ustaleń faktycznych, a dopiero w następnej kolejności – do ich kwalifikacji prawnej. Działalność gospodarcza to prawnie określona sytuacja, którą trzeba oceniać na podstawie zbadania konkretnych okoliczności faktycznych, wypełniających znamiona tej działalności lub ich niewypełniających. Prowadzenie działalności gospodarczej jest zatem kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z tą działalnością związanych, czy też nie” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt III AUa 193/15).

Tym samym regularny wynajem rowerów co do zasady może być uznany za taką formę aktywności.

Należy zwrócić uwagę, że zajmowanie się działalnością gospodarczą bez wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wiąże się z olbrzymim ryzykiem i może skutkować przykrymi konsekwencjami prawnymi, związanymi przede wszystkim z dochodzeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezapłaconych składek oraz nieodprowadzonych podatków przez Urząd Skarbowy. Ponadto art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń przewiduje odpowiedzialność wykroczeniową z tego tytułu: „kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. W związku z powyższym doradzam uregulowanie sytuacji prawnej przed podjęciem działalności.

Zorganizowanie jednoosobowej działalności gospodarczej jest dość proste: wystarczy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (od takiego wniosku nie trzeba uiszczać żadnych opłat). Może Pan to zrobić:

 • albo poprzez złożenie wniosku elektronicznego drogą on-line pod adresem www.prod.ceidg.gov.pl – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, potwierdzonego profilu zaufanego ePUAP, albo podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, bądź w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia;
 • albo w formie papierowej w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza). Nazwa firmy musi zawierać Pańskie imię i nazwisko, zgodnie z art. 435 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2014, poz. 121, z późn. zm.).

Złożenie wniosku do CEIDG jest równoznaczne po pierwsze, ze złożeniem wniosków o:

 • dokonanie wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 • zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS);
 • zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS);
 • a po drugie – ze złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania (uwaga! Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów rodzi obowiązek powiadomienia właściwego urzędu skarbowego o miejscu jej przechowywania).

Jeżeli będzie to Pana pierwsza działalność gospodarcza i nie będzie Pan świadczył usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego był Pan zatrudniony w okresie 2 lat poprzedzających założenie działalności, to wówczas przez 24 miesiące może Pan korzystać z preferencyjnych składek odprowadzanych do ZUS („mały ZUS” dla początkujących przedsiębiorców).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Nieodpłatna umowa-zlecenie

Chciałabym zatrudnić zięcia na nieodpłatną umowę-zlecenie w mojej firmie (byłby kierowcą, czas nienormowany i w zależności od potrzeb). Nie...

 

Wynajem mieszkania bez zmiany sposobu jego użytkowania

Od kilku lat wynajmuję mieszkanie firmie na działalność biurową. Odprowadzam podatki (ryczałt 8,5%), ale nie zmieniłam sposobu użytkowania mieszkania. Czy...

 

Budowa domu na sprzedaż, aspekty podatkowe

Chciałbym wspólnie z bratem zbudować dom w celu sprzedaży. Zastanawiam się, czy korzystniejsze jest założenie spółki z o.o. (jako...

 

Problemy z terminowością spłat rat leasingowych

Od niecałych dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą. Na potrzeby działalności wziąłem w leasing samochód. Po około roku czasu zaczęły się...

 

Likwidacja działalności gospodarczej po latach

Przed 8 laty prowadziłem firmę – sklep. Po niecałym roku byłem zmuszony go zamknąć, bo przynosił tylko straty. Niestety zamiast załatwić wszystkie...

 

Czy właścicielowi firmy transportowej przysługują diety i delegacje?

Czy właściciel firmy transportowej, który wykonuje usługę sam, jako kierowca, przysługuje delegacja i diety w kraju i zagranicą?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »