Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka w likwidacji, która otrzymuje dokumenty zakupu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-08-31

Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Spółka otrzymuje dokumenty zakupu jeszcze bez dopisku w swojej nazwie „w likwidacji”. Spółka po otrzymaniu dokumentów zakupu wystawi noty korygujące. Czy spółka powinna wystawić noty korygujące dotyczące dopisania w nazwie „sp. z o.o. w likwidacji” do dokumentów zakupu wystawionych począwszy od dnia uchwały o postawieniu spółki w stan likwidacji, czy od dnia zarejestrowania likwidacji spółki przez właściwy sąd w KRS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastosowanie ma art. 274 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia »w likwidacji«”.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że otwarcie likwidacji powoduje pewne zmiany organizacyjne, które są charakterystyczne dla tej fazy istnienia spółki. Podstawową jest zmiana firmy spółki. Wynika ona z konieczności oznaczenia przejścia spółki w nową formę ustrojową: „spółkę w likwidacji" (tak A. Szajkowski, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych, 2005, t. II, s. 866).

Zmiana ta może nastąpić po ustanowieniu likwidatorów przez zgromadzenie wspólników lub przez sąd. Nie można przyjąć więc, że z dniem otwarcia likwidacji firma spółki ulega automatycznemu przekształceniu (por. M. Trzebiatowski, Od kiedy firma spółki handlowej z dodatkiem „w likwidacji", Pr. Sp. 2010, nr 12, s. 17, który wiąże moment rozpoczęcia używania firmy spółki handlowej z dodatkiem „w likwidacji” z momentem podjęcia pierwszych czynności likwidacyjnych, co w przypadku spółek kapitałowych nastąpi zazwyczaj po formalnym ujawnieniu wejścia spółki w fazę likwidacji, czyli po ogłoszeniu o otwarciu likwidacji).

Do pierwszych obowiązków likwidatorów należy zgłoszenie zmiany firmy do rejestru. Spółka powinna działać pod dotychczasową firmą, która musi być uzupełniona dodatkiem „w likwidacji”. Nie istnieją przeszkody, aby już w trakcie postępowania likwidacyjnego firma spółki – w tym korpus – została zmieniona w inny sposób. (A.Kidyba, Kodeks Spółek handlowych, Lex).

Tak więc moment rozpoczęcia używania firmy spółki handlowej z dodatkiem „w likwidacji” winien być raczej kojarzony z chwilą podjęcia pierwszych czynności likwidacyjnych.

Identyczna regulacja jest powtórzona w art. 461 Kodeksu w odniesieniu do spółek akcyjnych. Tu komentatorzy z kolei wskazują, że zmiana brzmienia firmy następuje z mocy prawa, z chwilą otwarcia likwidacji, zatem nie jest konieczne dokonywanie w tym zakresie zmiany statutu [tak: m.in. W. Popiołek, (w:) Strzępka, Komentarz KSH, 2012, s. 1164, Nb 3); zmiana brzmienia firmy poprzez jej rozszerzenie o dodatek „w likwidacji” „może nastąpić po ustanowieniu likwidatorów. Błędne jest założenie, że firma spółki ulega automatycznemu przekształceniu z dniem otwarcia likwidacji”.

Inni z kolei piszą, iż z chwilą otwarcia likwidacji firma spółki powinna zostać uzupełniona słowami „w likwidacji”. Zmienia się bowiem cel działania spółki. Nie chodzi już o kontynuowanie dotychczasowej działalności, nie wspominając o rozwoju, ale o jej zwinięcie (tak R. Czerniawski, Komentarz do kodeksu spółek handlowych). Dzień otwarcia likwidacji to z kolei, jak stanowi przepis, dzień podjęcia uchwały wspólników.

Dalej jeszcze dodam, że ze stanu faktycznego sprawy, który legł u podstaw postanowienia Sądu Najwyższego z 9.04.2008 r., wydanego w sprawie o sygn. akt V CSK 508/07, wynika to, że na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy określonej spółki akcyjnej dnia 28.11.2003 r. „podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji z dniem 31 grudnia 2003 r. oraz o powołaniu na stanowisko likwidatora Jana M. Uchwała ta została wpisana do KRS postanowieniem z dnia 20 stycznia 2004 r.” Rozstrzygając o zarzucie skargi kasacyjnej naruszenia m.in. art. 461 § 1 Kodeksu spółek handlowych, sąd stwierdził, że jest on niezasadny, jako że: „zgodnie z jednoznacznym brzmieniem tego przepisu, jeżeli o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej decyduje walne zgromadzenie wspólników, otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki, a nie z dniem otwarcia likwidacji wskazanym w uchwale. Także wpis do rejestru otwarcia likwidacji i ustanowienia likwidatora ma charakter jedynie deklaratoryjny (…). Dlatego słusznie Sądy obu instancji stwierdziły, że otwarcie likwidacji spółki akcyjnej (…) nastąpiło w dniu 28 listopada 2003 r., gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników tej Spółki podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu i postawieniu w stan likwidacji i od tej daty uczestnik został likwidatorem Spółki reprezentującym ją na zewnątrz i jedyną osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki”.

Tak więc reasumując, czasami otwarcie likwidacji nie jest zawsze kojarzone z dniem podjęcia uchwały przez wspólników i zawsze tu zdania były i pewnie też będą podzielone. Chyba popularniejsza jest opinia, zgodnie z którą nie ma obowiązku używania dodatku w likwidacji od dnia podjęcia uchwały i może być to dzień wpisu otwarcia likwidacji do KRS, ale powiem szczerze, że mnie ta argumentacja jednak nie przekonuje do końca i chyba skłaniałabym się do stanowiska Ryszarda Czerniakowskiego. Przy czym zastrzegam, że jest to moje zdanie.

Przykro mi, że nie mogę podać jednoznacznej odpowiedzi, ale brak tu po prostu jedności poglądów.

Proszę pamiętać, że zawsze jest też możliwość uzyskania wiążącego dla Pani stanowiska organów skarbowym poprzez wystąpienie z wnioskiem o interpretację podatkową, wówczas jeśli się podatnik do niej zastosuje, to nawet gdy ona jest błędna i potem zostanie uchylona, nie może on ponieść z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zbycie lub zastawienie udziałów w spółce z o.o.

Posiadam 50% udziałów w spółce z o.o. podobnie jak i drugi wspólnik, ponieważ spółka jest dwuosobowa. Oboje jesteśmy członkami zarządu...

 

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam jednego pracownika, żona pracuje na etacie. Chciałbym obniżyć koszty ZUS, zakładając spółkę z o.o....

 

Zgoda na sprzedaż udziałów

Wspólnik sp. z o.o. wystąpił do zarządu o zgodę na zbycie udziałów. Według umowy spółki jego udziały są uprzywilejowane (1 udział daje 3...

 

Bezpłatne przejęcie spółki z o.o.

Od 4 lat istnieje spółka, której 99% udziałów posiada mój znajomy Francuz. Jest on również jej prezesem zarządu. 1% udziałów posiada jego wspólnik...

 

Podział majątku, gdy w grę wchodzi spółka z o.o.

Jesteśmy w trakcie rozwodu, mamy rozdzielność majątkową. Żona nie chce podzielić się majątkiem, chciałbym więc przeprowadzić podział majątku. Do...

 

Kto podpisuje umowa o pracę prokurenta ze spółką z o.o. ?

Jesteśmy spółką z o.o. i mamy reprezentację dwuosobową: członek zarządu + prokurent. Prokurent jest zatrudniony na umowę o pracę czasową,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »