Świadczenie usługi przez firmę z Anglii w Polsce

• Autor: Marcin Sądej

Mieszkam w UK oraz mam tu zarejestrowaną działalność jednoosobową Self employed bez VAT. Czy sprzedaż w Polsce jako firma z Anglii na portalu Allegro usług cyfrowych i niematerialnych, które pozostają nadal własnością firmy, np. wynajem własnych programów komputerowych, wiąże się z jakimiś dodatkowymi kosztami, opłatami, rozliczeniami na terenie Polski w urzędzie skarbowym lub w podobnej instytucji? Sprzedaż skierowana do osób prywatnych typu zwykły klient, a nie firm. Chcę się upewnić, że jedynym miejscem rozliczania jest Anglii i tylko to prawo będzie obowiązywać, jeśli chodzi o działalność. Chyba że są jeszcze jakieś sprawy, o których nie wiem, a są istotne w prowadzeniu tego typu usług z Anglii w Polsce. Jak wygląda sytuacja z tymi 160 000 zł, po których przekroczeniu firma mająca właśnie działalność w Anglii musi zacząć płacić podatek w Polsce? W jaki sposób to jest liczone?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie usługi przez firmę z Anglii w Polsce

Limit sprzedaży wysyłkowej a usługi elektronicznej

W pierwszej kolejności odniosę się do części pytania, w której zastanawia się Pan nad kwestią przekroczenia limitu 160 000 zł. Jest to limit, który odnosi się do sprzedaży wysyłkowej, o której mowa w art. 23 ustawy VAT.

Przepis ten jednak nie znajdzie w ogóle zastosowania w Pana sprawie. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 24 ustawy VAT „przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru”. Natomiast w myśl art. 2 pkt 6 ustawy VAT „przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii”. Sprzedawane przez Pana usługi cyfrowe i niematerialne nie są towarami i nie są rzeczami. Można je określić jako prawa lub licencje do określonych produktów cyfrowych jednak nie mają one postaci materialnej. Skoro zatem nie są rzeczami, to nie można do nich stosować przepisów odnoszących się do sprzedaży wysyłkowej towarów. W konsekwencji analizowany przez Pana limit 160 000 zł odnoszący się do sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju nie ma w stosunku do Pana w ogóle zastosowania.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Usługi elektroniczne dla klienta z Polski

Na gruncie podatku VAT opisane przez Pana usługi cyfrowe i niematerialne stanowią usługi elektroniczne. Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy VAT przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011.

Wspomniany art. 7 rozporządzenia wskazuje, że do „usług świadczonych drogą elektroniczną” należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. W szczególności:

  1. ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;
  2. usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa;
  3. usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
  4. odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;
  5. pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.);
  6. usługi wyszczególnione w załączniku I w tym m.in. uzyskiwanie dostępu online i pobieranie oprogramowania (w szczególności programy w zakresie zamówień publicznych/księgowości, programy antywirusowe) oraz jego uaktualnień;

Miejsce opodatkowania usług elektronicznych

Miejsce opodatkowania usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej określa art. 28k ustawy VAT. Zgodnie z art. 28k ust. 1 ustawy miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Z zasady ogólnej wynika zatem, że w przypadku sprzedaży usług elektronicznych na rzecz konsumentów z Polski miejscem opodatkowania podatkiem VAT takich usług jest Polska (co obliguje zagranicznego przedsiębiorcę do rejestracji do celów VAT w RP i rozliczania podatku VAT przed polskim urzędem skarbowym).

Od powyższej zasady ogólnej przewidziano jednak wyjątek. Otóż w myśl art. 28k ust. 2 ustawy VAT „reguła ogólna nie ma zastosowania, w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

1) usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego [posiada Pan siedzibę działalności w UK, więc ten warunek jest spełniony],

2) usługi, o których mowa w ust. 1, są świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1 [świadczy Pan usługi z UK na rzecz klientów z Polski, więc i ten warunek jest spełniony],

3) całkowita wartość usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku usługodawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł”.

W konsekwencji jeżeli warunki z pkt 1–2 są spełnione i dodatkowo wartość netto sprzedaży nie przekracza 10 000 euro rocznie, to miejscem opodatkowania takich usług jest kraj siedziby usługodawcy, czyli w Pana przypadku Wielka Brytania. W tych warunkach nie ma konieczności dokonywania żadnej rejestracji dla celów podatku VAT w Polsce ani też rozliczania podatku w RP. Cały podatek VAT płatny jest wyłącznie w Wielkiej Brytanii.

Na marginesie dodajmy, że chodzi tu o wartość usług, czyli kwotę, za którą Pan sprzedaje dany produkt cyfrowy/świadczy usługę. Nie chodzi tu o zysk czy dochód rozumiany jako różnicę między przychodem a kosztem. Na gruncie podatku VAT w ogóle nie występuje pojęcie kosztu podatkowego. Przykładowo jeżeli sprzedaje Pan produkt za 200 zł, a koszt jego wytworzenia to 150 zł, to do limitu 10 000 euro należy wliczyć 200 zł, ponieważ to jest wartość usługi.

Opodatkowanie usług elektronicznych w UK

Co ciekawe, nawet jeżeli przekroczy Pan w ciągu roku limit 10 000 euro sprzedaży usług na terytorium Polski, to nadal ma Pan możliwość rozliczania się wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Możliwe jest to dzięki skorzystaniu ze specjalnej procedury MOSS. Jak stanowi art. 130b ustawy VAT:

„Podatnik świadczący usługi elektroniczne, dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. 28k ust. 1, na rzecz osób niebędących podatnikami, mających stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim konsumpcji, może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada siedzibę działalności gospodarczej. Państwo członkowskie, w którym podatnik złożył zgłoszenie, uznaje się za państwo członkowskie identyfikacji. Dzięki procedurze MOSS podatnik może uniknąć przykrego i kłopotliwego obowiązku rejestracji i rozliczania podatku w kraju miejsca zamieszkania konsumenta i może cały podatek VAT rozliczyć w kraju swojej siedziby”.

W rezultacie niezależnie, w którym kraju UE dokonuje Pan sprzedaży usług elektronicznych na rzecz konsumentów, całość podatku VAT jest rozliczana w kraju siedziby działalności. Rejestrację MOSS dokonuje się w kraju siedziby działalności gospodarczej czyli w Pana przypadku będzie to Wielka Brytania. Zatem w tym zakresie stosuje Pan brytyjskie, a nie polskie przepisy podatkowe.

Podsumowując powyższe:

  1. świadczy Pan usługi elektroniczne, a nie sprzedaż wysyłkową towarów, dlatego limit 160 000 zł nie ma zastosowania w Pana sprawie,
  2. jeżeli wartość sprzedaży usług na rzecz konsumentów z Polski nie przekracza w tym ani w poprzednim roku równowartości 10 000 euro, to podatek VAT rozlicza Pan wyłącznie w Wielkiej Brytanii; w Polsce nie ma żadnych obowiązków podatkowych, nie musi Pan również rejestrować się do brytyjskiego MOSS,
  3. jeżeli wartość sprzedaży usług przekracza wspomniany limit, to zgodnie z przepisami brytyjskimi może Pan zarejestrować się do procedury MOSS i nadal rozlicza Pan sprzedaż wyłącznie w Wielkiej Brytanii.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »