Wprowadzenie gruntu aportem do spółki z o.o.

• Data: 2023-10-17 • Autor: Adam Dąbrowski

Spółka z o.o. zajmująca się inwestycją deweloperską wprowadziła aportem grunt, który trafił odpowiednio – 5000 zł na kapitał podstawowy i 1 300 000 zł na kapitał zapasowy spółki. Spółka w momencie rozpoczęcia inwestycji przeznaczyła grunt pod inwestycję, przeksięgowując go ze środków trwałych na towary. Aktualnie spółka zakończyła przedsięwzięcie deweloperskie. Czy spółka musi zabezpieczyć wartość z tych udziałów z zysku na koncie spółki? A następnie przeznaczyć go na wypłatę dywidend?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wprowadzenie gruntu aportem do spółki z o.o.

W mojej ocenie aport przeznaczony tylko w nieznacznej części na kapitał zakładowy. a w lwiej części na kapitał zapasowy tylko skomplikował sytuację.

Nienaruszalność kapitału zapasowego spółki

Kapitał zakładowy spółki jest nienaruszalny. Nienaruszalność kapitału zakładowego oznacza jego stałość i sformalizowany tryb zmiany. Jeśli kapitał zakładowy zostałby naruszony, np. poprzez nienależną wypłatę, wspólnicy mają obowiązek wyrównania jego brakującej części.

  1. Wspólnicy nie mogą otrzymać prostego zwrotu wniesionych wkładów w całości lub części.

  2. Nie mogą również otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego.

  3. Nie mogą również otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zapasowego powstałego z agio przy tworzeniu spółki.

  4. Wspólnikom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów lub przysługujących udziałów.

Zbycie aportu

Co nie oznacza, że wymagane jest utrzymywanie stałego poziomu dostępnych środków pieniężnych i majątku w spółce. Skoro na poczet kapitału zakładowego wniesiono aport, a dojdzie do jego zbycia – to nie spowoduje, że kapitał zakładowy przestanie istnieć. On nadal formalnie istnieje.

Przy zbycie przedmiotu aportu dojdzie do tzw. surogacji, czyli zastąpienia składników stanowiących wkład na inne składniki, w tym pieniądze. Pieniądze i prawa będące przedmiotem wkładu wcale nie muszą być zatrzymane w spółce i mogą służyć prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej. Tak jak w Pani przypadku. Spółka ma prawo rozporządzania przedmiotem aportu według własnego uznania.

Musi jednak mieć na uwadze, że w wyniku takiego rozporządzenia nie może spać kapitał zakładowy poniżej ustalonego w umowie. W księgach rachunkowych zawsze powinien być wskazany kapitał zakładowy w kwocie, jaka wynika z umowy spółki. I teoretycznie powinien on mieć pokrycie w majątku spółki. To samo dotyczy kapitału zapasowego powstałego z AGIO. On także może wykorzystywany na cele działalności.

Pieniądze dla wspólników

Lecz według Kodeksu spółek handlowych:

„Art. 192. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe”.

Poza zyskiem za ostatni rok obrotowy uchwałą zgromadzenia wspólników można również przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwoty zgromadzone na kapitale zapasowym. Warunkiem jednak jest, aby to była wyłącznie ta część kapitału zapasowego, która została utworzona z zysku spółki.

Jeśli więc część kapitału zapasowego pochodzi z agio, to nie ma możliwości, aby ją przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Agio to nadwyżka nad wartością nominalną udziałów. Dzieje się tak w przypadku kiedy udziały obejmowane są za kwotę wyższą niż nominalna. Ta różnica między kwotą nominalną a kwotą zapłaconą przez wspólnika za udziały (cena emisyjna) to właśnie agio. Kwota z agio trafia na kapitał zapasowy. I tej kwoty nie rusza się podczas wypłaty dywidendy.

Zasada generalna: kapitał zapasowy może zostać wykorzystany na wypłatę dywidendy tylko i wyłącznie w tej części, w której został utworzony z zysku. W doktrynie wskazuje się, że nie jest możliwe przeznaczenie na dywidendę środków z kapitału zapasowego utworzonego z agio (tak m.in. S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks..., t. II, 2005, s. 387).

W Pani przypadku aport o został przeznaczony na kapitał zakładowy (300 zł) oraz na kapitał zapasowy spółki (1 900 000). To powoduje, że ta kwota stanowiąca kapitał zakładowy oraz zapasowy powstały z agio nie może być przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dotyczy to zarówno kapitału zakładowego, jak i kapitału zapasowego.

Warunkiem wypłaty dywidendy jest wystąpienie zysku oraz podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników co do podziału zysku, co wynika wprost z art. 191 § 1. Przy braku zysku nie ma mowy o jego podziale.

Środki uzyskane po zbyciu inwestycji powinny być w części zaksięgowane na poczet kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego, jaki powstał z agio. Kwota kapitału zapasowego utworzonego z agio nie jest kapitałem zapasowym powstałym z zysku spółki i nie może być przeznaczony do podziału między wspólników w formie dywidendy.

Kapitał zapasowy jest tą częścią kapitału, której przeznaczeniem jest pokrywanie potencjalnych strat finansowych w działalności firmy. Kapitał zapasowy to swego rodzaju rezerwa, która ma za zadanie stabilizować działalność firmy w trudnych momentach jej działalności. Kapitał zapasowy w bilansie stanowi element kapitału własnego.

Mając na uwadze sformułowane pytanie, wskażę, iż:

  1. spółka musi cześć przychodów z inwestycji, w jakiej brał udział kapitał zapasowy, odtworzyć niejako ten kapitał,

  2. spółka musi zapewnić wielkość kapitału zakładowego na takim poziomie, jak wskazuje umowa spółki,

  3. kapitał zakładowy nie może być przeznaczony do podziału w formie dywidendy,

  4. kapitał zapasowy powstały z nadwyżki (agio) nie może być przeznaczony do podziału w formie dywidendy,

  5. zysk z danego roku podatkowego może być przeznaczony do podziału między wspólników w formie dywidendy.

Konieczność utrzymania kapitału zakładowego na poziomie według umowy spółki oraz kapitału zapasowego powstałego z agio jest dla spółki obowiązkowa. W praktyce nader często wspólnicy dzielą cały zysk, nie bacząc na konieczność zabezpieczenia istnienia kapitału zakładowego oraz zapasowego (powstałego z agio), czego efektem staje się brak środków na działalność.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Adam Dąbrowski

O autorze: Adam Dąbrowski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »