Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki likwidatora spółdzielni

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2015-10-23

Jakie są obowiązki likwidatora spółdzielni po otwarciu likwidacji przez sąd i jaki jest okres zgłaszania wierzytelności po ogłoszeniu w Monitorze Spółdzielczym? W jak najkrótszym prawnie obowiązującym czasie można zakończyć likwidację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Likwidator niezwłocznie po wyznaczeniu go do objęcia tej funkcji powinien:

  1. po pierwsze, zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji spółdzielni, jeżeli nie zostało to jeszcze dokonane, i zawiadomić o tym związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajową Radę Spółdzielczą;
  2. po drugie, powiadomić banki finansujące spółdzielnię oraz organy finansowe o otwarciu likwidacji spółdzielni;
  3. po trzecie, ogłosić w Monitorze Spółdzielczym zawiadomienie o otwarciu likwidacji spółdzielni i wezwać wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności;
  4. po czwarte, przystąpić do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań spółdzielni;
  5. po piąte, sporządzić plan finansowy likwidacji i plan zaspokojenia zobowiązań.

Najogólniej więc mówiąc likwidator ma na celu zakończyć bieżącą działalność spółdzielni, ściągnąć należności przysługujące spółdzielni oraz zaspokoić jej wierzycieli.

Termin „niezwłocznie” jest pojęciem niedookreślonym. W doktrynie podnosi się, że ter­min „nie­zwłocz­nie” nie należy utoż­sa­miać z ter­mi­nem natych­mia­sto­wym, ter­min „nie­zwłocz­nie” ozna­cza bowiem ter­min realny, mający na wzglę­dzie oko­licz­no­ści miej­sca i czasu.

Jeśli chodzi o okres, w którym wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności, to są to trzy miesiące od dnia tego ogłoszenia w Monitorze.

O odmowie zaspokojenia zgłoszonych wierzytelności likwidator powinien zawiadomić wierzyciela pisemnie w ciągu czterech tygodni od dnia zgłoszenia wierzytelności.

Kolejność zaspokojenia wierzytelności (tj. długów spółdzielni) została ustalona przez ustawodawcę, i nie ma możliwości odstąpienia od niej ani na mocy postanowień statutu ani uchwał. Likwidator ma obowiązek zaspokajać wierzycieli w następującej kolejności:

  • koszty prowadzenia likwidacji;
  • należności ze stosunku pracy i należności, którym przepisy prawa przyznają taką samą ochronę jak należnościom ze stosunku pracy, oraz odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia lub pozbawienia życia, w tym również odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • podatki i inne należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz należności z tytułu kredytów bankowych;
  • inne należności.

O ile należności nie są jeszcze wymagalne lub są sporne, o tyle kwoty potrzebne na ich pokrycie powinny być złożone do depozytu sądowego.

Z kwot pozostałych po spłaceniu wszystkich należności i po złożeniu do depozytu sądowego sum całkowicie zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne dokonuje się stosunkowej wypłaty udziałów. Wypłaty tej nie można jednak dokonać przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wzywającego wierzycieli.

Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie zawiera stosownego wskazania, likwidator przekazuje pozostały majątek nieodpłatnie na cele spółdzielcze lub społeczne.

Po zakończeniu likwidacji likwidator przedstawia walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji jest bezwzględnym warunkiem zgłoszenia wniosku o wykreślenie spółdzielni z rejestru. Przy czym jeżeli zwołanie walnego zgromadzenia napotyka poważne trudności, likwidator przedstawia sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia związkowi rewizyjnemu, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji, likwidator zgłasza do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego oraz przekazuje księgi i dokumenty zlikwidowanej spółdzielni do przechowania. Wykreślenie powinno być ogłoszone przez sąd.

Natomiast ciężko jednoznacznie wypowiedzieć się co do czasu trwania likwidacji, gdyż wszystko zależy od wielkości spółdzielni, jej majątku, zobowiązań, wierzytelności, możliwości zwołania walnego zgromadzenia w celu zatwierdzenia bilansu itd. Ustawodawca nie ustanowił w przypadku spółdzielni żadnego terminu. Jedyny termin, który został przez ustawodawcę określony, to 3 miesiące na zgłoszenie wierzytelności należnych od spółdzielni, licząc od dnia ogłoszenia w Monitorze Spółdzielczym zawiadomienia o otwarciu likwidacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dwie spółki jako komplementariusz a komandytariusz

Mamy działalność gospodarczą. Chcemy przekształcić ją w spółkę z o.o. jako komplementariusza i dodatkowo utworzyć spółkę komandytową...

 

Odszkodowanie z tytułu niezrealizowanego zamówienia

Prowadzę firmę. Otrzymałam zamówienie od klienta na sporą sumę (250 tys. zł). Złożyłam zamówienie u dostawcy. Potwierdzono je, zaakceptowano termin...

 

Telewizory znajdujące się w pokojach na wynajem

Prowadzę działalność polegającą na wynajmie pokojów w miejscowości turystycznej – sezonowo, w moim domu. Pokoje są wyposażone m.in....

 

Zysk ze sprzedaży spółdzielni rolniczej

Od 1977 r. pracowałem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. W 2011 poważnie zachorowałem i przeszedłem na rentę. Nadal jestem czynnym...

 

Czy mogę ustanowić syna prokurentem w jednoosobowej działalności?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chcę ustanowić syna prokurentem. Czy w świetle przepisów prawa będzie to honorowane? Czy...

 

Wypłacanie wynagrodzeń w imieniu zleceniodawcy

Wypłacanie wynagrodzeń w imieniu zleceniodawcy

Czy działając jako zleceniobiorca usługi polegającej na wypłacaniu wynagrodzeń w imieniu zleceniodawcy, muszę mieć pozwolenie KNF? Czy otrzymywane od...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »