Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

• Autor: Serwis Spolkowy.pl

Czy sprawozdanie finansowe spółki komandytowej muszą podpisać wszyscy wspólnicy, czy wystarczy podpis prezesa spółki z o.o. będącej komplementariuszem? Czy wniosek do KRS o zmianę wpisu KRS Z-30 z resztą dokumentów (tj. sprawozdanie, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku, opinia biegłego) może złożyć pracownik i czy musi mieć pełnomocnictwo lub jakieś inne dokumenty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej

Roczne sprawozdanie finansowe podpisują wraz z opatrzeniem podpisu datą:

  • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (zazwyczaj jest to główny księgowy, ale może to być także biuro rachunkowe, które przejęło prowadzenie ksiąg rachunkowych), i
  • kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu (rocznego sprawozdania finansowego nie mogą podpisywać pełnomocnicy).

Ustawa o rachunkowości*:

„2. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.”

Ustawa wskazuje, kim jest kierownik jednostki, a tym samym wskazuje osoby, które muszą podpisać roczne sprawozdanie finansowe. Kierownikiem jednostki jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. Ustawa o rachunkowości wskazuje jednocześnie, że kierownikiem jednostki (a więc i osobą podpisującą roczne sprawozdanie finansowe) w przypadku spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej są komplementariusze prowadzący sprawy spółki.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

W związku z powyższym, sprawozdanie powinien podpisać prezes zarządu lub 2 członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem – zgodnie z zasadami reprezentacji tej spółki.

Własnoręczne podpisy powinny być złożone na każdym elemencie wchodzącym w skład rocznego sprawozdania finansowego (a więc na wprowadzeniu, bilansie, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacjach, zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz rachunku zysków i strat). Obowiązek taki wynika z wskazanego powyżej przepisu ustawy o rachunkowości, gdzie wskazuje się, że kierownik jednostki podpisuje sprawozdanie finansowe, na które składają się elementy określone w tej ustawie:

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

„2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu;

2) rachunku zysków i strat;

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

3. Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 3a.”

Należy podkreślić, że sprawozdania z działalności, zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości, nie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba prowadząca rachunkowość jednostki jest jednocześnie członkiem zarządu. Wówczas (jako członek zarządu) ma obowiązek podpisać sprawozdanie z działalności.

Dokumenty, tj. KRS Z-30, sprawozdanie itp. podpisane przez osoby wskazane powyżej, w biurze podawczym sądu może złożyć dowolna osoba.

* Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591)

Przykłady

 

Sprawozdanie finansowe małej firmy rodzinnej

Firma "Rodzinne Wypieki" jest małą spółką komandytową, której komplementariuszem jest spółka z o.o. "Słodkie Marzenia". Prezes zarządu "Słodkich Marzeń", pan Jan Kowalski, oraz główny księgowy, pani Anna Nowak, co roku podpisują sprawozdanie finansowe. Pani Nowak prowadzi księgi rachunkowe i zna wszystkie finansowe aspekty firmy, a pan Kowalski odpowiada za nadzór nad działalnością operacyjną. Dzięki ich podpisom, sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami i gotowe do złożenia w KRS.

 

Sprawozdanie w średniej wielkości firmie

Firma "Tech Solutions" jest średniej wielkości spółką komandytową, której komplementariuszem jest spółka z o.o. "Innovatech". Zarząd "Innovatech" składa się z trzech członków: prezesa, pani Ewy Dąbrowskiej, oraz dwóch wiceprezesów, pana Piotra Malinowskiego i pana Tomasza Zielińskiego. Sprawozdanie finansowe przygotowuje biuro rachunkowe "FinancePro", prowadzące księgi rachunkowe firmy. Każdego roku pani Dąbrowska oraz wiceprezesi podpisują sprawozdanie finansowe, co zapewnia jego ważność prawną i zgodność z ustawą o rachunkowości.

 

Sprawozdanie dużej korporacji

Firma "Global Trade" jest dużą spółką komandytową, gdzie komplementariuszem jest spółka z o.o. "International Partners". Sprawozdanie finansowe sporządza dział finansowy, którego pracownicy są certyfikowanymi księgowymi. Prezes zarządu "International Partners", pan Michał Wysocki, oraz dwóch członków zarządu, pani Katarzyna Lewandowska i pan Marek Wójcik, podpisują coroczne sprawozdanie finansowe. Pan Wysocki deleguje pracownika działu prawnego do złożenia dokumentów w KRS, a pracownik ten posiada pełnomocnictwo, co zapewnia poprawność i terminowość złożenia sprawozdania.

Podsumowanie

 

W każdej z powyższych sytuacji sprawozdanie finansowe spółki komandytowej podpisują osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownicy jednostki lub członkowie zarządu komplementariusza, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Bez względu na wielkość firmy, podpisy te są niezbędne dla zgodności z prawem i ważności dokumentów.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej lub sporządzenia pisma? Skorzystaj z naszych usług online, gdzie doświadczeni prawnicy szybko i skutecznie rozwiążą Twoje problemy prawne, bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »