Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką akcyjną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka akcyjna, spółka z o.o., kogo wpisać do krajowego rejestru dłużników?

Michał Kowalski • Opublikowane: 2018-06-15

Jakie mam możliwości przekazania do Krajowego Rejestru Długów danych osób wchodzących w skład organu Rady Nadzorczej spółki akcyjnej? W skład rady nadzorczej w konkretnym przypadku wchodzi 6 osób. Czy można ich wszystkich dopisać do KRD? To samo pytanie dotyczy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku jest dwóch wspólników, z czego tylko jeden jest w zarządzie, jest prezesem. Zaznaczam, że pozostałe warunki, czyli umowa, kwoty, terminy itp. są spełnione.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Używa Pan określenia „krajowy rejestr długów”. W Polsce jest to część nazwy firmy: Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA – firmy prywatnej. Działa ona jako biuro informacji gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Według tejże ustawy za dłużnika niebędącego konsumentem uznaje się:

„a) osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak również osobę fizyczną, która zakończyła wykonywanie działalności gospodarczej, w zakresie zobowiązań względem wierzyciela związanych z zakończoną działalnością gospodarczą,

b) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym; (…).”

Wierzyciele mogą przekazywać do biura informacje gospodarcze w celu ich ujawnienia, jeżeli zawarli z biurem umowę o udostępnianie informacji gospodarczych.

Ustawa stanowi:

„Art. 2. 1. Przez informacje gospodarcze rozumie się dane dotyczące:

1) podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w zakresie:

a) nazwy albo firmy, b) siedziby i adresu, c) numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego, d) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), e) numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej »numerem REGON«, jeżeli został nadany, f) imion, nazwisk i numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej »numerem PESEL«, lub innego numeru potwierdzającego tożsamość wspólników, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub prokurentów, g) imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, h) głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;

2) osoby fizycznej w zakresie: a) imion i nazwiska, b) adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń, c) numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość, d) serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie: a) imion i nazwiska, b) numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość, c) serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, d) firmy, e) oznaczenia miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń lub adresu, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, f) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, g) numeru REGON, jeżeli został nadany, h) numeru właściwej ewidencji wraz z oznaczeniem organu ewidencyjnego lub numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 2 lipca2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i) imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, j) głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; (…).”

„Art. 15. 1. Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni;

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

1a. Jeżeli umowa między wierzycielem a dłużnikiem niebędącym konsumentem, z której wynika zobowiązanie dłużnika, przewiduje możliwość wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty w formie elektronicznej na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej dłużnika, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się za spełniony, jeśli upłynął co najmniej miesiąc od wysłania wezwania do zapłaty zgodnie z postanowieniami umowy.

2. W przypadku określonym w ust. 1 wierzyciel może przekazać do biura wyłącznie informacje gospodarcze dotyczące:

1) siebie – określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3;

2) dłużnika niebędącego konsumentem – określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3;

3) wspólników dłużnika będącego spółką osobową – określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3;

4) akcjonariusza lub wspólnika dłużnika będącego jednoosobową spółką akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3;

5) zobowiązania – określone w art. 2 ust. 1 pkt 4.

3. Jeżeli przekazane informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem dotyczące:

1) wierzyciela – nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d albo pkt 3 lit. d-f,

2) dłużnika niebędącego konsumentem – nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d albo pkt 3 lit. d-f,

3) zobowiązania – nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a, c, d, f, g oraz j

– biuro zwraca je przekazującemu wierzycielowi w celu uzupełnienia.

4. Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem:

1) przekazanej niezgodnie z ust. 1 lub

2) przekraczającej zakres określony w ust. 2.

5. W przypadku zobowiązań wyrażonych w walucie obcej, spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ocenia się na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania informacji gospodarczej do biura.”

Zarówno wskazana przez Pana spółka akcyjna, jak i spółka z o.o. to osoby prawne. Osoby prawne działają poprzez swoje organy: wykonawcze/zarządzające w postaci zarządu; nadzorcze w postaci Rad Nadzorczych lub Komisji Rewizyjnych oraz uchwałodawcze w postaci walnego zgromadzenia (spółka akcyjna) lub zgromadzenia wspólników (spółka z o.o.).

Spółka akcyjna ma akcjonariuszy. Spółka z o.o. ma wspólników/udziałowców. Spółki te nie są spółkami jednoosobowymi; nie mają tylko jednego akcjonariusza (akcyjna) lub tylko jednego wspólnika (z o.o.). Obie spółki (akcyjna i z o.o.) mogą być dłużnikami niebędącymi konsumentem.

W sytuacji, gdy to spółka akcyjna ma dług wobec wierzyciela A – to nie mają go członkowie zarządu; nie mają go członkowie jej rady nadzorczej ani jej akcjonariusze. Te organy spółki, ich członkowie, a także akcjonariusze nie są dłużnikami wobec wierzyciela A.

W sytuacji, gdy to spółka z o.o. ma dług wobec wierzyciela B – to nie mają go członkowie zarządu; nie mają go członkowie jej rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ani jej wspólnicy. Te organy spółki, ich członkowie a także wspólnicy nie są dłużnikami wobec wierzyciela B.

W świetle art. 15 ust. 2 pkt 2 wierzyciel A może przekazać do biura informacji gospodarczej informacje o dłużniku, który nie jest konsumentem, a jest spółką akcyjną (podmiotem będącym osobą prawną) w zakresie:

a) nazwy albo firmy,

b) siedziby i adresu,

c) numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego,

d) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.1)),

e) numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „numerem REGON”, jeżeli został nadany,

f) imion, nazwisk i numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej „numerem PESEL”, lub innego numeru potwierdzającego tożsamość wspólników, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub prokurentów,

g) imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni,

h) głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Zakres przekazywanych przez wierzyciela informacji o dłużniku jest katalogiem zamkniętym. Nie ma możliwości zgodnego z prawem przekazania do biura informacji gospodarczej innych informacji. Stosownie bowiem do art. 15 ust. 4 biuro informacji gospodarczej nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem, które przekazane zostały niezgodnie z warunkami wstępnymi ( art. 15. ust. 1) lub przekraczają zakres określony w art. 15 ust. 2 (w części dotyczącej określonego w nim dłużnika).

Analiza zapisów art. 15 pozwala na wniosek, że w zakresie informacji, jakie mogą być przekazane do biura informacji gospodarczej, nie są wskazane informacje o:

  1. danych osób wchodzących w skład organu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej,
  2. danych wspólników Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością, w której jest co najmniej dwóch wspólników.

W przypadku przekazania do biura informacji gospodarczej informacji wykraczających poza dopuszczalny prawem zakres – biuro informacji gospodarczej nie przyjmuje tych informacji. Nie ma także obowiązku ich przyjęcia. Nie ma prawa do ich gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania.

W praktyce zdarza się, że w spółce akcyjnej jest tylko jeden akcjonariusz; a w spółce z o.o. jest tylko jeden wspólnik. Spółki takie nazywane są spółkami jednoosobowymi.

W świetle art. 15 ust. 2 pkt t wierzyciel A może przekazać do biura informacji gospodarczej informacje o jedynym akcjonariuszu spółki akcyjnej jednoosobowej lub jedynym wspólniku jednoosobowej spółki z o.o. (dłużnika będącego osobą prawną). Nie są to jednak informacje dowolne, a jedynie te określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 ustawy (co jest zależne czy jedynym akcjonariuszem jest osoba fizyczna prowadząca działalność, czy osoba prawna).

Reasumując, w świetle powszechnie obowiązujących przepisów (cytowana ustawa):

  • jest możliwe przekazania do biura informacji gospodarczej (Krajowego Rejestru Długów lub innego biura) danych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej – ale informacje te nie zostaną przyjęte przez biuro informacji gospodarczej jako przekraczające zakres określony ustawą;
  • nie można dopisać do KRD (big) danych osób fizycznych wchodzących w skład RN w spółce akcyjnej,
  • jest możliwe przekazanie do biura informacji gospodarczej (Krajowego Rejestru Długów lub innego biura) danych wspólników spółki z o.o., gdy spółka ma co najmniej dwóch wspólników – ale informacje te nie zostaną przyjęte przez biuro informacji gospodarczej jako przekraczające zakres określony ustawą;
  • nie można dopisać do KRD (big) danych wspólników spółki z o.o., gdy ma ona co najmniej dwóch wspólników.

Możliwość samego przekazania takich informacji wynika z faktu, że w praktyce nikt nie jest w stanie zabronić wierzycielowi sporządzenia takich informacji oraz podjęcia działań celem ich faktycznego przekazania do biura informacji gospodarczej. Ale, jak wskazano, spotka się to z odmową ich przyjęcia przez biuro informacji gospodarczej.

Wierzyciel powinien zdawać sobie sprawę, że podejmując takie kroki, naraża się na odpowiedzialność karną oraz cywilną, albowiem przekazuje informacje o osobach fizycznych będących konsumentami niebędącymi wobec niego dłużnikami.

Dojdzie więc do rozpowszechniania w sposób nieuprawniony informacji niestanowiących informacji gospodarczej (wykraczających poza zakres wskazany ustawą).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Opodatkowanie sprzedaży akcji spółki akcyjnej

Jak wygląda opodatkowanie sprzedaży (czerwiec 2014 r.) akcji spółki akcyjnej, które syn zakupił ze środków pieniężnych uzyskanych w maju 2011 r....

 

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej – głosowanie uchwały

Pytanie dotyczy głosowania nad uchwałą na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej. Akcjonariusz (spółka z o.o.) jest reprezentowany przez dwóch członków...

 

Oddział jako wyodrębniona część działalności gospodarczej

Spółka akcyjna posiada kilka miejsc prowadzenia działalności na terenie kraju poza siedzibą spółki, skąd prowadzi sprzedaż towarów. Umownie nazwała te...

 

Wynagrodzenie za pracę w spółce członka rady nadzorczej

Czy członek rady nadzorczej spółki akcyjnej może bez żadnych ograniczań otrzymywać wynagrodzenie z tej spółki za świadczoną pracę (etat,...

 

Dywidenda przeznaczona na kapitał zapasowy a roszczenia akcjonariusza

Jestem akcjonariuszem prywatnej spółki akcyjnej. Aktualnie posiadam 3% udziałów (akcji). W 2009 r. posiadałem 9% udziałów. Za rok 2009 część zysku...

 

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy z kapitału zapasowego

Spółka akcyjna w 2017 r. miała stratę w wysokości 500 tys. zł wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym. W 2018 spółka będzie miała...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »