Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną a dane na fakturze

Marcin Sądej • Opublikowane: 2021-01-15

Pytanie dotyczy przedszkola niepublicznego, której prowadzi osoba fizyczna, ale bez wpisu do CEiDG, gdyż działalność oświatowa nie jest działalnością gospodarczą. Przedszkole jest jedynie wpisane do rejestru działalności oświatowej w urzędzie gminy, nie posiada NIP-u, gdyż nie jest VAT-owcem. Jakie dane powinny się znaleźć na fakturze, którą wystawiają kontrahenci? Czy ma to być: nazwa, adres, imię i nazwisko osoby prowadzącej oraz jej pesel czy może NIP? Proszę o wyjaśnienia!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną a dane na fakturze

Kto ma obowiązek posiadać NIP?

W tym przypadku należy posługiwać się NIP osoby fizycznej prowadzącej placówkę.

W pierwszej kolejności wskażmy, że podatnicy oraz płatnicy podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Podmioty te są zobowiązane do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego organu. Każdy podmiot, który należy do jednej z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego.

Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom, jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi. Powszechny obowiązek ewidencyjny jest zasadniczo niezależny od statusu organizacyjno-prawnego, jaki zachowuje konkretny podmiot, w szczególności od tego, czy funkcjonuje on jako osoba prawna, czy jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zasadnicze znaczenie ma tutaj zachowywanie statusu niezależnego podatnika w systemie opodatkowania co najmniej w jednym z obowiązujących podatków.

Przedszkole jako placówka oświatowa

Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Stosownie do art. 168 ust. 1 Prawa oświatowego – osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. W myśl art. 170 ust. 1 Prawa oświatowego – prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.

Wszelka zatem odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, ciąży na osobie zakładającej i prowadzącej przedszkole niepubliczne, które samo nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od osoby, która ją założyła.

Niepubliczne przedszkole nie jest przedsiębiorcą

Skoro zatem osoba fizyczna – na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – prowadzi niepubliczne przedszkole, którego jest organizatorem i założycielem, to w tym przypadku przedsiębiorcą nie jest przedszkole. Jako przedsiębiorca może się wobec tego zarejestrować organizator niepublicznego przedszkola, nie ma natomiast formalnej możliwości zarejestrowania jako przedsiębiorcy tego rodzaju placówki. Sama placówka nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od podmiotu, który ją założył. Potwierdzają to w pełni również organy podatkowe.

Interpretacje KIS

Przykładowo w interpretacji Dyrektora KIS z 06.03.2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4018.2.2018.1.PK:

„Mając na uwadze przywołane przepisy oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że prowadzona przez Wnioskodawcę szkoła nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, nie występuje bowiem jako odrębny podatnik, płatnik podatków bądź płatnik składek ubezpieczeniowych i w konsekwencji szkoła utworzona przez Wnioskodawcę nie jest zobowiązana do posiadania własnego NIP.

Zatem to Wnioskodawca, osoba fizyczna jest podatnikiem podatku VAT oraz płatnikiem podatków i składek ubezpieczeniowych i winien posiadać numer NIP, nie zaś prowadzona przez Wnioskodawcę szkoła. Tym samym nie ma możliwości nadania szkole odrębnego od jej podmiotu prowadzącego Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Podsumowując, w przedmiotowej sprawie nie ma prawnej możliwości nadania szkole Numeru Identyfikacji Podatkowej odrębnego od organu prowadzącego, tj. Wnioskodawcy – osoby fizycznej.”

Identycznie tez Dyrektor KIS w interpretacji z 27.02.2019 r., nr 0111-KDIB3-2.4018.1.2019.1.AZ:

„Analiza stanu faktycznego sprawy w kontekście wyżej powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że utworzone przez Wnioskodawcę niepubliczne przedszkole nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Jednostki oświatowe, których założycielem jest osoba fizyczna, nie posiadają osobowości prawnej, a w relacjach prawnych korzystają z podmiotowości prawnej swego podmiotu założycielskiego, którym w rozpatrywanej sprawie jest Wnioskodawca.

Oznacza to tym samym, że utworzone przedszkole nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie występuje bowiem jako odrębny od Wnioskodawcy podatnik, płatnik podatków bądź płatnik składek ubezpieczeniowych. Jak wynika z opisu sprawy, przedszkole nie jest ani płatnikiem składek ubezpieczeniowych, ani płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy. Pracodawcą jest osoba fizyczna. W konsekwencji utworzone przedszkole niepubliczne nie jest zobligowane do posiadania odrębnego, własnego numeru identyfikacji podatkowej, winno więc posługiwać się numerem NIP nadanym Wnioskodawcy jako osobie fizycznej. Tym samym to Wnioskodawca jako osoba fizyczna jest płatnikiem podatków i składek ubezpieczeniowych, i powinien posiadać numer NIP, nie zaś prowadzone przez Wnioskodawcę Przedszkole.”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »