Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tłumaczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a opodatkowanie

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-07-27

Jestem tłumaczem przysięgłym i wykonuję tłumaczenia dla sądów, policji oraz biur tłumaczeń i firm. Dotychczas rozliczałam się na umowy o dzieło (z firmami i biurami tłumaczeń) lub na podstawie rachunku z organami państwowymi, ponieważ oprócz tego jestem zatrudniona na umowę o pracę. Chciałabym jednak wykonywać także tłumaczenia przysięgłe dla osób fizycznych i w związku z tym mam pytanie: w jaki sposób miałabym rozliczać uzyskany dochód? W rozliczeniu miesięcznym, czy rocznym jako działalność wykonywaną osobiście, czy jeszcze inaczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że przychody tłumaczy pochodzące z wykonywania zadań i prac zleconych im przez sąd (bądź inne organy publiczne) oraz przychody z tytułu tłumaczenia, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od przedsiębiorców stanowią tzw. przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 6 i pkt. 8 ustawy PIT).

Płatnikiem podatku od tych przychodów powinien być odpowiednio sąd, czy też inny organ zlecający wykonanie czynności oraz przedsiębiorca. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9, są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie z tytułu usług tłumaczenia na rzecz organów państwowych oraz firm zaliczki na podatek pobierają te podmioty. Pani natomiast rozlicza podatek w deklaracji rocznej na podstawie otrzymanych informacji PIT-11.

Inaczej jednak przedstawia się sytuacja, gdy będzie Pani świadczyła usługi tłumaczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W zakresie analizy tego zagadnienia warto podeprzeć się pismami wydanymi przez organy podatkowe. Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 22 lipca 2005 r., nr PB5/KD-033-72-1101/05, wskazało:

„Kwestie dotyczące zawierania między stronami umów zlecenia oraz umów o dzieło regulują przepisy kodeksu cywilnego. Przy czym zarówno w przypadku umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło ustawodawca dopuścił możliwość zawierania tych umów przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, brak jest bowiem wyłączeń odnośnie do stron tych umów.

Przechodząc natomiast na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej »ustawą«, należy zauważyć, iż stosownie do postanowień art. 13 pkt 8 ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

A zatem do przychodów z osobiście wykonywanej działalności z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zalicza się wyłącznie przychody otrzymywane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Natomiast przychody uzyskane z tytułu realizacji umowy zlecenia lub umowy o dzieło, od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy.

W konsekwencji na zleceniodawcy nie ciąży obowiązek płatnika, w rozumieniu przepisów ustawy. Obowiązek wpłacenia zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego nie obciąża także zleceniobiorcy. Dopiero w zeznaniu podatkowym zleceniobiorca jest zobligowany wykazać dochód z tego tytułu wraz z innymi dochodami i od łącznej sumy obliczyć należny za dany rok podatek dochodowy.

Jednocześnie należy podkreślić, że w sytuacji gdy działalność jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (cykliczny lub stały), prowadzona jest we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, to mamy do czynienia z pozarolniczą działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy, a to z kolei oznacza konieczność zarejestrowania tej działalności.

Zwracam szczególną uwagę na ostatni akapit powyższego pisma. Jeżeli bowiem usługi tłumaczenia będą wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny rachunek, to będziemy mieli do czynienia z działalnością gospodarczą. Potwierdza to pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 11 maja 2006 r., nr RO-XV/415/PDOF-185/245/JS/06:

„Czy dochód uzyskany z tłumaczeń wykonywanych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej będzie stanowić dochód z działalności gospodarczej?

Jest Pan zatrudniony na pełnym etacie w firmie X na czas nieokreślony. Od ubiegłego roku jest Pan tłumaczem przysięgłym i wykonuje zlecenia Sądów i Prokuratur. W przyszłości pragnąłby Pan robić tłumaczenia również dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Z informacji uzyskanych przez Pana od tłumaczy w innych miastach wynika, iż tłumaczenia tego typu są sporadyczne, a uzyskany w ten sposób dochód niewielki i w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej, zyski z tłumaczenia nie pokrywają kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2006 r., stwierdza, iż dochód uzyskany ze świadczenia usług tłumaczenia na rzecz osób fizycznych nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast w myśl ust. 1a cyt. artykułu, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30, art. 30a-30c oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m.in. działalność wykonywana osobiście i pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 13 pkt 6 i 8 lit. a cyt. wyżej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

  • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9,
  • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Natomiast w myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W przedstawionym stanie faktycznym świadczenie usług tłumaczenia na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, będzie miało charakter zarobkowy, zorganizowany i powtarzalny. Należy zatem zauważyć, iż opisane czynności nie mieszczą się w ustawowym wyliczeniu rodzajów działalności wykonywanej osobiście, stanowią natomiast pozarolniczą działalność gospodarczą zdefiniowaną w cyt. wyżej art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący stan prawny, dochód uzyskany z tłumaczeń wykonywanych na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym będzie Pan zobowiązany do zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej i wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych z tytułu tej działalności dochodów.”

Podsumowując: jeżeli tłumaczenia na rzecz osób fizycznych będą miały charakter sporadyczny, istnieje możliwość zakwalifikowania uzyskanego dochodu jako inne źródła przychodu, które podlegają rozliczeniu w deklaracji PIT-37. Jeżeli jednak tłumaczenia będą miały charakter stały i zorganizowany, to taki przychód należy kwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej. Należy zatem założyć działalność, zaś uzyskany dochód rozliczyć na formularzu PIT-36.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Budowa domu pod wynajem pokoi

Potrzebuję porady w kwestii budowy domku pod wynajem pokoi. Otrzymałem działkę od teściów, jednak mieliśmy spory problem z dojazdem do działki, po...

Firma w Wielkiej Brytanii a sprzedaż w Polsce

Zamierzam założyć działalność gospodarczą: sprzedaż używanych wózków dziecięcych kupowanych w UK, bo tutaj mieszkam. Natomiast sprzedaż tych...

Przekazanie nieruchomości mieszkalnej dla dalszego prowadzenia wynajmu

Mam dom, który chciałbym na pewien czas nieodpłatnie przekazać pracującej na etacie córce, która pozostaje obecnie na zasiłku macierzyńskim. W tym...

Działalność gospodarcza polegająca na tłumaczeniach a zastosowanie przepisów o prawie autorskim

Ukończyłam studia wyższe techniczne. Przez ostatnie 2 lata pracowałam jako tłumacz patentów europejskich z na język polski. Do tej pory rozliczałam...

Niezamknięta od lat działalność z powodu wyjazdu na stałe za granicę - problem z US i ZUS

Od 24 lat mieszkam na stale w Stanach Zjednoczonych. Przed wyjazdem z Polski, przez okres około 2 lat prowadziłam działalność gospodarczą –...

Jak udokumentować nieodpłatne nabycie towarów?

Jestem rolnikiem i planuję rozpocząć działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zamierzam...

Korepetycje, działalność wykonywana osobiście czy działalność gospodarcza?

Jestem studentem, nie ukończyłem jeszcze 25 lat. Jaka forma opodatkowania byłaby dla mnie najkorzystniejsza w przypadku udzielania korepetycji codziennie po...

Założenie zespołu muzycznego

Chcę założyć zespół muzyczny, który będzie grał na różnych uroczystościach, ale głównie będą to wesela. Działalność będzie na mnie (ryczałt),...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}