Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnictwo w CEIDG dla żony

Michał Kowalski • Opublikowane: 2017-11-27

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniam w niej żonę. Ze względu na koszty nie było dla nas zasadne zakładanie spółki. Udzieliłem żonie pełnomocnictwa CEIDG. Co powinienem zrobić, by żona mogła wykonać czynność takie jak odebranie poczty, odebranie dowodu rejestracyjnego z urzędu? Dla mnie to utrudnienie za każdym razem pisać dla niej pełnomocnictwo, a na dodatek na poczcie muszę jeszcze za to pełnomocnictwo zapłacić, a np. w starostwie muszę potwierdzić, że żona jest moją żoną, żeby nie płacić. Po co w takim razie w ten wpis o pełnomocnictwo. W czym mi to ułatwia prowadzenie działalności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedsiębiorca może dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG (art. 25 ust. 1 pkt 11 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Tak ustanowiony pełnomocnik do prowadzenia spraw przedsiębiorcy może działać w postępowaniu administracyjnych bez konieczności każdorazowego okazywania pełnomocnictwa i uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Organ administracji publicznej nie może więc żądać przedstawienia pełnomocnictwa do akt sprawy (choć oczywiście takie pełnomocnictwo w formie pisemnej powinno znajdować się w dokumentacji przedsiębiorstwa), lecz powinien z urzędu (z wykorzystaniem systemu informatycznego) potwierdzić upoważnienie pełnomocnika wpisanego do CEIDG. Takie rozwiązanie powinno być stosowane we wszystkich sprawach przed organami administracji publicznej, z wyjątkiem spraw podatkowych tj. prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 25a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W tym kontekście kompletnie niezrozumiałe jest postępowanie pracowników starostwa. Nie mają oni uprawnienia do żądania każdorazowego okazania pełnomocnictwa ani dokumentów potwierdzających, że jesteście Państwo w związku małżeńskim. Do takich czynności jak odbiór dowodu rejestracyjnego z urzędu wystarczające powinno być oświadczenie pełnomocnika, że jest on wpisany do CEIDG jako pełnomocnik przedsiębiorcy.

Niestety, jak słusznie Pan zauważył, pełnomocnictwo z CEIDG ma ograniczoną funkcjonalność. Jeżeli korespondencja jest adresowana do pełnomocnika, a nie reprezentowanego przez niego przedsiębiorcy, wówczas oczywiście korespondencja powinna być wydana. Niestety pełnomocnictwo do prowadzenia spraw przedsiębiorcy obejmuje tylko sprawy przed organami administracji publicznej. Takim organem nie jest Poczta Polska SA. Co za tym idzie, poczta nie może we własnym zakresie weryfikować, czy pełnomocnik legitymuje się pełnomocnictwem do prowadzenia spraw wynikającym z CEIDG.

Przesyłka pocztowa może być wydana w placówce pocztowej pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego (art. 37 ust. 2 pkt 2 Prawa pocztowego). W istocie za udzielenie pełnomocnictwa pocztowego operator pocztowy może pobrać opłatę (art. 38 ust. 6 Prawa pocztowego). Niemniej jednak z art. 37 ust. 2 pkt 2 Prawa pocztowego wynika, że do odbioru korespondencji nie jest konieczne pełnomocnictwo udzielone na zasadach ogólnych przewidziane w Kodeksie cywilnym. Wystarczy okazać pełnomocnictwo ogólne udzielone małżonce w formie pisemnej, które było podstawą dokonania wpisu do CEIDG. Odbiór korespondencji po przedstawieniu takiego pełnomocnictwa nie wymaga dodatkowych opłat.

Powyższa regulacja nie dotyczy odbioru korespondencji sądowej. Przykładowo w postępowaniu cywilnym awizowaną przesyłkę może odebrać, oprócz adresata, osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym). Zatem w tym przypadku nie wystarczy ani pełnomocnictwo ogólne, ani też fakt wpisu pełnomocnictwa do CEIDG.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przekazanie prawa członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Moi rodzice całe życie zawodowe przepracowali jako członkowie i domownicy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Ja od urodzenia, czyli przeszło 60...

 

Usunięcie działalności i spółki z rejestru

Małżonkowie posiadający po własnej działalności tworzą spółkę. Żona zawiesiła swoją firmę, a później jej działalność i spółka...

 

Wprowadzenie elektronicznego głosowania w stowarzyszeniu

Do naszego stowarzyszenia należą osoby, które często  pracują poza krajem, w związku z tym chcielibyśmy wprowadzić elektroniczny...

 

Warunki założenia agencji ochrony mienia

Chciałbym założyć agencję ochrony mienia – ochrona zakładów przemysłowych. Podobno trzeba zdobyć koncesję. Czytałem też, że są też wyjątki....

 

Rezygnacja wspólnika przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Spółka z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną. Jeden ze wspólników, posiadający 28% udziałów, nie wyraża zgody na wymianę swoich...

 

Ustawa kominowa - zamiast umowy o pracę kontrakt managerski

Czy w związku z nową ustawą kominową z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami obligatoryjne...

 

Kontrakt menadżerski a składki ZUS

Jestem menadżerem prowadzącym własną działalność gospodarczą. Zarządzam na podstawie kontraktu menadżerskiego duża firmą.W umowie mam zapisaną pensję...

 

Rezygnacja z pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Po roku pracy w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nabawiłam się ciężkiej nerwicy. Jak dyplomatycznie uzasadnić swoją rezygnację? Nie chcę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »