Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką komandytową? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-09-02 • Aktualizacja: 2021-03-31

Czy sprawozdanie finansowe spółki komandytowej muszą podpisać wszyscy wspólnicy, czy wystarczy podpis prezesa spółki z o.o. będącej komplementariuszem? Czy wniosek do KRS o zmianę wpisu KRS Z-30 z resztą dokumentów (tj. sprawozdanie, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku, opinia biegłego) może złożyć pracownik i czy musi mieć pełnomocnictwo lub jakieś inne dokumenty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej

Roczne sprawozdanie finansowe podpisują wraz z opatrzeniem podpisu datą:

  • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (zazwyczaj jest to główny księgowy, ale może to być także biuro rachunkowe, które przejęło prowadzenie ksiąg rachunkowych), i
  • kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu (rocznego sprawozdania finansowego nie mogą podpisywać pełnomocnicy).

Ustawa o rachunkowości*:

„2. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.”

Ustawa wskazuje, kim jest kierownik jednostki, a tym samym wskazuje osoby, które muszą podpisać roczne sprawozdanie finansowe. Kierownikiem jednostki jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. Ustawa o rachunkowości wskazuje jednocześnie, że kierownikiem jednostki (a więc i osobą podpisującą roczne sprawozdanie finansowe) w przypadku spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej są komplementariusze prowadzący sprawy spółki.

Kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

W związku z powyższym, sprawozdanie powinien podpisać prezes zarządu lub 2 członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem – zgodnie z zasadami reprezentacji tej spółki.

Własnoręczne podpisy powinny być złożone na każdym elemencie wchodzącym w skład rocznego sprawozdania finansowego (a więc na wprowadzeniu, bilansie, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacjach, zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz rachunku zysków i strat). Obowiązek taki wynika z wskazanego powyżej przepisu ustawy o rachunkowości, gdzie wskazuje się, że kierownik jednostki podpisuje sprawozdanie finansowe, na które składają się elementy określone w tej ustawie:

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

„2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu;

2) rachunku zysków i strat;

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

3. Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 3a.”

Należy podkreślić, że sprawozdania z działalności, zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości, nie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba prowadząca rachunkowość jednostki jest jednocześnie członkiem zarządu. Wówczas (jako członek zarządu) ma obowiązek podpisać sprawozdanie z działalności.

Dokumenty, tj. KRS Z-30, sprawozdanie itp. podpisane przez osoby wskazane powyżej, w biurze podawczym sądu może złożyć dowolna osoba.

* Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »