Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarząd w dwuosobowej spółce z o.o.

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2015-01-16

Czy w spółce z o.o., która ma dwóch wspólników, funkcje zarządu może pełnić tylko jeden ze wspólników?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Odnosząc się do treści Pana pytania należy stwierdzić, iż w dwuosobowej spółce z o.o. zarząd może być jednoosobowy a funkcję członka zarządu może pełnić jeden ze wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nadto osoba powołana na członka zarządu musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnej i nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587 Kodeksu spółek handlowych. Mianowicie chodzi tu o następujące przestępstwa:

– przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265-269b Kodeksu karnego),

– przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-277 Kodeksu karnego),

– przestępstwa przeciwko mieniu, np. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój (art. 278-295 Kodeksu karnego),

– przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296-309 Kodeksu karnego),

– przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310-316 Kodeksu karnego),

– przestępstwa ogłaszania nieprawdziwych danych o funkcjonowaniu spółki (art. 587 Kodeksu spółek handlowych).

Powyższy zakaz bycia członkiem zarządu ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. Istnieje możliwość skrócenia czasu powyższego zakazu. Skazany (ale tylko wówczas, jeśli popełnił przestępstwo z winy nieumyślnej) może wystąpić o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Ze stosownym wnioskiem można wystąpić do sądu w terminie do trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Powyższe potwierdza art. 18 i 201 Kodeksu spółek handlowych.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku powołania wspólnika do zarządu nie można mu udzielić pełnomocnictwa na zgromadzeniu wspólników.

Zarząd w spółce z o.o. jest więc organem uchwałodawczym bez względu na jego liczebność. Nawet jeżeli zarząd jest jednoosobowy, podejmuje on również uchwały.

Warto dodać, że to umowa spółki powinna przewidywać liczebność zarządu. Umowa ilość członków zarządu może określać liczbowo lub określić „widełkowo” (od… do…) i następnie już uchwałą wspólników konkretyzować tę liczbę.

Jeśli więc umowa spółki, o którą Pan pyta, stanowiłaby, iż zarząd tej spółki jest dwuosobowy, to aby w skład zarządu wchodziła tylko jedna osoba, należałoby zmienić najpierw umowę spółki.

Proszę pamiętać, że zarząd w spółce z o.o. jest obligatoryjny (tzn. musi być powołany) od momentu zarejestrowania spółki. Spółka w organizacji może działać za pośrednictwem pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}