Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawidłowe odwołanie i powołanie prezesa fundacji

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-08-14 • Aktualizacja: 2021-03-30

Fundacja ma dwa organy: 2-osobową radę fundacji (organ nadzoru) oraz zarząd fundacji, również 2-osobowy, czyli organ zarządzający. Rok temu rezygnację złożył jeden z członków rady fundacji. Funkcjonuje jednak w KRS, ponieważ zarząd nie dokonał wykreślenia. Obecnie istnieje potrzeba odwołania prezesa zarządu, którego powołuje i odwołuje rada fundacji. Czy zatem członek rady fundacji, jako jedyny jej reprezentant, może odwołać i powołać prezesa fundacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawidłowe odwołanie i powołanie prezesa fundacji

Rezygnacja z funkcji jednego z dwóch członków rady fundacji nieujawniona w KRS

Zatem zmiana dotycząca rezygnacji z funkcji jednego z dwóch członków rady fundacji nie została ujawniona w KRS. Powstaje pytanie – dlaczego skład RF nie został uzupełniony? Wszak byłoby po kłopocie. Według statutu – zarząd powołuje i odwołuje rada fundacji.

Nie pisze Pan nic o zasadach zwoływania i głosowania w RF. Zatem można domniemywać, że w statucie nic na ten temat nie ma.

Rada fundacji jest organem kolegialnym (a nie jednoosobowym). Oznacza to, że w statucie powinno być ustalone:

  1. jak zwołuje się jej posiedzenia, czy zawiadomienia mają dostać wszyscy członkowie RF, czy konieczne jest wysłanie zawiadomień do członków RF;
  2. kiedy posiedzenia są ważne (czy muszą być wszyscy jej członkowie, czy wystarczy jeden);
  3. jak RF podejmuje uchwały, jaka jest wymagana większość przy głosowaniu (zwykła, kwalifikowana), czy głos jej przewodniczącego przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” jest decydujący.

Ogólne zasady zwoływania posiedzeń organu kontroli wewnętrznej powinny być opisane w statucie fundacji. Dodatkowe szczegóły, mogą być zawarte w regulaminie organu kontroli wewnętrznej przyjmowanym przez samą komisję albo przez fundatora.

Podejmowanie uchwał przez Radę fundacji

Rada fundacji jako organ kolegialny niewątpliwie podejmuje decyzje w formie uchwał.

Teoretycznie RF podejmuje decyzje zwykłą większością  więcej „za” niż „przeciw” oraz „wstrzymujących się”) w obecności co najmniej połowy składu statutowego, w głosowaniu jawnym. Przy dwuosobowej RF zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia powinny być skierowane do jej wszystkich członków, co w opisanej sytuacji nie jest możliwe, albowiem ma ona tylko jednego urzędującego członka.

Przy dwuosobowej RF jej posiedzenia powinny odbywać się z udziałem obydwu członków – co w opisanej sytuacji nie jest możliwe, albowiem ma ona tylko jednego urzędującego członka.

Formalnie statut może nie stanowić nic na temat quorum RF – co teoretycznie dopuszcza zwoływanie i posiedzenia przez jednego członka RF w obecności tylko jednego członka RF. W moim odczuciu byłoby to jednak złamanie zasady kolegialności. W posiedzeniu brałoby udział co najmniej pół RF, ale uchwały byłyby takie, jak zażyczyłby sobie ten, kto zwołał posiedzenie RF (o ile miałby do tego prawo) – co mogłoby być uznane przez KRS za niewłaściwe.

Zmiany w składzie osobowym Rady fundacji

Z mocy statutu członek RF fundacji jest powoływany i odwoływany prawdopodobnie przez fundatora. Zatem wpis zmian w składzie osobowym RF w rejestrze sądowym ma tylko charakter deklaratoryjny. Domniemywa się, że wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym jest prawdziwy, lecz jest to domniemanie wzruszalne.

Wpis konstytutywny, czy wpis ważny dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – musi wynikać wyraźnie z przepisu prawa.

Według ustawy o KRS – przy rejestracji stowarzyszenia wpisuje się organ sprawujący nadzór. Jednak ani przepisy tej ustawy, ani przepisy ustawy o fundacjach nie przewidują tego, że taki wpis jest niezbędny do uznania skutecznego powołania danej osoby w skład RF.

Wpisy deklaratoryjne w KRS

Do kategorii wpisów deklaratoryjnych należą wpisy informacji o:

  • adresie, pod którym działa podmiot (tj. konkretnej ulicy, numerze budynku itp., w ramach miejscowości będącej siedzibą tego podmiotu);
  • osobach wchodzących w skład organów, np. zarządu, rady (ale już informacja o zasadach reprezentacji przez zarząd oraz informacja o fakcie istnienia rady nadzorczej stanowi wpis konstytutywny).

Wpis deklaratoryjny, czyli wpis ważny od momentu jego dokonania (np.: podjęcia uchwały) – jeśli szczególny przepis prawa nie wskazuje jednoznacznie, że dana czynność jest skuteczna prawnie dopiero od momentu jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, to taki wpis będzie wpisem deklaratoryjnym.

Przykładami wpisów deklaratoryjnych będą: zmiana składu zarządu – do skutecznego ustanowienia nowego członka zarządu RF dochodzi już z chwilą podjęcia przez właściwy organ stosownych uchwał.

To pozwala na wniosek, że drugi członek RF może być powołany i wtedy RF może zgodnie z przepisami odbyć posiedzenie, podjąć uchwały itd. Będzie on skutecznie powołany z chwilą podjęcia takiej decyzji przez właściwy organ lub osobę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »