Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi prywatne w spółce jawnej

Michał Soćko • Opublikowane: 2017-06-19 • Aktualizacja: 2021-04-07

Istnieje spółka jawna złożona z dwóch osób. Jeden ze wspólników ma długi prywatne. Czy spółka / drugi wspólnik za te długi odpowiadają? Jeżeli tak – w jaki sposób?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długi prywatne w spółce jawnej

Czy spółka jawna lub jej drugi wspólnik odpowiadają za długi prywatne wspólnika?

Na tak postawione pytania należy postawić odpowiedź przeczącą – ani spółka, ani też drugi wspólnik spółki jawnej nie odpowiadają za długi prywatne wspólnika. Wierzyciel wspólnika będącego dłużnikiem może zająć prawa tego wspólnika w spółce (np. prawo do zysku).

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (K.s.h.):

„§ 1. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika może uzyskać zajęcie tylko tych praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać.

§ 2. Jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego.

§ 3. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne”.

W powyższym artykule chodzi właśnie o wierzyciela osobistego wspólnika, który jest dłużnikiem w relacji z wierzycielem (zob. szerzej G. Kozieł, Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialnoprawne, Warszawa 2016, s. 21 i n.).

Prywatne długi jednego ze wspólników spółki jawnej

Wierzyciel nie może obecnie sięgać bezpośrednio do majątku spółki, która jest odrębnym podmiotem. Może jednak zająć egzekucyjnie uprawnienia i roszczenia, które jego dłużnikowi przysługują wobec spółki jawnej [S. Sołtysiński (w:) Kodeks, 2001, t. I, s. 366; G. Kozieł, Status…, s. 89 i n.].

Zgodnie z tym przepisem wierzyciel ma ograniczone prawo zajęcia niektórych praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce. Możliwe jest zajęcie tylko tych praw, które są zbywalne i wspólnik może nimi rozporządzać (mają charakter majątkowy). Nie może być więc uprawnienie wierzyciela odnoszone do ogółu praw i obowiązków, które mogą być przenoszone na osobę trzecią (zob. również G. Kozieł, Dopuszczalność sprzedaży egzekucyjnej praw wspólnika a stosunek członkostwa w handlowej spółce osobowej, Pr. Sp. 2008, nr 10, s. 31). Dotyczy to również uprawnień organizacyjnych.

Zajęcie przez wierzyciela praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce

Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli istnieją określone prawa cząstkowe, którymi można rozporządzać, to wierzyciel może zająć te prawa. Przykładem takiego prawa jest przyznane wspólnikowi prawo do zysku za dany rok obrotowy. Nie można tego rozumieć jako prawa do potencjalnego zysku, ale do zysku już podzielonego na rzecz wspólnika. Nie dotyczy to również sytuacji rozporządzenia zyskiem na inne cele niż podział między wspólników. Jeżeli więc wspólnicy postanowią o przekazaniu zysków na inne fundusze, to wierzyciel wspólnika nie będzie mógł się zaspokoić.

Wypowiedzenie umowy spółki przez wierzyciela prywatnego wspólnika

Przepis ten reguluje jeszcze jedną ważną kwestię: wypowiadanie umowy spółki przez wierzyciela osobistego wspólnika. Wypowiedzenie może być dokonane przy umowie zawartej na czas nieoznaczony. Przy umowie zawartej na czas oznaczony, jeżeli umowa spółki nie przewiduje terminów wypowiedzenia, wypowiedzieć umowy zawartej na czas oznaczony wspólnik nie może. Wyjątkiem jest w takiej sytuacji art. 62 § 2 K.s.h.

Warunkiem wypowiedzenia jest przeprowadzenie bezskutecznej egzekucji z ruchomości wspólnika w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i posiadanie tytułu egzekucyjnego oraz zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki.

Termin wypowiedzenia określono na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Gdyby jednak umowa spółki przewidywała termin wypowiedzenia krótszy niż sześć miesięcy przy zawarciu umowy na czas nieoznaczony, wierzyciel może skorzystać z terminu określonego w umowie. Jeżeli umowa zawierała postanowienia co do terminów wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, wierzyciel może skorzystać z tych terminów.

Przepis ten ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej, której wolą stron wspólnicy nie mogą zmienić.

Jak z powyższego wynika, wprawdzie wspólnik i spółka nie odpowiada za długi prywatne drugiego wspólnika, ale przy takiej konfiguracji działania wierzyciela (wypowiedzenie umowy spółki) może doprowadzić do jej faktycznej likwidacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »