Ważność umowy podpisanej przez jednego wspólnika

• Data: 2024-01-29 • Autor: Kamil Kiecana

Prowadzimy ze wspólnikiem spółkę cywilną. Została zawarta umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego, którą podpisał tylko jeden wspólnik. Chcielibyśmy ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym na koniec miesiąca. Czy taka umowa jest ważna, jeżeli np. mamy ze wspólnikiem zapis w umowie spółki, że możemy reprezentować firmę tylko i wyłącznie razem i zawierać umowy wspólnie, a nie każdy samodzielnie? Okres wypowiedzenia umowy na pozycjonowanie to 3 miesiące. Co możemy zrobić, aby wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ważność umowy podpisanej przez jednego wspólnika

Wypowiedzenie umowy dotyczącej zlecenia

Zgodnie z art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego:

Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę”.

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego:

„Ważnymi powodami mogą być zarówno zjawiska o charakterze powszechnym, jak i czynniki odnoszące się indywidualnie do stron. Jak trafnie wskazuje P. Machnikowski, ważnym powodem wypowiedzenia zlecenia przez dającego zlecenie jest przede wszystkim nieudzielenie mu przez przyjmującego zlecenie odpowiednich wiadomości o przebiegu sprawy, jak również uzasadniona utrata zaufania w uczciwość, staranność czy umiejętności przyjmującego zlecenie. Natomiast dla przyjmującego zlecenie ważnym powodem może być np. nieudzielenie mu przez dającego zlecenie potrzebnej zaliczki. Wypowiedzenie może zostać dokonane w każdym czasie, jednakże tylko do momentu, gdy zlecenie nie zostanie wykonane przez przyjmującego albo, przy zleceniu stałym zawartym na czas określony, nie upłynie przewidziany w umowie czas istnienia zobowiązania. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie (art. 61). Dla jego skuteczności nie jest przewidziane zachowanie żadnej formy szczególnej. Należy jednak pamiętać, że jeśli umowa zlecenia miała taką formę, wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem ograniczeń dowodowych (P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny..., red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 2017, kom. do art. 746, nb 2, 3, 6). Wymóg ten nie dotyczy stosunków zlecenia w obrocie profesjonalnym (zob. art. 77 § 2 i 3 w zw. z art. 74)” (P. Nazaruk [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, 2023, art. 746).

Zgodnie z Państwa umową:

Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, rozpoczynającego swój bieg w ostatnim dniu miesiąca, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostanie skutecznie doręczone drugiej Stronie. Oświadczenie o wypowiedzenie powinno być - pod rygorem nieważności – dokonane na piśmie oraz powinno być doręczone drugiej Stronie za pośrednictwem poczty (operatora publicznego) – listem poleconym, przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru lub też osobiście za potwierdzeniem odbioru”.

Rozwiązanie umowy przed czasem

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że standardowym sposobem rozwiązania tej umowy jest jej wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Jednak możliwe jest rozwiązanie umowy w każdym czasie – ale jest wtedy ryzyko obowiązku zwrotu firmie wydatków, które poczyniła w celu należytego wykonania umowy, oraz ryzyko uiszczenia części wynagrodzenia odpowiadającej dotychczasowym czynnościom firmy.

Natomiast jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinni Państwo także naprawić szkodę firmy (taka szkoda mogłaby stanowić wynagrodzenie za pełny okres wypowiedzenia).

Kluczowe jest zatem to, czy doszło do tzw. ważnego powodu rozwiązania umowy. Jeśli doszło np. do uzasadnionej utraty zaufania w uczciwość, staranność czy umiejętności firmy, to można mówić o ważnym powodzie. Należy szerzej opisać ten ważny powód w piśmie do firmy. Projekt ww. pisma możemy Państwu przygotować lub pismo możemy wysłać z kancelarii.

Wadliwa reprezentacja spółki – podpis jednego wspólnika

Co do wadliwej reprezentacji Państwa spółki cywilnej, to jeśli umowa była wykonywana z Państwa strony do tej pory, np. były przelewy do firmy, to sąd w razie sporu mógłby uznać, że doszło do potwierdzenia przez drugiego wspólnika warunków tej umowy.

Zresztą wspólnik, który sam podpisał umowę, mógłby się narazić na roszczenia odszkodowawcze w związku z nieuprawnionym podpisaniem umowy. Zatem ten kierunek argumentacji odradzamy.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 9

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »