Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić z alkoholem z likwidowanego sklepu?

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2017-08-18

Likwiduję sklep spożywczy, w którym także miałam alkohol. Co można z nim zrobić? Czy mogę odsprzedać go innej firmie także posiadającej koncesję na sprzedaż alkoholu? Co zrobić z alkoholem z likwidowanego sklepu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, posiada Pani zezwolenie na sprzedaż alkoholu detaliczną. Jeśli chciałaby Pani sprzedać alkohol innemu podmiotowi, który posiada koncesję, czyli innemu przedsiębiorcy, byłaby to już sprzedaż hurtowa, a na taką sprzedaż, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi potrzebne jest uzyskanie zezwolenia. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy:

„1. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa”.

Zgodnie z ustawą obrót hurtowy napojami alkoholowymi oznacza zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia.

Ponieważ, jak rozumiem, takiego zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu Pani nie posiada, wykluczona jest w Pani wypadku sprzedaż hurtowa alkoholu na rzecz innego podmiotu, który posiada koncesję na sprzedaż. Musiałaby Pani posiadać stosowne zezwolenie.

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 3 ustawy podmiot, który posiada koncesję na sprzedaż detaliczną alkoholu, nie może nabywać alkoholu od detalisty. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest bowiem m.in. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Nieprzestrzeganie tego warunku może natomiast skutkować cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Inny podmiot posiadający koncesję na sprzedaż alkoholu nie może zatem nabyć od Pani alkoholu, gdyż nie posiada Pani zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu. Nabycie alkoholu od detalisty jest natomiast sprzeczne z wymogami ustawowymi wobec podmiotu dokonującego sprzedaży alkoholu.

Należy zatem przyjąć, iż dopóki nie posiada Pani zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu, nie będzie Pani mogła dokonywać odsprzedaży alkoholu innym przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie.

W Pani sytuacji należałoby rozważyć możliwość uzyskania zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Możliwość taka została przewidziana w art. 184 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Wskazane w art. 18 ust. 12 przyczyny wygaśnięcia zezwolenia to:

  1. likwidacja punktu sprzedaży;
  2. upływ terminu ważności zezwolenia;
  3. zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży;
  4. zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
  5. niedopełnienia w terminach szczegółowych obowiązków ustawowych.

W przypadku zatem likwidacji przez Panią sklepu, ma Pani możliwość wystąpienia o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanego alkoholu.

Zgodnie z ust. 2 artykułu 184 „opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi

1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu”.

Ponadto, zgodnie z ust. 3 artykułu 184, „przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia, o którym mowa w ust. 1”.

W Pani przypadku możliwe jest zatem wystąpienie do organu wydającego zezwolenie ze stosownym wnioskiem o wyprzedaż zapasów po wygaśnięciu właściwego zezwolenia. Celem tego przepisu jest przeciwdziałanie sytuacji, w której przedsiębiorca po utracie zezwolenia, chociażby ze względu na likwidację sklepu, pozostaje z nabytym wcześniej alkoholem bez prawa do jego odsprzedaży. Aktualny wzór wniosku oraz listę wymaganych dokumentów do tej procedury uzyska Pani z pewnością we właściwym urzędzie.

Po załatwieniu formalności mogłaby Pani zatem kontynuować sprzedaż pozostałego alkoholu mimo likwidacji placówki, na którą uzyskała Pani zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Przy takiej wyprzedaży nadal jednak obowiązuje zasada, że może być ona dokonana jedynie w ramach sprzedaży detalicznej i nie może ona nastąpić na rzecz innego przedsiębiorcy, gdyż byłaby to sprzedaż hurtowa, na którą trzeba posiadać stosowne zezwolenie. Ponadto, jak już zostało wskazane powyżej, podmiot, który dokonuje zakupu w celu prowadzenia sprzedaży alkoholu, musi nabyć ten alkohol od hurtownika, czyli od osoby posiadającej odpowiednie zezwolenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Umowa o dzieło między dwoma osobami fizycznymi

Mam teoretyczną możliwość otrzymania zlecenia na wykonanie projektu architektonicznego. Czy architekt bez prowadzonej działalności gospodarczej może jako...

 

Prowadzenie firmy wyłącznie podczas pobytu w Polsce

Jestem obywatelką Polski i rezydentem USA. W USA mieści się mój ośrodek interesów życiowych. Wyjeżdżając do USA, zawiesiłam działalność...

 

Założenie działalności równolegle z pracą

Jestem zatrudniony na umowę na etat na czas nieokreślony. Otrzymałem propozycję płatnych wykładów na uczelni. W związku tym chciałbym założyć...

 

Jeden kontrahent a podatek liniowy

Prowadzę firmę handlową w zakresie handlu hurtowego (PKD 46.90; jednoosobowa działalność gospodarcza). Ze względu na braku czasu, gdyż pracuję także...

 

Przepisanie umowy najmu na firmę

Mam w Krakowie garsonierę, którą wynajmuję obcokrajowcowi. Ten otworzył w Polsce działalność gospodarczą i chce umowę najmu garsoniery...

 

Sprzedaż internetowa z Azji - dropshipping

Chciałbym założyć działalność gospodarczą jako pośrednik/konsultant w sprzedaży internetowej z Azji, tzw. dropshipping. Pośredniczenie...

 

Jak zatrudnić osobę posiadającą własną firmę?

Jak zatrudnić osobę posiadającą własną firmę i certyfikat kompetencji transportowych? Chciałbym, by wystawiała mi faktury VAT.

 

Leasing kolejnego samochodu w jednoosobowej działalności

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu tworzenia oprogramowania. Na firmę jest wzięty leasing operacyjny na samochód osobowy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »