Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka w likwidacji, która otrzymuje dokumenty zakupu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-08-31

Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Spółka otrzymuje dokumenty zakupu jeszcze bez dopisku w swojej nazwie „w likwidacji”. Spółka po otrzymaniu dokumentów zakupu wystawi noty korygujące. Czy spółka powinna wystawić noty korygujące dotyczące dopisania w nazwie „sp. z o.o. w likwidacji” do dokumentów zakupu wystawionych począwszy od dnia uchwały o postawieniu spółki w stan likwidacji, czy od dnia zarejestrowania likwidacji spółki przez właściwy sąd w KRS?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

W odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastosowanie ma art. 274 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia »w likwidacji«”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że otwarcie likwidacji powoduje pewne zmiany organizacyjne, które są charakterystyczne dla tej fazy istnienia spółki. Podstawową jest zmiana firmy spółki. Wynika ona z konieczności oznaczenia przejścia spółki w nową formę ustrojową: „spółkę w likwidacji" (tak A. Szajkowski, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych, 2005, t. II, s. 866).

Zmiana ta może nastąpić po ustanowieniu likwidatorów przez zgromadzenie wspólników lub przez sąd. Nie można przyjąć więc, że z dniem otwarcia likwidacji firma spółki ulega automatycznemu przekształceniu (por. M. Trzebiatowski, Od kiedy firma spółki handlowej z dodatkiem „w likwidacji", Pr. Sp. 2010, nr 12, s. 17, który wiąże moment rozpoczęcia używania firmy spółki handlowej z dodatkiem „w likwidacji” z momentem podjęcia pierwszych czynności likwidacyjnych, co w przypadku spółek kapitałowych nastąpi zazwyczaj po formalnym ujawnieniu wejścia spółki w fazę likwidacji, czyli po ogłoszeniu o otwarciu likwidacji).

Do pierwszych obowiązków likwidatorów należy zgłoszenie zmiany firmy do rejestru. Spółka powinna działać pod dotychczasową firmą, która musi być uzupełniona dodatkiem „w likwidacji”. Nie istnieją przeszkody, aby już w trakcie postępowania likwidacyjnego firma spółki – w tym korpus – została zmieniona w inny sposób. (A.Kidyba, Kodeks Spółek handlowych, Lex).

Tak więc moment rozpoczęcia używania firmy spółki handlowej z dodatkiem „w likwidacji” winien być raczej kojarzony z chwilą podjęcia pierwszych czynności likwidacyjnych.

Identyczna regulacja jest powtórzona w art. 461 Kodeksu w odniesieniu do spółek akcyjnych. Tu komentatorzy z kolei wskazują, że zmiana brzmienia firmy następuje z mocy prawa, z chwilą otwarcia likwidacji, zatem nie jest konieczne dokonywanie w tym zakresie zmiany statutu [tak: m.in. W. Popiołek, (w:) Strzępka, Komentarz KSH, 2012, s. 1164, Nb 3); zmiana brzmienia firmy poprzez jej rozszerzenie o dodatek „w likwidacji” „może nastąpić po ustanowieniu likwidatorów. Błędne jest założenie, że firma spółki ulega automatycznemu przekształceniu z dniem otwarcia likwidacji”.

Inni z kolei piszą, iż z chwilą otwarcia likwidacji firma spółki powinna zostać uzupełniona słowami „w likwidacji”. Zmienia się bowiem cel działania spółki. Nie chodzi już o kontynuowanie dotychczasowej działalności, nie wspominając o rozwoju, ale o jej zwinięcie (tak R. Czerniawski, Komentarz do kodeksu spółek handlowych). Dzień otwarcia likwidacji to z kolei, jak stanowi przepis, dzień podjęcia uchwały wspólników.

Dalej jeszcze dodam, że ze stanu faktycznego sprawy, który legł u podstaw postanowienia Sądu Najwyższego z 9.04.2008 r., wydanego w sprawie o sygn. akt V CSK 508/07, wynika to, że na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy określonej spółki akcyjnej dnia 28.11.2003 r. „podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji z dniem 31 grudnia 2003 r. oraz o powołaniu na stanowisko likwidatora Jana M. Uchwała ta została wpisana do KRS postanowieniem z dnia 20 stycznia 2004 r.” Rozstrzygając o zarzucie skargi kasacyjnej naruszenia m.in. art. 461 § 1 Kodeksu spółek handlowych, sąd stwierdził, że jest on niezasadny, jako że: „zgodnie z jednoznacznym brzmieniem tego przepisu, jeżeli o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej decyduje walne zgromadzenie wspólników, otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki, a nie z dniem otwarcia likwidacji wskazanym w uchwale. Także wpis do rejestru otwarcia likwidacji i ustanowienia likwidatora ma charakter jedynie deklaratoryjny (…). Dlatego słusznie Sądy obu instancji stwierdziły, że otwarcie likwidacji spółki akcyjnej (…) nastąpiło w dniu 28 listopada 2003 r., gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników tej Spółki podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu i postawieniu w stan likwidacji i od tej daty uczestnik został likwidatorem Spółki reprezentującym ją na zewnątrz i jedyną osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki”.

Tak więc reasumując, czasami otwarcie likwidacji nie jest zawsze kojarzone z dniem podjęcia uchwały przez wspólników i zawsze tu zdania były i pewnie też będą podzielone. Chyba popularniejsza jest opinia, zgodnie z którą nie ma obowiązku używania dodatku w likwidacji od dnia podjęcia uchwały i może być to dzień wpisu otwarcia likwidacji do KRS, ale powiem szczerze, że mnie ta argumentacja jednak nie przekonuje do końca i chyba skłaniałabym się do stanowiska Ryszarda Czerniakowskiego. Przy czym zastrzegam, że jest to moje zdanie.

Przykro mi, że nie mogę podać jednoznacznej odpowiedzi, ale brak tu po prostu jedności poglądów.

Proszę pamiętać, że zawsze jest też możliwość uzyskania wiążącego dla Pani stanowiska organów skarbowym poprzez wystąpienie z wnioskiem o interpretację podatkową, wówczas jeśli się podatnik do niej zastosuje, to nawet gdy ona jest błędna i potem zostanie uchylona, nie może on ponieść z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zbycie lub zastawienie udziałów w spółce z o.o.

Posiadam 50% udziałów w spółce z o.o. podobnie jak i drugi wspólnik, ponieważ spółka jest dwuosobowa. Oboje jesteśmy członkami zarządu...

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam jednego pracownika, żona pracuje na etacie. Chciałbym obniżyć koszty ZUS, zakładając spółkę z o.o....

Czy nadal jestem prezesem niedziałającej od lat spółki z o.o.?

Przed 18 laty powstała spółka z o.o., a ja zostałem jej prezesem. Działała przez 2 lata, po czym doszło do zbycia udziałów na jednego...

Zgoda na sprzedaż udziałów

Wspólnik sp. z o.o. wystąpił do zarządu o zgodę na zbycie udziałów. Według umowy spółki jego udziały są uprzywilejowane (1 udział daje 3...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}